Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy samotny rodzic może rozliczyć roczny Pit za pomocą e-Deklaracji?


Jedną z preferencji w rozliczaniu się z fiskusem jest możliwość złożenia formularza PIT jako samotny rodzic. Status samotnego rodziciela pozwala na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi. Można rozliczyć roczny Pit samotnego rodzica albo w formie papierowego rozliczenia podatkowego i złożyć go osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo jako eDeklarację podatkową. Pit za pomocą e-Deklaracji pozwala na zaoszczędzenie czasu, jaki trzeba by poświęcić, aby PITy za 2013 rok złożyć samodzielnie podczas osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym.

 

Status samotnego rodzica

Tylko osoby, które faktycznie wychowują samotnie dziecko lub dzieci mają prawo skorzystać z rozliczenia rocznego formularza PIT na preferencyjnych warunkach. Samotny rodzic w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku to osoba, która samotnie wychowuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem bez udziału drugiego rodzica. A by uzyskać taki status i móc rozliczać się na preferencyjnych zasadach, należy spełnić wymagania ustawowe. Samotnym rodzicem będzie osoba pełniąca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Może to być podatnik będący:

  • Panną, kawalerem,
  • Wdową, wdowcem,
  • Rozwódką, rozwodnikiem,
  • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Samotny rodzic będzie mógł rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej - według stawek 18 i 32%. Jeśli więc rodzic składa roczny PIT na druku PIT-37 lub PIT-36, wówczas możliwe będzie rozliczenie łącznie z dzieckiem.

Rozliczenie PIT-37 będzie właściwe dla tych podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT-36 z kolei przeznaczone jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

W przypadku, gdy podatnik rozlicza się z tytułu przychodów pozyskiwanych za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej czy podatku liniowego, nie będzie mógł rozliczyć się na preferencyjnych zasadach. Nawet jeśli więc samotny rodzic będzie rzeczywiście sam wychowywał dziecko, ale będzie np. ryczałtowcem, nie będzie mógł rozliczyć roczny PIT na zasadach preferencyjnych.

Jak rozliczyć się jako samotny rodzic?

Samotny rodzic może rozliczyć roczny Pit w taki sposób, że złoży deklarację podatkową z dzieckiem, bez względy na to, czy dziecko w poprzednim roku podatkowym pozyskiwało jakiekolwiek dochody opodatkowane podatkiem dochodowym czy też nie. Rozliczenie PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko może uwzględniać podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Deklaracja podatkowa składana jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, polega na tym, że podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest od połowy łącznych dochodów rodzica i dziecka lub dzieci, bez względu na to, czy dziecko uzyskało w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek dochody. Podatek będzie liczony w podwójnej wysokości, ale jego stawka obliczana jest od połowy dochodów łącznych dziecka i rodzica. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

PIT-36 lub PIT-37 złożony przez podatnika jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Może on zostać złożony jako standardowe, papierowe rozliczenie podatkowe, albo w formie e-Deklaracji podatkowej. Elektroniczne PITy samotnych rodziców rozliczane są na dokładnie tych samych zasadach, co PITy tradycyjne. Podatnik może w elektronicznej deklaracji podatkowej składanej jako deklaracja samotnego rodzica skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, m.in. ulgi na dziecko i obniżyć swoje zobowiązanie podatkowego wobec fiskusa.