Czy wszyscy honorowi dawcy krwi mają prawo do ulgi podatkowej w rocznym Pit


Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie ostatecznego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga podatkowa odliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym od podstawy opodatkowania podatkiem PIT, albo od samego podatku należnego fiskusowi. Jedną z ulg podatkowych dostępnych obecnie w rocznych rozliczeniach podatkowych jest ulga dla dawców krwi.

 

Roczny Pit honorowego krwiodawcy może ujmować ulgę na krew, jeśli była ona oddana nieodpłatnie na rzecz określonych jednostek stacji krwiodawstwa. PITy z ulgą dla krwiodawców nie zawsze będą mogły zostać złożone. Wszystko zależy od tego, jaką metodę rozliczenia podatkowego stosuje podatnik oddający honorowo krew.

Konstrukcja ulgi na krew

Krew według Kodeksu Cywilnego nie jest produktem, ale i tak podlega ona pod pojęcie darowizny na mocy przepisów podatkowych. Darowizna krwi dokonana przez honorowego krwiodawcę w danym roku podatkowym pozwala na uzyskanie ulgi z tytułu krwiodawstwa. Ulga na krew wymaga, aby podatnik oddał nieodpłatnie krew lub jej składniki jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. PITy z ulgą dla krwiodawców nie będą mogły zostać prawidłowo złożone, jeśli dawca sprzeda krew lub przekaże ją bezpośrednio osobie potrzebującej. Ulgę z tytułu krwiodawstwa można jednak zastosować, jeśli krew zostanie oddana w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby. Ulga na krew nie przysługuje, jeśli darowizna krwi dokonana jest na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Ulga dla dawców krwi jest jedną z ulg podatkowych zaliczanych do ulg z tytułu darowizn. Podlega ona łącznemu limitowi w wysokości 6% kwoty dochodu wykazanego w rocznym Pit przez danego podatnika. Limit ten liczony jest łącznie dla ulgi z tytułu krwiodawstwa, darowizny na cele kultu religijnego czy na cele organizacji charytatywnych. Ulga podatkowa na krew podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, odpowiednio przeliczoną wartość oddanej krwi lub jej składników. Darowizna na cele krwiodawstwa zakłada ekwiwalent za litr krwi lub jej składników w wysokości 130 zł. Maksymalnie, w ciągu roku mężczyzna może oddać 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra. Osocza bez względu na płeć można oddać do 25 litrów rocznie. Jeśli zaś chodzi limit kwotowy ulgi, to maksymalnie mężczyzna będzie mógł odliczyć w danym roku podatkowym kwotę 3601 zł z tytułu ulgi na krew, a kobieta w wysokości 3484 zł.

Dokumentacja ulgi

Nie każdy krwiodawca dokonujący darowizny krwi będzie mógł w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców. Nie będzie mógł tego zrobić, jeśli nie będzie posiadał zaświadczenia jednostki organizacji realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie pobranej krwi lub jej składników. Roczny Pit podatnika nie musi uwzględniać takiego zaświadczenia, ale fiskus podczas kontroli skarbowej u podatnika może zażądać przedstawienia zaświadczenia. Dlatego też taki dokument należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku w którym dokonano rozliczenia podatkowego z ulgą podatkową na krew.

Typ rozliczenia

Honorowy krwiodawca może nie skorzystać z ulgi na krew, jeśli będzie rozliczał się za pośrednictwem podatku liniowego czy karty podatkowej. Ulga dla dawców krwi w rocznym Pit dostępna jest dla podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na formularzach:

  • PIT-37 lub PIT-36, dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 i 32%,
  • PIT-28, dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na krew musi zostać ujęta w rocznym Pit podatnika, jak i w załączniku do deklaracji podatkowej – PIT/O, w którym należy ująć kwotę przekazanej darowizny krwi, kwotę dokonanego odliczenia podatkowego oraz dane pozwalające zidentyfikować obdarowanego. Ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa w PIT-28 podlega odliczeniu od przychodów, stanowiących w tej deklaracji podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

PIT-37 lub PIT-36 z ulgą na krew musi zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku rozliczenia. Z kolei rozliczenie ryczałtowca z ulgą podatkową z tytułu honorowego krwiodawstwa powinno zostać złożone fiskusowi w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.