Czy singiel pracujący na etacie w korporacji ma prawo do jakichś ulg podatkowych w rocznym Pit


Praca w korporacjach niesie za sobą wiele pozytywnych stron, między innymi pracownik objęty jest dodatkowymi zabezpieczeniami socjalnymi i ma prawo do ubezpieczenia medycznego w dobrej klinice. Niemniej jednak, taka praca wymaga zaangażowania. Wiele osób pracujących na etacie w korporacji nie posiada rodziny, ponieważ nie ma czasu na rozwijanie swojego życia prywatnego.

 

Pracując na etacie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest pracodawca, a pracownik otrzymuje od niego kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i chorobowe do ZUS. Na początku roku podatkowego pracodawca sporządza dla pracownika etatowego informację podatkową PIT-11. Osoby pracujące w korporacjach na etacie swoje deklaracje podatkowe Pity składają w Urzędzie Skarbowym na drukach PIT-37. Roczny PIT musi trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. Należy powiedzieć, że formularz PIT-37 umożliwia zastosowanie przez podatnika licznych ulg i preferencji podatkowych. Które z nich będą dostępne dla singli?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Większość ulg i preferencji podatkowych, jakie mogą uwzględniać deklaracje podatkowe Pity, można odliczyć tylko wówczas, gdy roczny PIT podatnika składany jest na druku PIT-36 lub PIT-37. Oba druki są przeznaczone dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. PIT-37 jest właściwy dla podatników pozyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, czyli pracodawcy, tak jak ma to miejsce w przypadku pracy na etacie w korporacji. Singiel wykonujący taką pracę rozliczy się z fiskusem składając roczny PIT-37, wypełniony na podstawie informacji podatkowej PIT-11. Będzie on mógł skorzystać z wielu ulg i odliczeń podatkowych.

Preferencje w opodatkowaniu dla singlów

Fakt bycia osobą samotną likwiduje w przypadku rozliczeń podatkowych możliwość zastosowania preferencji polegającej na wspólnym opodatkowaniu łącznie ze współmałżonkiem. Jeśli jednak singiel wychowuje dziecko samodzielnie, może on złożyć roczne rozliczenie podatkowe na druku PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co wiąże się z odniesieniem realnych korzyści finansowych. W takim przypadku podatek dochodowy obliczany jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Dodatkowo, osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogła ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgę prorodzinną. Ulga przysługuje dla podatników, którzy danym roku podatkowym w stosunku do małoletniego dziecka:

 • Wykonywali władzę rodzicielską,
 • Pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • Sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dziecko przysługuje w odniesieniu do wychowywania dzieci:

 • Niepełnoletnich,
 • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • Do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Pozostałe ulgi przysługujące singlom

Bycie singlem nie wyklucza możliwości zastosowania i innych ulg i odliczeń podatkowych. Dla singli rozliczających się z pracy na etacie za pośrednictwem druku PIT-37 dostępne są ulgi:

 • Ulga na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczeniu podlega kwota zapłacona w danym roku podatkowym na takie konto podatnika,
 • Ulga na składki ZUS,
 • Ulga internetowa,
 • Ulga związana z darowizną na cele pożytku publicznego,
 • Ulga związana z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulga na darowiznę na cele krwiodawstwa,
 • Ulga związana z darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulga na przewodnika,
 • Ulga na psa asystującego,
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód,
 • Ulga na leki,
 • Ulga związana z kwotami zwróconych świadczeń, które wcześnie zwiększyły u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu,
 • Ulga na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ulga abolicyjna,
 • Ulga na nowe technologie.

Wymienione ulgi odliczane są od dochodu lub od podatku wykazanego w rocznej deklaracji podatkowej. Odliczeniu od dochodu podlega ulga składkowa, na krew, na darowiznę, na Internet, rehabilitacyjna, na IKZE. Pozostałe ulgi podlegają odliczeniu od podatku.

Singiel w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym może uwzględnić kwotę wolną od podatku, pozwalającą na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem PIT o kwotę 3091 zł.  W swojej deklaracji podatkowej singiel może też przekazać 1% swojego podatku na Organizację Pożytku Publicznego.