Czy wspólne rozliczenie PIT jest dostępne wyłącznie dla sformalizowanych związków/małżeństw


Wspólne rozliczenie PIT w danym roku podatkowym stanowi jedną z możliwych do zastosowania preferencji podatkowych, przy rozliczaniu dochodów lub przychodów z fiskusem, z tytułu ich opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Należy powiedzieć, że Pity współmałżonków przynoszą realne korzyści finansowe dla samych zainteresowanych osób, bowiem wspólne deklaracje roczne podatkowe pozwalają na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa w wielu przypadkach. Niestety, nie wszystkie pary mogą skorzystać z możliwości wspólnego złożenia rozliczenia podatkowego. Kiedy będzie to możliwe?

Warunki wspólnego rozliczenia podatkowego

Podstawowym warunkiem, który zawsze jest wymieniany przy okazji opisywania ulgi w postaci wspólnego rozliczenia podatkowego Pity, jest obowiązek pozostawania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim. Musi minąć pełny rok od zawarcia związku małżeńskiego podatników, aby preferencyjne, wspólne deklaracje roczne mogły zostać złożone w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo, pomiędzy współmałżonkami składającymi jedno rozliczenie PIT musi jeszcze istnieć wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie decydują się z różnych względów na rozdzielczość majątkową, nie mogą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem.

Jak kwestia ta wygląda w związkach partnerskich i w konkubinacie? Niestety, polskie prawo nie uznaje związków tego rodzaju za małżeństwa w świetle przepisów podatkowych, dlatego nawet jeśli dwoje ludzi żyje ze sobą przez kilkanaście lat w jednym gospodarstwie domowym, nie uprawnia to jeszcze do preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Tylko formalne zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w formie ślubu konkordatowego w kościele będzie okolicznością stwarzającą możliwość złożenia formularzy Pity wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej. W przeciwnym wypadku, podatnicy deklaracje roczne podatkowe muszą składać oddzielnie, we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Jak rozliczać się wspólnie?

Wspólne rozliczenie PIT współmałżonków polega na tym, że każdy z małżonków może korzystać osobno z ulg i odliczeń podatkowych, jakie mu przysługują, podobnie jak z kwoty wolnej od podatku. Niemniej jednak, ich dochody sumuje się i dzieli na pół. Tak powstaje podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a podatek opłacany jest w podwójnej wysokości kwoty podatku ustalonego dla połowy łącznej kwoty dochodów współmałżonków.

Takie rozliczenie podatkowe jest najbardziej korzystne dla małżeństw, u których jedna osoba zarabia na tyle dużo, że jest zmuszona do opłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według drugiej stawki skali podatkowej – 32%, oczywiście po przekroczeniu progu dochodu w wysokości 85 528 zł, zaś druga osoba nie zarabia nic, lub zarabia na tyle mało, że jej dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku. Największe korzyści ze wspólnego rozliczenia podatkowego odnoszą podatnicy, u których jeden z małżonków zarabia 171 056 zł, a drugi nic. Wówczas bowiem podatek będzie ustalony dla kwoty 85 528 zł, odpowiadającej pierwszej stawce skali podatkowej – 18%. Nadpłacony w ciągu roku podatkowego podatek dochodowy od osób fizycznych w takiej sytuacji zostanie zwrócony podatnikowi.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego istnieje wyłącznie wtedy, gdy podatnicy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Oznacza to, że rozliczenie PIT współmałżonków może zostać złożone wyłącznie na druku PIT-36 lub PIT-37, nie ma przy tym znaczenia, czy podatnicy uzyskują w ciągu roku podatkowego dochody za pośrednictwem płatnika, czy sami są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wspólne zeznanie podatkowe roczne małżonków musi trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku. W tym samym czasie należy złożyć oświadczenie fiskusowi, że podatnicy będą rozliczać się wspólnie, przy skorzystaniu z preferencji w opodatkowaniu dla małżonków. Takie oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, w terminie złożenia deklaracji podatkowej.

Jeśli podatnicy rozliczają się z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub podatku liniowego, nie będą mieli możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego.