Czy podatek od dochodów giełdowych a od inwestycji - jest tym samym?


Inwestycje mogą być przeprowadzane na szereg różnych sposobów. Nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych. Możemy inwestować w lokaty bankowe, w fundusze inwestycyjne, w waluty, czy na przykład w zakup złota lub cennych obrazów. Pytanie tylko, czy w ramach podatku od inwestycji mieści się też podatek od dochodów giełdowych, czy też te dwa pojęcia są zupełnie odrębne względem siebie? Jak w formularzach PIT inwestorów powinien zostać ujęty podatek od inwestycji i podatek od dochodów giełdowych?

 

Podatek giełdowy a podatek inwestycyjny

Racjonalnie rzecz ujmując należy powiedzieć, że pojęcie podatku inwestycyjnego jest szersze, niż pojęcie podatku giełdowego. Podatek od inwestycji płacony jest od zdecydowanej większości inwestycji o charakterze dochodowym. Wypracowując dochód z tytułu inwestycji w lokaty, czy w waluty, podatnicy muszą opłacać podatek od inwestycji. Opłacany jest on w wysokości 19% kwoty dochodu pochodzącego z podjętych działań inwestycyjnych. W odniesieniu do lokat bankowych mówimy jednako podatku od zysków kapitałowych, czy podatku Belki, który w rzeczy samej również jest podatkiem od inwestycji. Wynosi on z resztą dokładnie tyle samo 19% zysku od lokat.

Podatek od dochodów giełdowych jest też podatkiem inwestycyjnym, ponieważ opłacany jest on z tytułu inwestycji w akcje spółek giełdowych. Wszystkie dochody, jakie podatnik uzyskuje z Giełdy Papierów Wartościowych podlegają rozliczeniu w PIT, w ramach formularzy składanych w polskich Urzędach Skarbowych.

Różnicą pomiędzy podatkiem od dochodów giełdowych i niektórych dochodów kapitałowych jest to, że w przypadku dochodów z giełdy podatnik musi się z nich rozliczyć samodzielnie z fiskusem, przy użyciu odpowiedniego formularza PIT, a przy wielu inwestycjach nie ma takiego obowiązku. Na przykład, inwestując w lokaty bankowe czy obligacje, inwestor uzyskuje po okresie ich zakończenia zysk pomniejszony już o naliczony podatek od zysków kapitałowych. To np. na banku będzie spoczywała odpowiedzialność za pobranie tego podatku. Sam inwestor nie musi w związku z takimi dochodami podejmować żadnej akcji.

Opodatkowanie dochodów inwestycyjnych z giełdy

Na podatniku inwestującemu na giełdzie papierów wartościowych ciążą jednak pewne zobowiązania podatkowe. Musi on odprowadzić podatek od inwestycji tego rodzaju i rozliczyć się z niego. Dochody z odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, rozliczane są w ramach deklaracji PIT-38, która wypełniana jest na podstawie informacji podatkowej PIT-8C.

Informację tę zobowiązany jest przygotować podmiot, za pośrednictwem którego inwestor dokonywał inwestycji giełdowych. Zwykle są to firmy maklerskie, pozwalające osobom fizycznym na uzyskiwanie dochodów z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, bądź innych, pochodnych instrumentów finansowych. Firmy maklerskie są płatnikami podatku dochodowego w takiej sytuacji, a więc mają obowiązek wystawienia na rzecz inwestora – podatnika informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-8C, bo o nim tu mowa, musi trafić do inwestora do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Informacja ta przesyłana jest też do Urzędu Skarbowego. PIT-8C może dotyczyć(Art. 30a ustawy o PIT z dnia 26 lipca 1991 roku):

  •        odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  •        odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  •        odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
  •        dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  •        dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
  •       kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,
  •    dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,    kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
  •       dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym,
  •        dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Na podstawie informacji PIT-8C podatnik wypełnia właściwą deklarację podatkową – PIT-38. Musi ona trafić do Urzędu skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podatnik z tytułu inwestycji giełdowych płaci podatek od inwestycji w wysokości 19%. Dochody giełdowe nie łączy się z innymi dochodami podatnika i nie opodatkowuje łącznie. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.