Czy to prawda, że płacimy coraz większe podatki? Rozliczenia podatkowe i Pity Polaków


Polski system podatkowy jest jednym z najbardziej sprawnie działających w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Większość obywateli naszego kraju opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Rozliczenie podatkowe w takim przypadku polski podatnik podatku PIT składa na druku PIT-37 lub PIT-36.

 

Oba Pity pozwalają na zastosowanie licznych ulg i preferencji podatkowych, polegających między innymi na wspólnym rozliczeniu razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jak Polska ze swoim systemem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych wypada na tle innych krajów europejskich?

Polska w centrum Europy

Najwyższe podatki opłacają obecnie zamożni obywatele Europy Zachodniej, zaś najniższą daninę podatkową z tego tytułu opłacają obywatele na Bliskim Wschodzie oraz w państwach Europy Wschodniej. Polska pod tym względem ma niższe stawki podatku PIT, choć i tak nie są one najniższe w skali europejskiej. Średnia stawka najwyższego progu podatku PIT, według międzynarodowej firmy audytorsko-doradczej KPMG, która stworzyła raport „Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012”, wzrosła w 2012 roku o 0,3% w stosunku rok do roku. KPMG przeprowadziło badanie i analizę stawek podatków dochodowy w 114 krajach na całym świecie. Polska ma jedną z najwyższych stawek efektywnej stopy podatku dochodowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co to w praktyce oznacza? Otóż, w Polsce stosunek kwoty należnego podatku PIT do wartości podstawy opodatkowania jest najwyższy. Dla dochodu wynoszącego 100 tys. dolarów brutto rocznie, efektywna stopa podatku dochodowego powiększonego o obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracownika, wyliczona przez firmę badawczą KPMG, wynosi 35,5%. Oznacza to, że około 35 tys. dolarów Polacy odprowadzają z każdego 100 tys. dolarów dochodu do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz tytułem składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Taki wynik daje naszemu krajowi 70 miejsce wśród 114 zbadanych krajów, uszeregowanych w rankingu od najniższych obciążeń podatkowych do najwyższych. Wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają niższą stawkę efektywnego podatku dochodowego niż Polska. U naszych południowych sąsiadów – w Czechach i na Słowacji, stawka ta wynosi około 25%.

Kryzys zwiększa podatki

W wyniku pogarszającej się sytuacji finansowej wielu państw na świecie, w tym w krajach Unii Europejskiej, kolejne rządy są zmuszone do poszukiwania z jednej strony oszczędności w budżecie państwa, a z drugiej wyższych wpływów, które pokryłyby straty finansowe. Wpływy do budżetu państwa są kreowane przede wszystkim przez podatki, w tym podatek dochodowy PIT. W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie wzrosły skale podatkowe w wielu europejskich krajach. Przykładowo, we Francji wprowadzono dwie nowe stawki podatku dochodowego dla osób najbardziej zamożnych. Najwyższa stawka podatku dochodowego wzrosła do 75%.

KPMG podaje, że w Europie Zachodniej istnieją najwyższe podatki osobiste na świecie. Średnia dla Europy Zachodniej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 46,1%. Oznacza to, że niemalże połowę dochodów obywatele muszą oddać fiskusowi. Najniższe stawki obowiązują w Europie Wschodniej – średnia dla krajów należących do tego regionu wynosi 16,7%. Tak niska średnia spowodowana jest występowaniem niskich podatków liniowych w krajach Europy Wschodniej. Polska jest jednym z nielicznych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w którym utrzymywany jest wciąż system progresywnego opodatkowania. Pity opłacane na zasadach ogólnych w Polsce zakładają opłacanie podatku w wyższej wysokości dla dochodów przekraczających drugi próg podatkowy – kwotę 85 528 zł rocznie dochodu, czyli przychodu po pomniejszeniu go o koszty jego uzyskania. W naszym kraju w zakresie podatku PIT istnieją dwa progi podatkowe w progresywnej sali -18 i 32%.

Średnia podatków w Polsce i w Europie

Polska ma wysokie podatki, niewspółmierne do wysokości osiąganych przez Polaków dochodów. Rozliczenie podatkowe podatników w Polsce wykazuje wysoki podatek należny fiskusowi. Przeciętny Polak, uzyskujący z tytułu pracy zawodowej wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej, czyli 10 176 euro w skali roku, oddaje fiskusowi w rocznym rozliczeniu około 1700 euro. Większą daninę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacają przy takich samych dochodach obywatele Włoch i Łotwy. Podatek PIT w pozostałych krajach europejskich, analizowanych pod kątem wysokości podatku dochodowego przez tygodnik „Uważam Rze”, jest niższy. Jeśli europejczycy zarabialiby tyle, ile wynosi nasze minimalne wynagrodzenie, czyli 1600 zł miesięcznie, tj. 4625 euro rocznie, to więcej podatku dochodowego od Polaków musieliby zapłacić jedynie Rumunii, Węgrzy czy Łotysze.

Polska, dwustopniowa skala podatkowa, jest dostosowana pod kątem zamożności społecznej. Większe podatki płacą zamożniejsi podatnicy, niższe zaś ci, którzy zarabiają mniej niż 85528 zł, bowiem właśnie tyle wynosi próg skali podatkowej. Przy zarobkach wynoszących 85 528 zł i przekraczających tą kwotę, od nadwyżki w Polsce opłaca się podatek PIT w wysokości 32%. W Finlandii przy takich samych zarobkach podatek wynosi zaledwie 6,5%, a w Bułgarii 10%. Nawet we Francji, gdzie w ostatnim czasie podwyższono skalę podatkową, zarabiający nieco ponad 20 tys. euro rocznie zapłacą 14% podatku dochodowego.