Czy zyski kapitałowe i zyski giełdowe, to to samo? Jak rozliczamy je w PIT?


Posiadane oszczędności podatnik może zainwestować na szereg różnych sposobów. Jednym z nich są inwestycje kapitałowe, dokonywane między innymi na giełdzie papierów wartościowych. Zyski giełdowe pochodzące z posiadanych przez podatnika oszczędności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W ich przypadku należy złożyć rozliczenie Pit samodzielnie do Urzędu Skarbowego i opłacić od nich podatek dochodowy. Czy zyski kapitałowe i zyski giełdowe w świetle obowiązującego prawa podatkowego są tym samym? Jak wyglądać powinny PITy inwestorów giełdowych?

Czym są zyski kapitałowe i giełdowe?

Jak sama nazwa wskazuje, zyski kapitałowe pochodzą z inwestycji kapitałowych. Między innymi inwestycje te mogą obejmować inwestowanie posiadanego kapitału w lokaty, obligacje czy fundusze inwestycyjne. W takich przypadkach zyski kapitałowe nie są rozliczane bezpośrednio przez podatnika, a jego rozliczenie Pit nie będzie ich uwzględniało do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To instytucje, za pośrednictwem których dokonujemy inwestycji kapitałowych, automatycznie pomniejszają zyski kapitałowe klientów, obliczając od nich podatek dochodowy w wysokości 19% zysku.

Niemniej zyski kapitałowe mogą też obejmować dochody wypracowane z tytułu inwestowania na giełdzie. W tym przypadku zyski kapitałowe są tym samym, co zyski giełdowe, ale podatnik ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem z zysków giełdowych samodzielnie, składając odpowiednie formularze PITy do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego.

Jak odprowadzić podatek giełdowy?

Podatnicy uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, lub innych pochodnych instrumentów finansowych, przy inwestycjach giełdowych za pośrednictwem banków albo firm maklerskich i brokerskich, muszą na koniec roku podatkowego sporządzić rozliczenie PIT roczne. Firmy pośredniczące w inwestycjach giełdowych występują przy tym w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i są zobowiązane do wystawienia na rzecz podatników inwestujących w wyżej wymieniony sposób, informacji podatkowej o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Taka informacja sporządzana jest na formularzu PIT-8C, który stanowi podstawę dla rozliczeń deklaracji PITy inwestorów giełdowych.

Podatek giełdowy, czyli podatek od zysków kapitałowych, wynosi 19% osiągniętego dochodu. Podatnik rozlicza się z podatku od zysków giełdowych w ramach rozliczenia PIT-38. Formularz ten powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia.

Jak wypełnić PIT-38?

Rozliczenie PIT-38 inwestorów giełdowych, uzyskujących zyski kapitałowe, sporządzane jest w oparciu o informację PIT-8C, sporządzaną np. przez biuro maklerskie. Płatnik podatku dochodowego z tytułu inwestycji giełdowych ma obowiązek przesłać PIT-8C do końca lutego danego roku podatkowego. Jeśli podatnik korzystał z usług kilku brokerów czy maklerów, otrzyma w danym roku podatkowym kilka informacji PIT-8C. W takiej sytuacji powinien on zsumować wartości z odpowiednich rubryk i wpisać je następnie do rozliczenia PIT-38. Ważną informacją jest to, że rozliczenia roczne PITy podatników inwestujących na giełdzie, powinny ujmować wyłącznie zakończone sprzedażą transakcje na giełdzie, a nie jedynie zakup akcji. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami z innych inwestycji, np. inwestycji w obligacje. Dzieje się to z tego względu, że takie inwestycje są rozliczane przez właściwe instytucje bez udziału podatnika, a ten otrzymuje już do ręki zyski kapitałowe po ich opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%.

Rozliczenie roczne PIT-38 musi ujmować przychody pozyskane z tytułu inwestycji kapitałowych, pomniejszone o koszty ich uzyskania. W ramach kosztów podatkowych w PIT-38 można ujmować:

  • Koszty zakupu akcji,
  • Koszty ponoszone w związku z prowizją maklera,
  • Koszty związane z obsługą rachunku inwestycyjnego,
  • Inne koszty poniesione przez podatnika, które mają związek z uzyskaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

W ramach rozliczenia PIT-38 nie ma możliwości skorzystania z ulg i preferencji podatkowych. Rozlicza się w nim tylko dochody lub straty kapitałowe, m.in. z tytułu inwestowania w akcje spółek giełdowych.