Deklaracja Pit właściciela firmy, którego pracownica złożyła wypowiedzenie, będąc na urlopie wychowawczym


Kodeks Pracy przewiduje szczególne uprawnienia z tytułu wychowywania dziecka przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracownicy ci mają między innymi prawo do urlopu wychowawczego, na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia. Z urlopu wychowawczego można skorzystać w wymiarze 3 lat łącznie. Na urlopie wychowawczym pracownik jest chroniony prawnie przed zwolnieniem i tylko w szczególnych przypadkach pracodawca będzie miał możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę. Jednakże, on sam w każdym momencie może wypowiedzieć umowę o pracę pracodawcy. Przedsiębiorcy muszą uwzględnić jego wypowiedzenie. Czy wpłynie ono na zeznanie podatkowe Pit pracodawcy? Jakie deklaracje PITy w takim wypadku złożą pracodawcy do Urzędu Skarbowego?

 

Urlop wychowawczy w Kodeksie Pracy

Kodeks Pracy mówi, że prawo do urlopu wychowawczego mają pracownicy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy. Urlop udzielany jest w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do okresu zatrudnienia, uprawniającego do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia u innych pracodawców. W szczególnych przypadkach, kiedy stan zdrowia dziecka wskazuje na niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wymagający osobistej opieki rodzica, pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat, do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Urlop wychowawczy nie jest przyznawany pracownikowi automatycznie przez pracodawcę, ale jest on udzielany na wniosek pracownika.

Obowiązki pracodawcy na urlopie wychowawczym pracownicy

Pomimo nieobecności w pracy przez okres maksymalnie 3 lat, w wyniku skorzystania z urlopu wychowawczego, pracownica nadal pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, choć nie ponosi on kosztów jej zatrudnienia. Pracodawca jednak nie ma możliwości rozwiązania umowy o pracę z taką pracownicą. Art. 1861 stwierdza, że nie może on wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne wyłącznie:

  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wypowiedzenie w każdym momencie

Kodeks Pracy nie przewiduje żadnych ograniczeń po stronie pracownika, jeśli chodzi o możliwość rozwiązania umowy o pracę w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku, pracownik powinien złożyć wypowiedzenie na ręce pracodawcy, a ten musi je przyjąć, a także wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent ten jest wypłacany tylko wtedy, gdy nie ma możliwości udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, ponieważ wygasła lub została zerwana umowa o pracę.

Jeśli pracownica składa wypowiedzenie umowy o pracę pracodawcy, jest to nie tylko równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, ale również z rezygnacją z dalszego urlopu wychowawczego. Pracownik wypowiadający umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego, musi zachować ustawy okres wypowiedzenia. W tym czasie może on być na urlopie wychowawczych do czasu końca okresu wypowiedzenia.

Rozliczenie podatkowe pracodawcy

Zeznanie podatkowe Pit pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę, nie ulegnie zmianie, jeśli pracownicy tej nie będzie należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Deklaracje PITy pracodawców zatrudniających pracowników na urlopach wychowawczych, przebywających na nich przez cały rok podatkowy, nie uwzględniają kosztów takiego zatrudnienia, bowiem te w praktyce w ogóle nie występują. Skoro pracownica na urlopie wychowawczych nie otrzymuje od pracodawcy żadnego wynagrodzenia, pracodawca nie będzie sporządzał dla niej również informacji podatkowej PIT-11, w której uwzględnia się uzyskane przez pracownika dochody, poniesione koszty oraz wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy będzie należny pracownicy wypowiadającej umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego, wówczas ekwiwalent ten będzie po strony pracodawcy wpisany w koszty podatkowe, bowiem wiąże się integralnie z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę. Zmniejszy więc on podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile deklaracje PITy pracodawców będą składane na drukach PIT-36 lub PIT-36L, właściwych dla zeznania podatkowego Pit na zasadach ogólnych. PIT-36 składają przedsiębiorcy, rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej, zaś PIT-36L – rozliczający się na podstawie podatku liniowego w wysokości 19% kwoty dochodów. W przypadku rozliczeń za pośrednictwem ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej, nie ma możliwości odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania.