Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy ręcznie robioną prostą biżuterię sprzedawaną w sklepiku internetowym można rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście


Wykonywanie ręcznie biżuterii, np. kolczyków, bransoletek, czy wisiorków, to działalność typu handmade wykonywana przez wiele osób w Polsce. Mają one dylemat, w jaki sposób powinny rozliczyć się z fiskusem z dochodów pozyskiwanych ze sprzedaży ręcznie wykonywanej biżuterii? Czy można to uznać za działalność osobistą?...

 

Jakie formularze Pity są przeznaczone dla osób pozyskujących takie dochody? Czy można wykorzystać w celu rozliczenia podatkowego druk PIT-37 przeznaczony dla pracowników etatowych? To, czym jest działalność wykonywana osobiście jasno zdefiniowane jest w ustawie o PIT.

Pojęcie działalności wykonywanej osobiście

Definicję działalności wykonywanej osobiście można sformułować na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za taką działalność uznaje się działalność wykonywaną samodzielnie, najczęściej na umowie o dzieło lub zlecenie, wykonywaną na rzecz tylko i wyłącznie przedsiębiorców, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jeśli osoba wykonywująca działalność osobiście zaczyna świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, podejmuje się jednocześnie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i przestaje być osobą osiągającą przychody z działalności wykonywanej osobiście. Powinna się w takiej sytuacji zarejestrować w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy w ramach CEIDG-1 jako przedsiębiorca.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, według art. 13 ustawy o PIT, uznaje się przychody:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 • z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • z tytułu wykonywania niektórych usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Działalność polegająca na wytwarzaniu prostej biżuterii

Jeśli uznać działalność obejmującą wytwarzanie biżuterii typu handmade za działalność artystyczną, można ją rozliczać w ramach działalności wykonywanej osobiście. Niemniej jednak, w przedstawionym przykładzie działalność podatnika nosi znamiona działalności gospodarczej, bowiem jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a nie w sposób incydentalny. Fakt bieżącej sprzedaży wytworzonej biżuterii w sklepiku internetowym sprawia, że fiskus najprawdopodobniej uzna taką działalność za działalność gospodarczą. Osoba wykonująca ją będzie musiała zarejestrować się jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bowiem nie będzie to działalność wykonywana osobiście.

W takiej sytuacji przedsiębiorca po wyborze odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wybierze formularze Pity właściwe dla rozliczenia podatkowego:

 • Druk PIT-36 dla opodatkowania na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
 • Druk PIT-36L dla podatku liniowego,
 • Druk PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • Druk PIT-16A dla karty podatkowej.

Warto dodać, że działalność wykonywana osobiście rozliczana jest zawsze na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, na formularzu PIT-37 lub PIT-36.