Czy rodzicom dziecka, które zarabia, przysługuje prawo do ulgi na dzieci - deklaracje PITy z ulgą rodzinną


W rozliczeniach podatkowych Pit składanych za rok 2015 będzie trzeba ujmować ulgę na dzieci na zupełnie innych zasadach niż w poprzednich latach, co związane jest z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Ulga na dzieci nie zmieni swojego dotychczasowego kształtu wyłącznie w przypadku rodziców wychowujących dwoje dzieci, na które przysługuje taka ulga w PIT.

 

Deklaracje PITy z ulgą rodzinną w przypadku rodzin z jednym dzieckiem będą musiały uwzględniać kryterium dochodowe, dla uzyskania prawa do ulgi prorodzinnej. Z kolei, na zmianach w ustawie o Pit w szczególności zyskają rodzice trojga lub większej liczby dzieci. Czy fakt zarobkowania przez dziecko w danym roku podatkowym likwiduje u rodziców możliwość skorzystania z ulgi na dziecko?

Dla kogo ulga prorodzinna

Pit z ulgą na dzieci mogą złożyć podatnicy, którzy w danym roku podatkowym co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywali władzę, pełnili funkcję lub sprawowali opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Ulga na dziecko podlega odliczeniu od podatku dochodowego, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym (Art.27f pkt.1):

1) wykonywano władzę rodzicielską,

2) pełniono funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z opiekunem,

3) sprawowano opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Warunkiem dokonania odliczenia w rocznej deklaracji podatkowej Pit z tytułu ulgi prorodzinnej jest wychowywanie, opieka, czy pełnienie funkcji rodziny zastępczej w odniesieniu do:

 • Małoletniego dziecka,
 • Dziecka bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • Dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga prorodzinna rozliczana jest wyłącznie w ramach deklaracji PIT-36 lub PIT-37, czyli w rozliczeniach dokonywanych na podstawie metody ogólnej, według dwustopniowej skali podatkowej.

Zarobki dziecka a ulga prorodzinna

Dziecko może zarobkować w danym roku podatkowym, a rodzic w dalszym ciągu będzie miał prawo skorzystać z ulgi na dziecko, o ile wysokość dochodów dziecka do ukończenia 25 roku życia nie przekroczy kwoty 3089 zł na rok podatkowy. Pit z ulgą na dziecko nie będzie mógł zostać złożony skutecznie przez podatnika, jeśli dziecko zarobi więcej niż wskazany limit. Kwota 3089 zł dochodu małoletniego lub pełnoletniego dziecka dotyczy dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, jeśli dziecko uzyska przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, podatku liniowego lub tonażowego. Dziecko zarabiające z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem lub pozyskujące dochody ze zbycia nieruchomości, nie będzie powodowało, że rodzic straci przez to ulgę na dziecko, bez względu na to, ile dziecko zarobi na wynajmowaniu czy dzierżawie nieruchomości czy z tytułu jej sprzedaży.

Limity ulgi i jej wysokość

Deklaracje PITy 2015 z ulgą na dziecko będą musiały uwzględniać kryterium dochodowe, które zadecyduje o tym, czy podatnik lub małżeństwo podatników wychowujących jedno dziecko będą mieli prawo do ulgi na dziecko, czy też nie. Ulga na dziecko z tytułu wychowywania jednego dziecka będzie przysługiwała:

 • Małżeństwom, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały zarobki maksymalnie do kwoty 112 000 zł,
 • Singlom, rozwodnikom, wdowcom bądź osobom pozostającym w związku małżeńskim przez część roku, które w poprzednim roku podatkowym uzyskali zarobki maksymalnie do kwoty 56 000 zł.

Niższy limit dochodu uprawniający do zastosowania ulgi na dziecko w rocznym rozliczeniu podatkowym obowiązuje, jeśli podatnik:

 • wychowuje dziecko samodzielnie, po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji trwającej cały rok,
 • pozostaje w związku małżeńskim przez część roku,
 • pozostaje w związku małżeńskim, ale jego współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ulga z tytułu wychowywania jednego dziecka będzie odliczana w dotychczasowej wysokości – 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka, czyli 1112,04 zł na dziecko na rok podatkowy. Przy korzystaniu z ulgi na dziecko przez rodziców większej liczby dzieci kryterium dochodowe nie znajdzie zastosowania, a ulga będzie wyższa:

 • na pierwsze i drugie dziecko będzie przysługiwała ulga prorodzinna w wysokości 1112,04 zł na rok na każde dziecko,

 • na trzecie dziecko ulga prorodzinna będzie o połowę wyższa i wyniesie 1668,60 zł na rok, czyli po 139,05 zł na miesiąc,

 • na czwarte i każde kolejne dziecko ulga prorodzinna będzie dwukrotnie wyższa od ulgi podstawowej i wyniesie 2224,08 zł na rok na każde dziecko, czyli po 185,34 zł na miesiąc.