Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czym charakteryzują się nieujawnione przychody nierozliczone w PIT i jakie sankcje za nie grożą


Podatek roczny Pit opłacany jest od wszystkich źródeł przychodów, jakie były udziałem podatnika w Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja PIT musi ująć swoim zakresem przychody osiągnięte w danym roku podatkowym, które na mocy ustawy o PIT podlegają opodatkowaniu. Przychody te w przypadku rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego, mogą zostać pomniejszone o koszty ich osiągnięcia.

 

Zdarza się, że podatnik celowo lub nieświadomie, zataja przed fiskusem pewne źródło przychodów, jakie posiadał w poprzednim roku podatkowym. Nieujawnione przychody mogą być źródłem poważnych problemów dla podatnika, z którymi powinien się liczyć. Co mu grozi ze strony fiskusa za nieujawnione przychody? Jaki podatek roczny Pit zostanie na niego nałożony w takiej sytuacji?

Wydatki zbilansowane z przychodami

Generalna zasada bilansowa mówi, że koszty muszą być pokryte przychodami. Taka sama zasada będzie obowiązywała w rocznych deklaracjach podatkowych PIT. Formularz PIT powinien wskazywać na pokrycie wydatków ujawnionych w nim, źródłami przychodu podatnika. Jeśli deklaracja roczna PIT wskazuje na znacznie wyższe wydatki niż kwota ujawnionych w rozliczeniu przychodów, może się okazać, że podatnik nie ujął w niej wszystkich źródeł przychodów. Nieujawnione przychody są źródłem straty dla fiskusa, dlatego też zwróci się on do podatnika o wyjaśnienie. Jeśli okaże się, że podatnik zataił swoje przychody, będzie musiał ponieść karę. Będzie musiał między innymi zapłacić podatek od nieujawnionych przychodów. Może też zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej za narażenie budżetu państwa na stratę. Druk PIT, w którym przychody podatnika są rażąco niskie w porównaniu z wykazanymi przez niego wydatkami, najprawdopodobniej stanie się przedmiotem kontroli prowadzonej przez inspektorów Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej.

Definicja przychodów nieujawnionych

Nieujawnione przychody zostały zdefiniowane w ustawnie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 20 ust. 3 tejże ustawy wskazuje, że wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. W przypadku, gdy jednak wydatki wspominane powyżej i pozostałe wartości kosztów nie znajdują pokrycia w mieniu podatnika zgromadzonym przed poniesieniem tychże wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio zgłoszonych do opodatkowania bądź wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.  Nieujawnione przychody przyjmuje się za istniejące w świetle prawa podatkowego, ponieważ musiały one zostać wygenerowane przez podatnika w celu pokrycia kosztów wykazanych w deklaracji podatkowej PIT złożonej w Urzędzie Skarbowym za dany rok podatkowy.

Kontrola urzędowa

Przychody nierozliczone w PIT, pochodzące z nieujawnionych źródeł, mogą być przychodami pochodzącymi zza granicy i podatnik może nie być świadom tego, że musi się z nich rozliczyć także i w Polsce. Mogą też pochodzić ze źródeł, które wydają się nie być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Podatnikowi składającemu swoją deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym może się wydawać, że ujął w niej wszystkie swoje przychody, tymczasem, mógł zapomnieć o jakimś ich źródle, co również generuje powstanie przychodów ze źródeł nieujawnionych.

W każdym z tych przypadków finalnym efektem jest to, że deklaracja PIT składana w Urzędzie Skarbowym nie ujmuje wszystkich przychodów. Jeśli rozliczenie wzbudzi wątpliwości fiskusa, zarządzi on wszczęcie postępowania kontrolnego w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Podatnik w toku takiego postępowania będzie mógł wyjaśnić, jakie ma pokrycie dla poniesionych wydatków. Jeśli nie będzie mógł przedstawić dowodów np. na to, że wydatki zrealizował w związku z uzyskanymi darowiznami, które nie są opodatkowane w PIT, albo  w związku z innymi, nieopodatkowanymi źródłami przychodów, wówczas zostanie na niego nałożona kara. Podatek roczny Pit od nieujawnionych przychodów może być bardzo wysoki i dotkliwy pod względem finansowym dla podatnika.

Postępowanie kontrolne organu podatkowego polega na sprawdzeniu nie tylko bieżącego rozliczenia podatkowego podatnika, ale również poprzednich deklaracji PIT. Jeśli w takiej dokumentacji i dokumentacji dodatkowej zaprezentowanej przez podatnika, koszty nie znajdują pokrycia w ujawnionych przychodach, fiskus domniemywa, że powstały w tym przypadku nieujawnione przychody. W gestii fiskusa leży podjęcie decyzji co do wysokości należnego podatku z tytułu nieujawnionych przychodów, nałożenia stosownej kary i wydania decyzji, czy do czasu określenia zobowiązania podatkowego należy zabezpieczyć majątek podatnika, czy też nie.

Kara

Nieujawnione przychody mogą być w konsekwencji przyczyną nałożenia na podatnika sanacyjnej stawki podatku. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że jeśli podatnik nie jest w stanie wskazać i bezdyskusyjnie udokumentować istnienie danego źródła przychodów uznanych przez organ kontrolujący za pochodzące ze źródeł nieujawnionych, będzie musiał zapłacić sankcyjną stawkę podatku w wysokości nawet do 75% kwoty nieujawnionego dochodu.

Prawem podatnika po nałożeniu na niego karnej stawki podatku PIT będzie odwołanie się od decyzji fiskusa lub wstąpienie na drogę sądową, w celu dochodzenia swoich praw.