Czy rozliczenie PIT z małżonkiem zawsze wypada najkorzystniej?


Małżonkowie to szczególna grupa podatników, która w swoich rozliczeniach podatkowych może skorzystać z preferencji podatkowej. Polega ona na możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie PIT składane jest na jednym formularzu podatkowym, a zestawienie podatkowe w takim przypadku uwzględnia zarówno dochody małżonka, jak i żony.

 

Deklaracja Pit razem z małżonkiem może przynieść wiele korzyści finansowych, ale nie zawsze będzie ona najlepszym rozwiązaniem, dla wywiązania się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Kiedy w ogóle można złożyć wspólne zestawienie podatkowe i w jakich przypadkach rzeczywiście okazuje się ono najbardziej korzystne?

Warunki zastosowania wspólnego rozliczenia podatkowego

Nie wszystkie małżeństwa będą miały prawo do wspólnego rozliczenia podatkowego. Deklaracja Pit razem z małżonkiem może zostać złożona wyłącznie wówczas, gdy podatnicy rozliczają się z fiskusem za pomocą skali podatkowej. Tylko opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej – 18 i 32% daje możliwość uzyskania możliwości wspólnego zestawienia podatkowego ze współmałżonkiem. Jeśli jedno ze współmałżonków opodatkowuje swoje dochody lub przychody za pośrednictwem: podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub skali podatkowej, nie będzie miało możliwości wspólnego rozliczenia łącznie ze współmałżonkiem i będzie musiało złożyć w Urzędzie Skarbowym własne rozliczenie PIT.

Nie tylko metoda opodatkowania dochodów ma znaczenie dla preferencji podatkowej dostępnej dla małżeństw. Wspólne rozliczenie PIT na drukach PIT-37 lub PIT-36 złożą podatnicy, którzy:

●     Pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie PIT. Oznacza to, że podatnicy, którzy zawarli związek małżeński np. 2 stycznia 2015 roku, nie będą mogli zastosować wspólnego zestawienia podatkowego za rok 2015. Taka preferencja będzie dla nich dostępna dopiero w deklaracji PIT za rok 2016. Nawet pozostawanie jeden dzień w stanie wolnym powoduje, że małżonkowie nie mogą zastosować wspólnego rozliczenia podatkowego. Podobnie jest w przypadku rozwodu współmałżonków. Jeśli rozwiodą się ostatniego dnia grudnia danego roku podatkowego, nie zastosują już preferencji w opodatkowaniu i będą musieli złożyć w Urzędzie Skarbowym dwie deklaracje PIT.

●     Mają wspólność majątkową, trwającą przez cały rok podatkowy – wspólność majątkowa ustanawiana jest wrz z zawarciem związku małżeńskiego. Można ją znieść lub w ogóle nie dopuścić do jej zaistnienia, podpisując notarialną rozdzielczość majątkową. Rozdzielczość majątkowa, czyli intercyza podpisana przez małżonków, likwiduje możliwość składania rocznego zestawienia podatkowego na jednym formularzu PIT, dla obojga współmałżonków. W takiej sytuacji nie istnieje bowiem wspólny majątek, z którego można się wspólnie rozliczać. Małżonkowie rozdzielczością majątkową muszą rozliczać się z fiskusem na dwóch formularzach PIT.

Aby współmałżonkowie mogli rozliczać się wspólnie z Urzędem Skarbowym, składając jedno rozliczenie PIT, muszą złożyć uprzednio fiskusowi oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok podatnicy opodatkowują się łącznie. W oświadczeniu należy wskazać, na jakim druku PIT będą rozliczali się współmałżonkowie.

Jakie korzyści związane są ze wspólnym rozliczeniem podatkowym?

Preferencyjne zestawienia podatkowe współmałżonków niosą za sobą korzyści majątkowe. Nie zawsze jednak deklaracja PIT razem ze współmałżonkiem będzie tak samo korzystna. Czasem takie rozliczenie PIT jest neutralne względem dwóch formularzy PIT, jakie mogą złożyć współmałżonkowie w Urzędzie Skarbowym.

Najwięcej korzyści ze wspólnej deklaracji PIT odniosą ci współmałżonkowie, u których mąż na przykład zarabia tyle, że zmuszony jest do opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według drugiej stawki skali podatkowej – 32%, zaś jego żona nie uzyskuje żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo dochody te mieszczą się w ramach kwoty wolnej od podatku. W takiej sytuacji bowiem rozliczenie PIT składane wspólnie powoduje, że podatek należny fiskusowi jest obliczany dla całej deklaracji podatkowej. Polega to na tym, że łączna deklaracja współmałżonków wykazuje ich łączny dochód do opodatkowania, po uwzględnieniu ulg i odliczeń podatkowych, zaś podatek dochodowy należny fiskusowi jest liczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli jeden z małżonków uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł, czyli równy dwukrotności pierwszego progu skali podatkowej, a drugi współmałżonek nie zarabia w ogóle, to po podzieleniu dochodu małżonków na póło każe się, że stawkę podatku należy określić dla kwoty 85 528 zł. Będzie ona wynosiła 18%, a nie 32%. Podatnicy w takiej sytuacji otrzymają zwrot podatkowy, z tytułu nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jakie zarabiający współmałżonek był zobowiązany odprowadzać do Urzędu Skarbowego w danym roku podatkowym.

Jeśli współmałżonkowie w takiej sytuacji rozliczaliby się oddzielnie, zapłaciliby znacznie większy podatek. Dodatkowo, przy wspólnym rozliczeniu, małżonkowie mogą skorzystać oboje z kwoty wolnej od podatku i odpowiednio obniżyć o kwotę 2x 3091 zł swój dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie zawsze jednak deklaracja PIT z małżonkiem będzie korzystna. Korzyści nie przyniesie roczne zestawienie podatkowe dla fiskusa złożone na jednym, wspólnym druku PIT, jeśli małżonkowie po uwzględnieniu w swoim rozliczeniu wszystkich ulg odliczanych od dochodu, uzyskują dochód, czyli przychód po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, w wysokości 85 528 zł. W takiej sytuacji wspólny PIT będzie neutralny pod względem ekonomicznym. Małżonkowie zapłacą dokładnie taki sam podatek, jakby złożyli w Urzędzie skarbowym dwa oddzielne formularze PIT.