Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy sporadyczne wykonywanie usług remontowych należy zadeklarować w zeznaniu PIT?


Zeznanie podatkowe podatnika składane jednokrotnie w ciągu roku do Urzędu Skarbowego –  powinno ujmować wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jakie w poprzednim roku podatkowym zostały osiągnięte. Deklaracje pity składane są na, odpowiednich względem wybranej formy opodatkowania, drukach PIT.

 

Zeznanie PIT osób fizycznych, podejmujących się własnej działalności gospodarczej, działalności osobistej lub umów cywilnoprawnych, jest realizowane zwykle na formularzu PIT-36. Jest to formularz przeznaczony na rozliczenie roczne podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W taki sam sposób najprawdopodobniej musi rozliczyć się z fiskusem osoba, która sporadycznie wykonuje usługi remontowe.

Brak konieczności rejestrowania działalności gospodarczej

Sporadyczne wykonywanie usług jak w tytule artykułu (identycznie jak np.: sporadyczna sprzedaż), nie może być uznane przez fiskusa za działalność gospodarczą. Ta ostatnia w przepisach polskiego prawa jest definiowana jako działalność zorganizowana i ciągła, wykonywana w celach zarobkowych. Oczywiście, usługi budowlane również prawdopodobnie są wykonywane przez podatnika w celach zarobkowych, ale nie mają one ciągłego charakteru, jako że są wykonywane wyłącznie sporadycznie. Oznacza to, że osoba, która podejmuje się świadczenia podobnych usług, nie będzie zmuszona do rejestrowania w urzędzie swej działalności gospodarczej i opodatkowania jej w jednej z czterech form:

  • skala podatkowa
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karty podatkowa

Brak obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej nie oznacza jednakże, że podatnik nie powinien wcale rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z dochodów czerpanych ze sporadycznie wykonywanych usług remontowych lub budowlanych. Jako że usługi te są wykonywane bezpośrednio przez niego, osiąga on dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika podatku dochodowego. Najpewniej więc będzie musiał rozliczyć się z fiskusem, wypełniając deklarację PIT na formularzu PIT-36.

Generalnie, jak podają organa skarbowe, jeśli podatnik jest solidnie przygotowany do wykonywania działalności, np.: usług remontowych, reklamuje się w różny sposób i wykonuje owe usługi bardzo często, np.: co miesiąc, czerpiąc z tego tytułu dochody, Urząd Skarbowy uzna to za działalność gospodarczą. Sporadyczność, czyli brak ciągłości w poczynaniach zarobkowych, oznacza bowiem pełnienie je od czasu do czasu, a więc w przypadkowych, niesystematycznych odstępach czasowych. Natomiast – raz na miesiąc, wskazuje już na pewną cykliczność, regularność. Toteż taka osoba będzie musiała  zarejestrować się jako przedsiębiorca, aby z tego pułapu rozliczać się z fiskusem.

Umowy o dzieło

Usługi remontowe wykonywane sporadycznie mogą być realizowane na podstawie zawieranych z klientami umów o dzieło. Wówczas podatnik również będzie musiał rozliczyć się z dochodów pochodzących z takich umów, ale nie będzie on musiał zakładać działalności gospodarczej. Umowy o dzieło, z których podatnik czerpie dochody, powodują, że staje się on płatnikiem podatku dochodowego. Rozlicza się wówczas w trybie rocznym na deklaracji PIT-36.

Warto tutaj powiedzieć, że to nie od podatnika zależy, czy jego działalność zostanie zaliczona do działalności gospodarczej, czy sporadycznego czerpania zysków z innego rodzaju działalności. Właściwie to fiskus zadecyduje, czy osiągane przez podatnika dochody będą dochodami osobistymi, czy też zaliczy się je do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Działalność wykonywana osobiście

Usługi remontowe i budowlane wykonywane sporadycznie mogą mieścić się w katalogu działań zaliczanych do działalności wykonywanej osobiście. Działalności tej nie trzeba nigdzie rejestrować, ale podlega ona podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Jest opodatkowana na zasadach ogólnych, według skali podatkowej:

  • 18% dla dochodów do 85 528 zł,
  • 32% dla nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Deklaracja Pit w przypadku działalności wykonywanej osobiście musi zostać złożona na druku PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku, za który składane jest rozliczenie roczne.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 13 wskazuje, jakie przychody zaliczane są do tej kategorii działalności. Są to m.in.:

●      „przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

●      przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli z tytułu działalności wykonywanej osobiście realizowane są usługi remontowe, przynoszące podatnikowi w poprzednim roku podatkowym dochód nie większy niż kwota wolna od podatku, tj. 3091 zł w 2012 roku, wówczas podatnik nie musi składać do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego. Jednakże, jeśli dopełni tej formalności będzie mógł odzyskać zaliczki na podatek pobrane z góry w trakcie roku podatkowego przez płatnika. Dzięki temu, składając rozliczenie roczne podatnik otrzyma zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego. Warto więc rozważyć możliwość złożenia rozliczenia podatkowego nawet w sytuacji, kiedy formalnie nie jest ono wymagane od podatnika, z uwagi na niską wartość uzyskanych dochodów z wykonywania usług remontowych w trybie sporadycznym. Podatnik przy rozliczeniu podatkowym, w którym jego dochód będzie miał tak niską wartość, nie będzie mógł niestety skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.