Czy żona musi ująć w deklaracji PIT dochody z najmu mieszkania należącego przed ślubem tylko do męża (osobne pity małżonków)


Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyszczególnione zostały dochody i przychody podatników, które podlegają rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Pity podatników muszą między innymi ujmować w ramach odrębnych źródeł przychodów korzyści majątkowe czerpane z:

 
  • Najmu,
  • Dzierżawy,
  • Poddzierżawy,
  • Umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawy i poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Generalnie więc deklaracja PIT osoby trudniącej się wynajmowaniem swojego mieszkania, musi ujmować w poczet dodatkowych przychodów, te pochodzące z najmu. Najem może być prowadzony przez osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku – dochody z najmu rozliczane są wraz z dochodami firmowymi, w jednej deklaracji podatkowej. Nie ma w zasadzie potrzeby składania kilku rozliczeń Pity do Urzędu Skarbowego w takiej sytuacji.

Formy rozliczenia

Jeśli osoba wynajmująca mieszkanie nie wybierze formy opodatkowania dochodów pochodzących z takiej działalności, automatycznie zostaną one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Może ona również wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeżeli dochody z najmu czerpane są poza wykonywaniem działalności gospodarczej, przez podatnika będącego osobą fizyczną, to nie może on rozliczać ich na podstawie jednolitego, liniowego podatku dochodowego w skali 19%. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, podatek dochodowy płacony jest od dochodu. Deklaracja PIT w takiej sytuacji jest składana do Urzędu Skarbowego na formularzu PIT-36. Druk ten jest właściwy dla rozliczenia dochodów czerpanych bez pośrednictwa podatnika, opodatkowanych według skali podatkowej. Dzięki takiej formie opodatkowania, podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania o poniesione koszty podatkowe, a także rozliczyć się na jednym rozliczeniu podatkowym z innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. z pracy na etacie, czy wykonywania umów zlecenie. Deklaracja PIT pozwala na zastosowanie ulg podatkowych i preferencyjne rozliczenia:

  • Łącznie ze współmałżonkiem,
  • Jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zastosowanie wszystkich tych zabiegów ma na celu obniżenie podstawy opodatkowania i samego podatku należnego fiskusowi w rocznej deklaracji podatkowej. Kosztem uzyskania przychodów w rozliczeniu podatkowym na zasadach ogólnych, przy czerpaniu dochodów z najmu, mogą być:

  • Wszelkie wydatki na remont i wyposażenie lokalu,
  • Wydatki na ubezpieczenie nieruchomości,
  • Podatek od nieruchomości,
  • Amortyzacja.

Jeśli podatnik wynajmujący mieszkanie chce rozliczać się na zasadach ogólnych ze swoich dochodów, ma obowiązek samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy ją wpłacić do US do 20. dnia każdego miesiąca – za miesiąc poprzedni. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik rozlicza się na druku PIT-36. Taka deklaracja PIT powinna trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powoduje, że pity podatników składane są na formularzu PIT-28. Podatek dochodowy w takim przypadku płaci się od przychodów z ryczałtu, które nie pomniejsza się o koszty ich uzyskania, ulgi czy odliczenia. PIT-28 nie pozwala na preferencyjne rozliczenie się z fiskusem, ale za to można płacić podatek w mniejszej stawce – obecnie obowiązuje stawka w wysokości 8,5% kwoty przychodu z wynajmu nieruchomości. Jeśli podatnik trudniący się wynajmowaniem mieszkania będzie chciał opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w ten sposób rozliczać się z fiskusem, powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze ryczałtu dla opodatkowania najmu. Najpóźniej takie oświadczenie należy złożyć na ręce fiskusa do 20. dnia miesiąca występującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z wynajmu nieruchomości. Jeśli wynajem rozpoczyna się zaś w trakcie trwania roku podatkowego, o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z wynajmu nieruchomości należy powiadomić Urząd Skarbowy do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Najem w małżeństwie

Małżonkowie wspólnie mogą prowadzić najem nieruchomości mieszkalnej i czerpać z tego tytułu korzyści majątkowe. Powinni oni rozliczać dochody lub przychody z najmu odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku z takiej działalności. Jeśli małżonkowie uprawnieni są do rozliczenia wspólnego, na jednej deklaracji podatkowej, wspólnie rozliczą dochody z najmu. Przy ryczałcie – wspólna deklaracja PIT nie będzie możliwa.

Zakładając, że pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane dochody bądź przychody z najmu mieszkania należącego do wspólnego majątku – mogą być opodatkowane tylko przez jednego z małżonków lub przez oboje z nich. Jeśli to jeden z małżonków ma rozliczać dochody z najmu w osobnej deklaracji podatkowej, to w takim razie należy złożyć naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać w nim, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego dochodu lub przychodu z najmu. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu lub dzierżawy składnika wspólnego majątku.

Nieruchomość zakupiona przed ślubem

Jeśli mieszkanie przed ślubem należało do jednego ze współmałżonków, pozostaje po ślubie jego odrębną współwłasnością. Wielu podatników miewa niemałe wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkania należącego do majątku odrębnego współmałżonka. W takiej sytuacji, zdaniem organów podatkowych, dochody lub przychody, w zależności od przyjętej metody rozliczeń z fiskusem, ujmuje w swojej deklaracji podatkowej tylko ten małżonek, do którego nieruchomość formalnie należy. Nie ma przy tym konieczności, aby podatnik składał w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego małżonka.

Niekiedy fiskus wyrażał jednak w tej kwestii inne stanowisko, tłumacząc, że pomimo odrębnej własności nieruchomości, małżonkowie mogą wspólnie czerpać korzyści majątkowe z wynajmu mieszkania. Wówczas, podobnie jak w przypadku wspólnego majątku, małżonkowie mogą albo razem opodatkować dochody z najmu mieszkania, albo zdecydować o opodatkowaniu ich tylko w jednej deklaracji współmałżonka, ale wtedy będą musieli złożyć do Urzędu Skarbowego stosowne, wspominane już powyżej, oświadczenie.