Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czym jest ulga abolicyjna - rozliczenia roczne z ulgą podatkową


Roczne Pity podatników muszą uwzględnić wszystkie dochody bądź przychody uzyskane w poprzednim roku podatkowym, o ile były one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenia roczne opodatkowują podatkiem PIT podstawę opodatkowania, ale może ona zostać zmniejszona, podobnie jak wyliczony podatek, dzięki zastosowaniu ulg i preferencji podatkowych. Ulga podatkowa wykorzystywana jest przez podatników albo na zasadach ogólnych, ujętych w aktualnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, albo na zasadach praw nabytych. Ciekawą możliwość odliczenia podatkowego stwarza ulga abolicyjna. Czym ona jest i kto ma prawo do korzystania z takiej ulgi podatkowej?

 

Pojęcie ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna została wprowadzona na mocy przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta powszechnie nazywana jest ustawą abolicyjną. Ulga abolicyjna w rzeczywistości jest pewnym uprawnieniem podatkowym dla pracowników wykonujących pracę za granicą. Ta ulga podatkowa przysługuje wszystkim osobom, które pracowały poza granicami kraju, ale jednocześnie nie miały możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce, przy zastosowaniu zwolnienia z progresją. Osoby te mogą ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowych, jak i o kompletny zwrot podatku, naliczonego od dochodów zagranicznych. Ulgę abolicyjną można zastosować w stosunku do dochodów zagranicznych osiąganych przez podatników w roku 2008 i w kolejnych latach.

Rozliczenia roczne obejmujące ulgę abolicyjną zakładają odliczenie podatku zapłaconego w Polsce, do którego uprzednio zastosowano zasadę proporcjonalnego odliczenia podatkowego, która była metodą mniej korzystną niż zasada zwolnienia z progresją. Niekorzystne umowy międzynarodowe, które nakazywały takie obliczanie i odprowadzanie w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznych, były podpisane przez Polskę w ubiegłych latach z takimi państwami jak:

 • Australia,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Holandia,
 • Islandia,
 • Rosja,
 • USA,
 • Wielka Brytania.

Kto ma prawo do ulgi abolicyjnej?

Do zastosowania ulgi abolicyjnej mają prawo osoby, które w wymienionym okresie czasu osiągały dochody zagraniczne pochodzące z pracy zawodowej. Są to dochody bądź przychody, które podatnik osiągał poza terytorium Polski, z takich źródeł jak:

 • Stosunek pracy,
 • Spółdzielczy stosunek pracy,
 • Stosunku służbowego
 • Działalność wykonywana osobiście,
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • Z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, pochodzących z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Nie ma przy tym znaczenia, czy dochody te były opodatkowane w państwie źródła, czy też nie, oraz czy Polska z państwem źródła podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ulga podatkowa w postaci ulgi abolicyjnej będzie dostępna, o ile dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej przy zastosowaniu metody odliczania proporcjonalnego. Ulga abolicyjna nie będzie dotyczyła żadnych dochodów osiągniętych w tzw. rajach podatkowych.

Jak stosuje się w praktyce ulgę abolicyjną?

Osoby mające prawo do zastosowania w swoich rozliczeniach podatkowych Pity ulgi abolicyjnej, powinny odliczyć od podatku kwotę równą podatkowi dopłaconemu w Polsce od dochodów osiągniętych za granicą i podlegających w naszym kraju rozliczeniu podatkowemu. Ustawodawca wprowadził w życie ulgę abolicyjną, aby wyrównać wysokość podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z obciążeniami podatkowymi wynikającymi z zastosowania metody wyłączenia z progresją. Dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej udało się ujednolicić obciążenia podatkowe podatników zarobkujących poza granicami kraju.

Chcąc skorzystać z ulgi abolicyjnej podatnik powinien wypełnić wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym, załącznik PIT-ZG. W załączniku tym należy wskazać osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przychody zagraniczne. Ulga abolicyjna może być ujęta w deklaracji podatkowej:

 • PIT-36, właściwej dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową, pozyskiwanych bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-28, właściwej dla dochodów opodatkowanych za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L, właściwej dla dochodów opodatkowanych według podatku liniowego.

Ulgę tą ujmuje się także w załączniku PIT/O, jako inną ulgę przewidzianą w tym załączniku do deklaracji podatkowej.