Czy sporadyczne dochody z gry na giełdzie muszą zostać wykazane w zeznaniu PIT?


Jednym ze źródeł dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są dochody kapitałowe, pochodzące między innymi dochody z gry na giełdzie.

 

Skoro są to źródła przychodu podatnika, muszą one znaleźć się w rozliczeniu rocznym. Zeznanie PIT wypełnione na odpowiednim formularzu przeznaczonym dla dochodów kapitałowych powinno uwzględniać kwotę dochodu uzyskanego z kupowania papierów wartościowych i ich zbywania. Czy roczne Pity podatników grających sporadycznie na giełdzie również powinny uwzględnić dochody giełdowe?

Dochody giełdowe

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wynika, że dochody z gry na giełdzie podlegają opodatkowaniu. Świadczy o tym art. 10, pkt. 7 wymieniający kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, jako jedno ze źródeł przychodów podatnika podlegających pod opodatkowanie podatkiem dochodowym. Dochody z gry na giełdzie to dochody pozyskiwane z odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dochody z giełdy mogą pochodzić z objęcia udziałów, czyli akcji, w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dochody pozyskiwane z tytułu gry na giełdzie papierów wartościowych w Polsce muszą znaleźć się w rocznym zeznaniu podatkowym podatnika, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. Roczne Pity inwestorów giełdowych sporządzane są na podstawie informacji podatkowej przesłanej im przez maklerów giełdowych i tym podobne instytucje. Informacja podatkowa w takim wypadku jest sporządzana na druku PIT-8C.

Informacja podatkowa niezbędna do rozliczenia

Nawet sporadyczne inwestowanie na giełdzie przez osoby fizyczne, polskich podatników, odbywa się przy udziale pośredników, m.in. firm maklerskich. Pomagają one w uzyskiwaniu dochodów z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia papierów wartościowych bądź innych pochodnych instrumentów finansowych. Firmy maklerskie są płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i jako takie zobowiązane będą do wystawienia na rzecz swoich klientów informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, na druku PIT-8C. Zeznanie PIT podatnika grającego na giełdzie będzie sporządzane w oparciu o dane pozyskane z PIT-8C przesłanym mu przez płatnika podatku dochodowego.

PIT-8C między innymi będzie obejmował informacje dotyczące odsetek i dyskont od papierów wartościowych, czy też od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów. Musi on również wskazywać informacje dotyczące dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Rozliczenie dochodów z giełdy

Dochody z gry na giełdzie podlegają opodatkowaniu podatkiem giełdowym, czyli podatkiem dochodowym w wymiarze 19% uzyskanego dochodu, bez względu na jego wysokość. Dochody giełdowe wyszczególnia się w odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości uzyskanego dochodu z gry na giełdzie. Roczne Pity inwestorzy giełdowi składają na formularzu PIT-38, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Wyjątkiem od zasady powszechnego obowiązku rozliczania się z dochodów z gry na giełdzie są dochody pozyskane z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych – w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

PIT-38 składają wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali jakiekolwiek przychody prywatne z tytułu:

  • Odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • Objęcia udziałów, czyli akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładach w spółdzielniach w zamian za wkład pieniężny.