Czy ulga na krew jest chętnie odliczaną ulgą w zestawieniach rocznych PITy


Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na wiele uprawnień i preferencji w codziennym życiu. Mogą korzystać z pierwszeństwa w urzędach i przychodniach lekarskich, albo też stosować w rocznych deklaracjach podatkowych ulgę z tytułu oddawanej honorowo krwi.

 

Ulga na krew to tylko jedna z zachęt, skłaniających podatników do darowizny krwi. Zestawienia roczne PITy z roku na rok częściej zawierają ulgę na krew. Co roku wzrasta też liczba osób oddających krew w polskich stacjach krwiodawstwa. Na czym polega ulga na krew i kto właściwie może zostać honorowym krwiodawcą?

Darowizna z krwi

Zestawienia roczne PITy podatników oddających honorowo krew mogą uwzględniać ulgę podatkową z tego tytułu. Właściwie, ulga na krew to ulga przyznawana na darowiznę krwi. Istnieje wiele warunków, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać w swoim rocznym zestawieniu podatkowym z takiej ulgi. Przede wszystkim, prawo do ulgi na krew mają podatnicy przekazujący krew w formie darowizny na cele krwiodawstwa. Trzeba być honorowym dawcą krwi, aby ulga na krew przysługiwała w zestawieniach rocznych PITy.

Ulga na krew jest właściwie ulgą na darowiznę krwi. Podobnie jak ulga na darowiznę w innej formie, również i tutaj stosowany jest w zestawieniach podatkowych limit ulgi. Można maksymalnie odliczyć 6% dochodu w formie ulg na darowizny na cele:

  • Organizacji pożytku publicznego,
  • Kultu religijnego,
  • Krwiodawstwa.

Z ulgi na krew nie można skorzystać, jeśli podatnik nie oddaje krwi bezpłatnie, ale sprzedaje ją. Nie będzie ona dostępna jednocześnie dla podatników, przekazujących krew bezpośrednio osobie. Darowizna tego typu musi być dokonana wyłącznie przez honorowego dawcę krwi, nieodpłatnie, na rzecz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Ulga na krew nie przysługuje, jeśli darowizna krwi dokonana jest na rzecz:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Kolejnym warunkiem rozliczania się z wykorzystaniem ulgi na krew jest to, aby zestawienia roczne PITy były sporządzane wyłącznie na drukach: PIT-37, PIT-36 i PIT-38. Można na tej podstawie wnosić, że ulga na krew będzie przysługiwała podatnikom rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na podstawie skali podatkowej – 18 i 32% oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ujęcie ulgi na krew w takich rozliczeniach podatkowych wymaga dołączenia do deklaracji załącznika PIT/O, w którym ujmuje się kwotę przekazanej darowizny krwi, jak również kwotę dokonanego odliczenia podatkowego oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. W rozliczeniach PIT-37 i PIT-36 składanych w Urzędach Skarbowych do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego ulga na krew będzie odliczana od dochodu, zaś w rozliczeniu PIT-28 składanym do 31 stycznia, ulga podlega odliczeniu od przychodów.

Aby w praktyce dokonać odliczenia ulgi na krew nie trzeba posiadać oświadczenia stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi przez honorowego krwiodawcę. Wystarczającą podstawą do zastosowania ulgi na krew będzie zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Wysokość ulgi

Wysokość odliczenia z tytułu darowizny krwi na cele krwiodawstwa będzie uzależniona od tego, jak wiele krwi oraz osocza oddał honorowy krwiodawca. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku za oddaną krew i osocze przysługuje ekwiwalent pieniężny, choć krew w rozumieniu Kodeksu Cywilnego nie jest przedmiotem, który można komuś darować. Maksymalnie, w ciągu roku mężczyzna może oddać 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra. Osocza bez względu na płeć można oddać do 25 litrów rocznie. W odniesieniu do ulgi na krew o krwi mówimy przy oddawaniu również osocza i innych jej składników. Za jeden litr krwi przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł, a za litr osocza – 170 zł, ale Urzędy Skarbowe nie rozróżniają osobnej ceny za osocze czy krew, dlatego też przy uldze na krew stosuje się ekwiwalent za jeden litr krwi, osocza i innych składników krwi w wysokości 130 zł. Nie ma przy tym żadnego znaczenia to, czy podatnik oddaje popularną krew 0 RH+ czy też jedną z rzadkich grup krwi.

Ulga na krew odliczana jest od dochodu i jest to ulga limitowana. Jej wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu. Maksymalnie mężczyzna będzie mógł odliczyć w danym roku podatkowym kwotę 3601 zł z tytułu ulgi na krew, a kobieta w wysokości 3484 zł.

Jak często stosowana jest ulga na krew?

Trudno to jednoznacznie ocenić. Ministerstwo Finansów nie publikuje bezpośrednich statystyk dotyczących wykorzystania takiej ulgi. Jednakże patrząc na zwiększającą się z roku na rok liczbę honorowych krwiodawców krwi można przypuszczać, że wzrasta też zainteresowanie ulgą na darowiznę krwi.