Definicja samotnego rodzica w świetle prawa podatkowego i rozliczeń rocznych PITy


Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo w rocznych rozliczeniach podatkowych skorzystać z pewnych ulg i preferencji. Prawo podatkowe zakłada, że rozliczenia roczne PITy rodziców samotnie wychowujących dzieci mogą uwzględniać rozliczenie łącznie z dzieckiem. Samotnym rodzicom będzie przysługiwała również ulga rodzinna. PIT z ulgą na dziecko może być jednak złożony wyłącznie wtedy, gdy rodzic rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej.

 

Preferencje i ulgi podatkowe w PIT samotnych rodziców nie są dostępne, jeśli ci rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadach określonych dla podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Sprawdźmy, jak w prawie podatkowym definiuje się w ogóle pojęcie samotnego rodzica i jakie warunki dodatkowe musi on spełnić, aby móc skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych przewidzianych dla takich podatników.

Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko

Prawo podatkowe określa definicję samotnego rodzica, który ma prawo do ulgi rodzinnej i do rozliczenia podatkowego na preferencyjnych warunkach. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku w art. 6 pkt. 4 wskazuje się, że samotnym rodzicem jest osoba, która:

Jest rodzicem lub opiekunem prawnym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu, będącym panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Na mocy orzeczeń sądów należy powiedzieć, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest rodzic, który rzeczywiście sam wychowuje dziecko bez udziału drugiego z rodziców.

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Preferencją podatkową, z jakiej mogą skorzystać samotni rodzice, jest możliwość złożenia rozliczenia rocznego PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Spełniając definicję takiej osoby, podatnik może zgodnie z prawem podatkowym, złożyć PIT wraz z dzieckiem i wówczas podatek będzie określony na wniosek podatnika wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Rozliczenie roczne PIT musi być składane w takiej sytuacji na druku PIT-37 lub PIT-36, musi ono trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia.

Ulga na dziecko

Dodatkowo, samotny rodzic może złożyć swój PIT z ulgą na dziecko, jeśli wychowuje dziecko małoletnie, pobierające rentę lub dziecko uczące się do 25 roku życia. W takim wypadku ulga rodzinna jak najbardziej będzie mu przysługiwała. W rozliczeniach za rok 2016 i kolejnych przy ustalaniu prawa do ulgi rodzinnej będzie brana pod uwagę wysokość dochodów podatnika wychowującego jedno dziecko. Jeśli samotny rodzic w danym roku podatkowym zarobił mniej niż 56 tys. zł dochodu, będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko. PIT z ulgą na dziecko nie złoży z kolei osoba przekraczająca ten dochód. Kryterium dochodowe przy uldze rodzinnej brane jest pod uwagę tylko wówczas, gdy rodzic chce z niej skorzystać wychowując jedno dziecko.

Wysokość ulgi na dziecko uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie. Ulga rodzinna ma więc wysokość:

  • 1112,04 zł na dziecko na rok, czyli po 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka – przy wychowywaniu jednego lub dwójki dzieci,
  • 1668,60 zł na trzecie dziecko w rodzinie, czyli po 139,05 zł za każdy miesiąc,
  • 2224,08 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie, czyli po 185,34 zł za każdy miesiąc.

Ulgę na dziecko rozlicza się składając w Urzędzie Skarbowym PIT-36 lub PIT-37 z ulgą na dziecko, a także załącznik PIT-O. PIT z ulgą na dziecko musi uwzględniać liczbę dzieci w rodzinie, na które wykorzystywana jest ulga rodzinna, ich numery PESEL, bądź imiona, nazwiska i daty urodzin dzieci.