Czy praca na 1/2 etatu osoby niepełnosprawnej (w lekkim stopniu) redukuje jej prawo do ulgi na leki w rozliczeniu Pit?


Jedną z ulg podatkowych, jakie mogą być ujęte w deklaracjach podatkowych polskich podatników, jest ulga rehabilitacyjna, w ramach której zestawienia PITy mogą odliczać wydatki na leki. Stąd też często ulga rehabilitacyjna – potocznie nazywana jest ulgą na leki. Jedynie rozliczenie Pit osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności może ujmować ulgę na leki i odliczać ją od dochodu podatnika.

 

Kto ma prawo do ulgi na leki?

Z ulgi na leki mogą skorzystać tylko niepełnosprawni lub osoby, które mają na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne, o ile w danym miesiącu wydali na leki kwotę wyższą od ustalonego, 100. złotowego limitu.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, która odnosi się również do ulgi na leki, w swojej deklaracji podatkowej mogą dokonać odliczenia tylko te osoby, które:

 • Legitymują się orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organa orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • Legitymują się decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
 • Legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenia ulgi na leki dokonują również podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Opiekunem osoby niepełnosprawnej uprawnionej do ulgi rehabilitacyjnej może być jedna z osób:

 • Współmałżonek,
 • Dzieci własne,
 • Dzieci przysposobione,
 • Dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • Pasierbowie i pasierbice,
 • Rodzice,
 • Rodzice współmałżonka,
 • Rodzeństwo,
 • Ojczym i macocha,
 • Zięciowie i synowe.

Konstrukcja ulgi na leki

Ulga podlega odliczeniu od dochodu. Odliczenia dokonuje się w kwocie nadwyżki ponad 100 zł, jak wskazuje art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby skorzystać z ulgi na leki należy łącznie spełnić następujące, ujęte w prawie podatkowym, warunki:

 • Ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków w kwocie powyżej 100 zł,
 • Posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatków na leki – konieczna jest przy tym faktura z apteki wystawiona na nazwisko osoby niepełnosprawnej, korzystającej z danych leków,
 • Posiadać potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę konieczności zastosowania zapisanych leków – w trybie stałym lub tymczasowym.

Jeśli wydatek na leki w danym miesiącu będzie mniejszy niż 100 zł, podatnik nie skorzysta z tego tytułu z ulgi na leki. Jedynie nadwyżka ponad 100 zł podlega odliczeniu od dochodu w deklaracji podatkowej podatnika. Dla nabycia prawa do ulgi na leki liczy się fakt poniesienia wydatku na leki, a nie np. to, w jakim okresie owe farmaceutyki zostaną zażyte przez podatnika.

Potwierdzeniem lekarskim konieczności przyjmowania leków może być zaświadczenie, czy recepta, albo historia choroby sporządzona przez lekarza-specjalistę, z danej dziedziny medycyny. Co ciekawe, leki przyjmowane przez podatnika, uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej, nie muszą mieć jakiegokolwiek związku ze schorzeniem, w związku z którym u podatnika stwierdzono niepełnosprawność danego stopnia.

Dochody z pracy osoby niepełnosprawnej a prawo do odliczenia

Niepełnosprawny podatnik może podejmować pracę zawodową i nie wpływa to na odebranie mu ulgi na leki w deklaracji podatkowej. Zestawienia PITy osób niepełnosprawnych, które pracują na część lub cały etat, nadal może uwzględniać w odpowiedniej wysokości ulgę rehabilitacyjną. Przepisy prawa wskazują, że dochód uzyskiwany w danym roku podatkowym przez osobę niepełnosprawną nie wpływa na możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej czy utratę prawa do odliczenia w założonej ustawą wysokości.

Dochód osoby niepełnosprawnej jest istotny tylko w sytuacji, w której odliczenia ulgi na leki dokonuje osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W takim przypadku limit dochodu niepełnosprawnego pozostającego na utrzymaniu podatnika nie może przekroczyć kwoty 9120 zł, aby podatnik zachował prawo do zastosowania w swojej rocznej deklaracji podatkowej ulgi na leki. Rozliczenie Pit podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną może uwzględniać odliczenie kwoty wydatków na leki ponad kwotę 100 zł miesięcznie.

Wyznaczony limit rocznych dochodów podatnika niepełnosprawnego jest wskazany nieprzypadkowo, ponieważ uznaje się, że jeśli niepełnosprawny osiągał w poprzednim roku podatkowym dochody w kwocie przekraczającej kwotę 9120 zł, to nie można mówić o utrzymywaniu niepełnosprawnego przez kogoś z rodziny.

Dochód niepełnosprawnego, bez względu na jego wysokość oraz na wymiar etatu pracownika, nie mają żadnego znaczenia przy korzystaniu z ulgi na leki przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Ulga przysługuje podatnikowi niezależnie od wysokości jego miesięcznych dochodów.

Jaka deklaracja podatkowa?

Nie wszystkie deklaracje podatkowe podatników niepełnosprawnych lub mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, będą mogły zgodnie z prawem uwzględniać ulgę na leki. Będzie to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zestawienia PITy zostaną sporządzone na drukach PIT-36 lub PIT-37. Dla osób pracujących na umowie o pracę – właściwym będzie drugi z podanych formularzy. Oba odnoszą się zaś do dochodów uzyskiwanych przez podatników w danym roku podatkowym z pracy, które są opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.