Czy podatek liniowy można płacić równolegle z pracą na etacie?


Podatek liniowy to jedna z możliwości opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Liniowcy płacą podatek dochodowy według jednolitej stawki podatku - 19 procent od kwoty dochodu, czyli od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Opodatkowanie PIT liniowe jest alternatywą dla skali podatkowej. Podatki płacone są według jednej, a nie dwóch stawek podatkowych, a w wielu przypadkach może być to korzystne. Skala podatkowa zakłada opodatkowanie dochodów powyżej progu 85 528 zł stawką podatku 32 procent, co w porównaniu z 19-procentowym podatkiem PIT przy liniowej formie opodatkowania jest niekorzystne. Jakie druki PITy wypełniają liniowcy i czy praca na etacie może być łączona z opłacaniem podatku liniowego?

 

Podatek liniowy - co to jest?

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy opodatkowują swoje dochody w ten sposób, stają się tzw. liniowcami. Podatek liniowy jest formą opodatkowania dochodów wypracowanych przez przedsiębiorcę w toku wykonywania działalności gospodarczej, która zakłada zastosowanie jednolitej stawki podatkowej. Bez względu na wysokość wypracowanego dochodu, który jest podstawą opodatkowania dla podatku liniowego, zawsze płaci się od niego podatek w wysokości 19 procent. Rozliczenie roczne liniowców składane jest na druku PIT-36L w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia.

Opodatkowanie liniowe jest korzystne dla przedsiębiorców, o ile podatnik uzyskuje w ciągu roku podatkowego stosunkowo wysokie przychody i koszty ich uzyskania, które zobowiązywałyby go do odprowadzenia podatku według drugiego progu skali podatkowej, czyli trzydziestodwuprocentowego. Liniowcy osiągając nawet bardzo wysokie dochody, nie odprowadzą do urzędu skarbowego wyższej kwoty podatku niż założone 19 %, w przeciwieństwie do progresywnej skali podatkowej.

Kto może być liniowcem?

Podatek liniowy jest dostępną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłącznie dla tych podatników - osób fizycznych - które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość zastosowania dla rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego, 19-procentowy podatek liniowy. Ograniczeniem przy wyborze tej metody jest to, że liniowcy nie mogą świadczyć pracy na rzecz byłego pracodawcy, jeśli usługi te mają taki sam charakter, co praca wykonywana dla niego na etacie w tym samym roku podatkowym.

Aby podatnik mógł odprowadzać do urzędu skarbowego podatek liniowy, musi wybrać taką metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może to uczynić na etapie rejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpisując podatek liniowy jako formę opodatkowania w CEIDG-1. Można też zmienić dotychczas obowiązującą metodę opodatkowania w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z podatku liniowego. Nie ma innej możliwości wyboru lub przejścia z innej formy opodatkowania na podatek liniowy.

Ograniczenia podatku liniowego

Opodatkowanie podatkiem liniowym wyklucza możliwość zastosowania licznych preferencji i ulg podatkowych, z których w szerokim zakresie korzystają przedsiębiorcy, którzy mają opodatkowane dochody pochodzące z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Liniowcy nie skorzystają więc między innymi z możliwości złożenia PIT wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie mogą rozliczyć licznych ulg, m.in. z ulgi rodzinnej czy rehabilitacyjnej i na darowiznę.

Jeżeli jednak podatnik równolegle z działalnością gospodarczą opodatkowaną liniowo osiąga również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, z tytułu pracy na etacie, to w oddzielnej deklaracji podatkowej będzie mógł rozliczyć ulgi.

Działalność opodatkowana liniowo i praca zawodowa

Nie ma problemu, aby równolegle z pracą na etacie prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. W razie takiej ewentualności, w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną liniowo podatnik powinien rozliczyć się z fiskusem na druku PIT-36L, zaś z tytułu pracy zawodowej i dochodów pozyskiwanych za pośrednictwem płatnika, powinien wypełnić druk PIT-37. Oba formularze powinny trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W PIT-37 podatnik będzie mógł skorzystać z licznych ulg, m.in. ulgi na dziecko.

Niestety, równoległe prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo wyklucza w przypadku takiego podatnika zastosowanie wspólnego rozliczenia podatkowego czy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, pomimo że podatnicy składający PIT-37, mają prawo do takich preferencji podatkowych. Pamiętajmy, że PIT-36L przeznaczony dla działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo nie umożliwia skorzystania z nich. Dlatego przed zdecydowaniem się na opodatkowanie dochodów pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej za pośrednictwem podatku liniowego, należy zastanowić się, czy nie lepsze efekty legalnej optymalizacji podatkowej będzie można osiągnąć przy zastosowaniu preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, przy opodatkowaniu skalą podatkową.