Czy tracę prawo do ulgi, kupując kasę fiskalną zapasową?


Wielu podatników w toku prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem kasy fiskalnej, czyli kasy rejestrującej. Na jej zakup młody przedsiębiorca, dopiero rozpoczynający działalność swojej firmy, może otrzymać ulgę finansową. Czy prawo do ulgi jest odbierane tym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na zakup obok podstawowego urządzenia, również kasy fiskalnej zapasowej?

 

Ulga na kasę fiskalną

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, nazywanej powszechnie ustawą o VAT: „Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.”.

Wynika z tego, że podatnik ma możliwość otrzymania ulgi na każdą kasę, jaką kupi przed rozpoczęciem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Prawo do ulgi wygasa z chwilą zaewidencjonowania pierwszej transakcji w działalności gospodarczej i nie może zostać przyznana w terminie późniejszym. Dlatego, aby skorzystać z ulgi na wszystkie kupowane kasy najlepiej zrobić to od razu i zafiskalizować je. Można na tej podstawie powiedzieć, że nie tylko prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej nie zostanie odebrane podatnikowi, który kupuje kasę fiskalną zapasową, ale jeśli zostanie ona kupiona przed rozpoczęciem ewidencjonowania na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przedsiębiorca i na tą kasę otrzyma do 700 zł ulgi.

Ulga z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu do opodatkowania.

Jak starać się o ulgę?

Zasady ulgi na zakup kasy fiskalnej są zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Rozporządzenie wskazuje szczegółowe warunki, jakie musi spełnić podatnik chcący skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Powinien on:

  • Przynajmniej na dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania transakcji z wykorzystaniem kasy fiskalnej, złożyć we właściwym dla siebie Urzędzie Skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Konieczne jest, aby czynność ta została wykonana przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.
  • Rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązującym go terminie. Przykładowo, podatnik, który przekroczył limit uprawniający do zachowania zwolnienia z kasy fiskalnej 22 maja, musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej 1 sierpnia. Spóźnienie choćby o jeden dzień spowoduje, że straci on prawo do otrzymania ulgi.
  • Kasa lub drukarka fiskalna, przy pomocy której ma być rejestrowany obrót przedsiębiorcy, musi być nabyta w okresie, w którym dane kasy były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Potwierdzenie to stanowi, że dane kasy spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, jak również kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
  • Posiadać dowód wpłaty całości należności za zakup kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej. Przy chęci korzystania z prawa do ulgi na zakup kasy nie ma możliwości uiszczania płatności ratalnie.

Warunkiem obowiązkowym przy rozpoczynaniu użytkowania kasy fiskalnej jest to, aby w terminie 7 dni od fiskalizacji kasy złożyć do Urzędu Skarbowego dokument „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy”. Zgłoszenia dokonuje właściciel kasy i serwis kas fiskalnych. Na podstawie zawiadomienia urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który musi znaleźć się na obudowie urządzenia.

Obowiązek korzystania z kasy fiskalnej spoczywa generalnie na podatnikach, którzy dokonują sprzedaży produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.