Deklaracja PIT lekarza-właściciela prywatnej przychodni dla zwierząt


Lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską, na przykład w formie przychodni dla zwierząt, mają obowiązek przy uzyskiwaniu dochodów, rozliczyć je z Urzędem Skarbowym. Ich zestawienia podatkowe muszą ujmować wszystkie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, stanowiącym podstawę rozliczenia podatkowego.

 

Deklaracja PIT lekarza weterynarii, podobnie jak lekarza innej specjalizacji prowadzącego prywatną praktykę lekarską, sporządzana jest na:

  • PIT-36, dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36L, dla dochodów opodatkowanych według jednolitego podatku liniowego.

W deklaracji podatkowej lekarz wskazuje wysokość osiągniętego przychodu lub poniesionej w danym roku podatkowym straty. Oba formularze podatkowe, na których rozliczają się lekarze i weterynarze, powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który rozlicza się podatnik z fiskusem.

Skala podatkowa w rozliczeniu rocznym lekarza

Jeśli lekarz weterynarii prowadzący prywatną praktykę, we własnej przychodni leczniczej, decyduje się na opodatkowanie swojej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, to jego zestawienia podatkowe w każdym roku będą musiały ujmować wszystkie przychody i koszty ich osiągnięcia. Podstawą opodatkowania jest tutaj dochód, czyli przychody o odjęciu kosztów ich uzyskania oraz podliczeniu ulg i preferencji podatkowych.

W PIT-36 można rozliczyć nie tylko dochody z przychodni lekarskiej właściciela, ale również przychody pochodzące na przykład z pracy zawodowej na etacie, czy z działalności wykonywanej osobiście i umów cywilnoprawnych.

Deklaracja PIT-36L nie stwarza takiej możliwości. W PIT-36 wykazuje się wszystkie dochody osiągane przez podatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz odejmuje się od nich koszty ich uzyskania wraz z zaliczkami potrąconymi przez płatników lub zapłaconymi przez podatnika samodzielnie. Zeznania roczne PIT-36 mogą być składane razem ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie rozliczająca dziecko. Umożliwia ono uwzględnienie licznych ulg i odliczeń podatkowych, o ile na podstawie właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma do nich prawo.

Rozliczenie na podstawie podatku liniowego

Jeżeli dochody lekarza prowadzącego prywatną przychodnię dla zwierząt mają być opodatkowane na podstawie podatku liniowego, to zapłaci on podatek od dochodów w wysokości 19%, bez względu na to, jaka będzie ich wartość. Taki sposób rozliczenia podatkowego jest korzystny dla tych przychodni lekarskich, które mają wysokie szacowane dochody roczne, które zobowiązywałyby ich do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie drugiego stopnia skali podatkowej – 32%. PIT-36L niestety nie umożliwia korzystania z preferencji podatkowych, w postaci wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, oraz z licznych ulg podatkowych.

Karta podatkowa dla wolnego zawodu

Lekarz, w tym lekarz weterynarii, jest uznawany za wolny zawód i jako taki może rozliczać się z Urzędem Skarbowym na podstawie karty podatkowej. Jest to najprostszy sposób opodatkowania dochodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej. Lekarz wykonujący wolny zawód, który świadczy w ramach takiej działalności usługi w zakresie ochrony zdrowia, np. w stosunku do zwierząt, może zadecydować o opodatkowaniu swoich przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Aby było to możliwe, lekarz ma obowiązek złożenia wniosku o opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej do naczelnika właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Wniosek należy złożyć na formularzu PIT-16. Karta podatkowa powoduje, że deklaracja PIT składana jest przez lekarza do Urzędu Skarbowego na druku PIT-16A. Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową przedstawiciel wolnego zawodu musi złożyć do 209 stycznia danego roku podatkowego, w którym jego dochody mają być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa jest wygodną formą rozliczenia z fiskusem, jako że nie narzuca na lekarza obowiązku prowadzenia ewidencji uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów.

Niemniej należy przy tym powiedzieć, że karta podatkowa nie znajdzie zastosowania w przypadku lekarza, który zatrudnia innych lekarzy w swojej prywatnej przychodni. W takim przypadku pozostaje opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%, albo opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19%, niezależnie od wysokości uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów.