Czy Vat jest tożsamy z kosztami uzyskania przychodu przedsiębiorcy?


Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest opłacany w Polsce przez czynnych podatników VAT, czyli głównie handlowców, choć nie tylko. Docelowo, podatek ten pokrywają z własnej kieszeni konsumenci i końcowi odbiorcy towarów i usług. Opodatkowanie VAT towarów i usług powoduje, że są one obarczone pewną stawką podatku VAT – 5, 8 lub 23%.

 

Są też towary i usługi, które na mocy ustawy o VAT zostały zwolnione od opodatkowania VAT. Czy przedsiębiorca opłacający podatek VAT będzie mógł zaliczyć swój wydatek do kosztów podatkowych. Czy koszty uzyskania przychodu w deklaracji podatkowej PIT będą mogły ująć kwotę podatku VAT naliczonego i zapłaconego?

Pojęcie kosztów podatkowych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, czym są właściwie koszty uzyskania przychodów. Art. 22 ust. 1 wspominanej ustawy określa, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródeł przychodów. Ustawa o PIT w art. 23 wymienia wszystkie wydatki podatników, które pomimo spełniania powyższej definicji, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Czy opodatkowanie VAT również wykluczone zostało z grona kosztów podatkowych? Niekoniecznie. W pewnych, określonych w przepisach podatkowych, sytuacjach rzeczywiście przedsiębiorca będzie miał możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłaconego podatku VAT. Kiedy w praktyce będzie miało to miejsce?

VAT bez możliwości zaliczenia do kosztów

Pomimo, że podatek VAT pozostaje w ścisłym związku z uzyskiwanym przychodem i prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorcę, a także można go w sposób bezsprzeczny udokumentować, to jednak według katalogu kosztów nieuznawanych za koszty podatkowe, podatek od towarów i usług nie uważa się za koszt uzyskania przychodów. Mówi o tym art. 23 pkt. 43.

Istnieją jednocześnie pewne wyjątki od wspominanej reguły. Ustawa o PIT określa, kiedy VAT może być postrzegany przez podatnika w Polsce jako koszt uzyskania przychodów.

VAT jako koszt podatkowy

Koszty uzyskania przychodów będą mogły ujmować opodatkowanie VAT, jeśli będzie to:

 • Podatek VAT naliczony:

  • Jeśli podatnik zwolniony jest generalnie od opłacania podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

  • W tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

 • Podatek VAT należny, ale wyłącznie w przypadku dokonywania:
 • Importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli podatek VAT nie jest jednocześnie podatkiem naliczonym, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów nie będą ujmowały jednakże podatku należnego w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 • Przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
   
 • Kwota VAT, która wcześniej nie została uwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających zgodnie z ustawą o PIT amortyzacji, lub kwota VAT dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego.

Rozliczenie podatkowe

Jeśli podatek VAT spełnia wymienione powyżej warunki uznania go za koszt uzyskania przychodów, będzie można go uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej w grupie kosztów podatkowych. Koszty te zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale wyłącznie w tych rozliczeniach podatkowych PIT, które są wypełniane na drukach PIT-36, PIRT-37 lub PIT-36L. Podatnik więc musi rozliczać się z fiskusem za pośrednictwem zasad ogólnych, czyli dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub podatku liniowego o jednolitej stawce podatkowej. Koszty podatkowe zmniejszają kwotę przychodów, przez co dochód podlegający w deklaracji podatkowej opodatkowaniu jest niższy, a przez to i podatek dochodowy należny fiskusowi ma mniejszą wartość.