Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy polska Ordynacja Podatkowa działa na rzecz firm? W jaki sposób rozlicza się z fiskusem firma i jakie obostrzenia prawno-skarbowe na niej ciążą?


Przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej młody przedsiębiorca powinien wybrać formę rozliczenia podatkowego z podatku dochodowego od osób fizycznych. Od wyboru tego zależy, jakie rozliczenie roczne będzie składał on w przyszłości w Urzędzie Skarbowym.

 

Dzięki jednookienkowemu rejestrowaniu działalności, wraz z rejestracją na formularzu CEIDG-1 przedsiębiorca zostaje w sposób automatyczny zgłoszony do Urzędu Skarbowego. Warto przy tym podkreślić, że owe zgłoszenie dokonywane jest jedynie na potrzeby rozliczeń z podatku dochodowego. Jeśli przedsiębiorca nie wybierze formy rozliczenia z fiskusem z podatku PIT, wówczas będzie opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jego deklaracja PIT będzie sporządzana na formularzu PIT-36.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Opłaca podatek ze swoich dochodów, osiąganych jako podmiot gospodarczy oraz odprowadza ewentualnie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zatrudnianiem pracowników na gruncie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dochody lub przychody osiągane przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym są podstawą do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech form rozliczeń z fiskusem:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%,
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym – 19%,
  • Opodatkowanie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • Opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Skala podatkowa

Podstawową formą opodatkowania dochodu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, bądź nie, jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jeśli przedsiębiorca chce być opodatkowany na innych zasadach, musi zmienić formę opłacania podatku PIT składając do naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosek lub oświadczenie.

Podatek płacony na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy w toku swojej działalności gospodarczej ponoszą wysokie koszty i mają prawo do dokonywania preferencyjnych rozliczeń, z wykorzystaniem ulg podatkowych. Rozliczenie roczne na druku PIT-36, właściwym dla skali podatkowej, pozwala na rozliczenie łączne, razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto, deklaracja PIT tego rodzaju umożliwia wykorzystanie ulgi internetowej, prorodzinnej, odsetkowej, rehabilitacyjnej i innych, co w przypadku innych deklaracji zwykle nie jest możliwe.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku skali podatkowej jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Stąd też wysokie koszty ponoszone przez podatnika powodują, że może on płacić podatek dochodowy w niższej wysokości. Dodatkowo, przy zastosowaniu np. wspólnego rozliczenia razem ze współmałżonkiem, może on osiągnąć wyższy zwrot z podatku lub obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego do zapłaty dla fiskusa.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych z fiskusem zobowiązane są do prowadzenia ewidencji, w postaci podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów bądź Ksiąg Rachunkowych. W ewidencji tego rodzaju przedsiębiorca wpisuje wielkość przychodów i kosztów dotyczących działalności i na ich podstawie konstruuje rozliczenie roczne składane do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego fiskusowi na druku PIT-36.

Skala podatkowa zakłada opłacanie podatku w wysokości:

  • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł – dla podstawy obliczenia do 85 528 zł,
  • 14.839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85.528 – dla podstawy obliczenia powyżej 85 528 zł.

Podatek liniowy

Podatek liniowy opłacany jest w wysokości 19% i stawka ta nie zmienia się, bez względu na wysokość osiąganego przez przedsiębiorcę dochodu. Podatek liniowy mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy:

prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą działy specjalne produkcji rolnej,

nie uzyskują przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w stosunku pracy lub w ramach spółdzielczego stosunku pracy.

Zeznania Pity dla liniowców składane są na formularzach PIT-36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma rozliczeń z fiskusem i polega na płaceniu tej samej, niskiej stawki podatkowej, od przychodów. Minusem rozliczenia ryczałtowego jest brak możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty osiągnięcia przychodów czy o ulgi i odliczenia podatkowe. Deklaracja PIT w takim przypadku jest składana w Urzędzie Skarbowym na formularzu PIT-28. Stawka ryczałtu może wynosić od 3%, dla handlu i usług gastronomicznych, do 20% dla przychodów z wolnych zawodów, np. lekarza.

Karta podatkowa

Podobnie jak w przypadku ryczałtu, jest to uproszczona forma rozliczeń z fiskusem, przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących na terenie kraju działalność:

  • handlową,
  • usługową,
  • wytwórczo-usługową.

Aby skorzystać z karty podatkowej przedsiębiorca nie może korzystać z usług innych firm oraz zatrudniać osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Jego współmałżonek nie może też prowadzić osobnej działalności o takim samym charakterze, natomiast nie jest wykluczona współpraca małżonka w ramach jednej działalności. Deklaracja PIT przy karcie podatkowej składana jest na druku PIT-16A, a stawkę podatku PIT określa w drodze decyzji dla indywidualnego przedsiębiorcy naczelnik Urzędu Skarbowego. Karta podatkowa nie daje możliwości preferencyjnych rozliczeń czy skorzystania z ulg podatkowych.

Zobowiązania wobec fiskusa

Rozliczenie roczne przedsiębiorcy, czyli konieczność złożenia zeznania PIT na odpowiednim formularzu we właściwym Urzędzie Skarbowym to nie jedyne zobowiązanie podatnika wobec fiskusa, przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnik musi również odprowadzać od swoich dochodów lub przychodów co miesiąc, lub co kwartał, zgodnie z wybraną i dostępną formą rozliczeń, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wszystkie deklaracje, opłaty i zaliczki na podatek PIT muszą trafić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkani podatnika. W odróżnieniu od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych, spółki kapitałowe opłacają podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT.