Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy wygrana pieniężna w konkursie naukowym podlega pod opodatkowanie?


Wygrana w konkursie niekoniecznie będzie podlegać pod opodatkowanie PIT. Należy dowiedzieć się, jak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku traktują takie wygrane i czy zaliczają je do grona opodatkowanych przychodów. Nie każdy konkurs będzie pociągał za sobą po stronie laureata konieczność ujęcia jego wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Kiedy będzie to konieczne?

 

Wygrana bez rozliczenia w ramach PIT

Nagrody w konkursach naukowych i nie tylko, objęte są najczęściej zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przywołaną ustawą o PIT takim zwolnieniom podlegają wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, w tym prasę, radio, telewizję czy Internet, oraz w konkursach z dziedziny:

  • nauki,
  • kultury,
  • sztuki,
  • dziennikarstwa,
  • sportu.

Musi być przy tym spełniona jeszcze jedna ważna przesłanka - ich jednorazowa wartość (wygranych lub nagród) nie może przekraczać kwoty 760 zł. Zeznanie PIT podatnika będącego laureatem konkursu naukowego nie musi uwzględniać kwoty nagrody pieniężnej, a do kwoty 760 zł podatek dochodowy nie będzie pobierany także przez płatnika, czyli organizatora konkursu.

W ramach ustawy o PIT obowiązuje także i inne zwolnienie z opłacania podatku od wygranych w konkursach. Dotyczy ono:

  • wygranych i nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • przyznawanych przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagród: za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki; z tytułu działalności na rzecz praw człowieka - w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, na rzecz instytucji realizującej cele pożytku publicznego organizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego, na wymienione w tej ustawie cele.

Zaliczka na podatek od wygranej

O ile podatnik wygrywający konkurs naukowy nie płaci podatku ani też nie wskazuje w PIT swojej wygranej, to jednak organizator konkursu musi pobrać od kwoty nagrody zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organizator konkursu naukowego w roli płatnika podatku PIT, jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów do uiszczenia na rzecz fiskusa podatku od wygranej. Jest on opłacany na zasadach podatku zryczałtowanego i obliczany jest jako 10 proc. wartości wygranej w konkursie.

W regulaminie konkursu naukowego powinna znaleźć się informacja o zasadach opodatkowania nagrody, z którą mogą zapoznać się wszyscy jego uczestnicy. W praktyce powinno wyglądać to w ten sposób, że zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wygranym konkursie naukowym pomniejszoną o pobrany przez płatnika 10 proc. podatek zryczałtowany. Zaliczce na PIT podlegają kwoty nagród, których jednorazowa wartość przekracza 760 zł.

Warto przy tym wspomnieć i o tym, że gdyby nagroda w konkursie naukowym miała formę rzeczową, to wówczas zwycięzca musi uiścić podatek ryczałtowy od jej wartości. Płatnik nie wyda nagrody, aż do czasu, gdy podatnik wywiąże się z płatności podatku, który następnie jest przekazywany przez płatnika do urzędu skarbowego.

Uwaga! Jeśli kwota nagrody wynosi np. 761 zł, to opodatkowaniu podlega cała jej kwota, a nie tylko 1 zł, które wykracza poza wskazany w ustawie o PIT limit.

Podatek od takiej kwoty nagrody wyniesie 76,10 zł. Do ręki zwycięzca otrzyma więc od organizatora konkursu nagrodę w wysokości 684,90 zł.