Czy wspólny PIT małżonków można poddać korekcie i złożyć osobno?


Małżonkowie, którzy cały poprzedni rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, mając przy tym wspólność majątkową małżeńską, mogą rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednym druku PIT, o ile rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc. Co jednak się stanie, jeśli będą oni chcieli poddać swój roczny PIT korekcie? Czy korekta pozwoli na ponowne złożenie deklaracji PIT przez małżonków, ale tym razem osobno, w postaci dwóch oddzielnych formularzy podatkowych?

 

Kto korzysta ze wspólnego rozliczenia małżonków?

Podstawą dla określenia grupy podatników uprawnionych do preferencyjnego rozliczenia na jednym druku PIT, łącznie ze współmałżonkiem, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co prawda art. 6 ust. 1 wspominanej ustawy wskazuje, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów, ale w kolejnym ustępie ustawodawca dodaje, że w szczególnych przypadkach mogą oni rozliczać się wspólnie. Wśród warunków, jakie muszą przy tym spełnić wymienia się:

  • podleganie obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jako rezydenci podatkowi,
  • istnienie małżeństwa i wspólności majątkowej małżeńskiej przez cały poprzedni rok podatkowy, za który chcą dokonać wspólnego rozliczenia PIT,
  • rozliczanie się z dochodów na podstawie skali podatkowej, 18 i 32 proc.,
  • wyrażenie wspólnego wniosku w zeznaniu podatkowym o opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów małżonków.

Według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do skorzystania z preferencji podatkowej polegającej na złożeniu wspólnego druku PIT przez męża i żonę, mają tylko te małżeństwa, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, ponieważ wspólny PIT zgodnie z przepisami może być złożony wyłącznie na drukach PIT-37 lub PIT-36.

Ponadto prawo do preferencji mają wyłącznie formalne małżeństwa, które są oficjalnie zawarte w urzędzie stanu cywilnego lub które wzięły ślub konkordatowy. Konkubinat czy związek partnerski nie upoważnia do takiej preferencji podatkowej.

Wspólne rozliczenie może być składane na druku PIT-37 lub PIT-36, w których podatnicy mogą skorzystać indywidualnie lub wspólnie z przysługujących im ulg podatkowych czy z kwoty wolnej od podatku.

Prawo do korekty wspólnego zeznania podatkowego

Prawo podatkowe obowiązujące w Polsce pozwala podatnikom na korektę zeznania podatkowego rocznego, pozwalającą na poprawę błędów formalnych lub rachunkowych. Nie ma potrzeby poprawiania za pośrednictwem korekty zeznania rocznego błędów literowych, tzw. literówek, które najczęściej skorygują sami urzędnicy weryfikujący roczne zeznania podatkowe polskich rezydentów podatkowych trafiające do urzędu skarbowego.

Jeśli podatnik zorientuje się, że popełnił błąd w PIT, może go poprawić z wykorzystaniem prawa do korekty. Przysługuje ono podatnikom, którzy rozliczają się samodzielnie, nie zaś za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego. Korektę można złożyć w okresie 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym złożono pierwotne zeznanie roczne w urzędzie skarbowym. Prawo podatkowe dopuszcza możliwość skorygowania również deklaracji PIT małżonków.

Realizacja prawa do korekty zeznania podatkowego przez podatnika będzie polegała na wypełnieniu takiego samego druku PIT, ale z prawidłowymi wartościami liczbowymi i informacjami formalnymi. Obecnie nie trzeba już wraz z korektą składać obowiązkowo uzasadnienia jej przyczyn. Wypełniając korektę zeznania rocznego należy zaznaczyć, że jest to korekta, a nie złożenie zeznania. Służy do tego jedno z pierwszych pól w formularzu rocznym. Jeśli korekta zostanie złożona jeszcze w terminie rozliczenia podatkowego, podatnik czy podatnicy nie będą musieli uiszczać na pewno odsetek od zaległości podatkowej, ponieważ nie pojawi się ona.

Korekta może pozwolić na dokonanie zmiany oświadczenia o wspólnym rozliczeniu podatkowym, co skutkuje możliwością rozliczenia się małżonków oddzielnie, na dwóch różnych formularzach podatkowych, ale tylko wtedy, gdy korekta trafi do urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli przekroczona zostanie ta data, korekta będzie możliwa tylko w odniesieniu do danych zawartych w złożonym już wspólnie zeznani podatkowym rocznym.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że małżonkowie, którzy rozliczyli się wspólnie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wyrazili oświadczenie woli o wspólnym opodatkowaniu małżonków. Można je cofnąć w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego, składając zmianę oświadczenia woli. Nie trzeba przy tym wskazywać jakichkolwiek przyczyn takiego postępowania. Po tej dacie złożenie nowego, zmienionego oświadczenia woli o wspólnym rozliczeniu małżonków jest niedopuszczalne i zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, prawnie nieskuteczne.

Korekta zeznania wspólnego małżonków składana dla rozdzielenia deklaracji na dwa odrębne druki nie może mieć swojego zastosowania w praktyce, ponieważ nie do tego ona służy. Ma ona pozwalać na poprawę błędów w rozliczeniu rocznym, a nie na zmianę formy preferencyjnej rozliczenia na standardową.