Czy paski z wysokością pensji trzeba przechowywać razem z rozliczeniem rocznym składanym do fiskusa


Obowiązkiem płatnika podatku dochodowego zatrudniającego pracowników na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, jest przekazanie im w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, informacji podatkowej w postaci PIT-11, w której wyszczególniona będzie wysokość uzyskanego w poprzednim roku podatkowym wynagrodzenia oraz wysokość opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Rozliczenie pracownicze

Pracownik sporządza swoje rozliczenie roczne na podstawie danych umieszczonych w PIT-11. Deklaracja Pit w przypadku, gdy podatnik wykonuje jedynie pracę zawodową i uzyskuje wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika,  opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, sporządzona powinna być na druku PIT-37. Rozliczenie roczne pracownik składa osobiście lub korespondencyjnie, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej, we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli podatnik nie otrzymał terminowo informacji PIT-11, i tak jego deklaracja Pit powinna zostać sporządzona i złożona w Urzędzie Skarbowym.

Podkreślmy bowiem, że niedopełnienie swoich obowiązków przez płatnika – czyli brak PIT11 od pracodawcy – nie zwalnia pracownika ze samodzielnego dopilnowania wywiązania się z deklaracji względem fiskusa.

Paski wynagrodzenia

W wielu zakładach pracy, zwłaszcza dużych, pracownicy uzyskują wynagrodzenie miesięczne bezpośrednio na swój rachunek bankowy, a pracodawca wręcza im pasek wynagrodzenia, w którym wyszczególnione są jego składniki oraz uiszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie roczne pracownika śmiało może zostać sporządzone właśnie na podstawie owych pasków wynagrodzeń, które są taką samą w praktyce informacją podatkową, jak zbiorczy PIT-11.

Obowiązek rozliczeniowy

Pracownik będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i takiego obowiązku nie wyłącza okoliczność braku przekazania przez płatnika informacji podatkowej PIT-11. Deklaracja Pit pracownika i tak powinna zostać sporządzona, na podstawie dostępnych mu informacji (np.: wspomnianych pasków). Należy przy tym nadmienić, że to podatnik odpowiada za poprawność i wiarygodność danych przekazanych fiskusowi na rozliczeniu rocznym PIT-37. Paski wynagrodzenia są solidną podstawą do sporządzenia deklaracji podatkowej.

W paskach tych wyszczególnia się:

  • Wysokość dochodu podatnika,
  • Wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS
  • Składki zdrowotne,
  • Zaliczki na podatek dochodowy.

Takie informacje są całkowicie wystarczające dla wypełnienia w sposób poprawny rozliczenia podatkowego w formie deklaracji PIT-37, jaką podatnik powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym względem swojego miejsca zamieszkania.

Podatnik powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich ubiegłorocznych przychodów, przy czym w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty jego osiągnięcia. Ustawa o PIT wskazuje, że przychodem podatnika są wszystkie otrzymane bądź postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.  Wszystkie przychody podatnika powinny być rozliczone w zeznaniu rocznym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Brak informacji podatkowej, czyli niedopełnienie przez płatnika podatku dochodowego obowiązku przekazania PIT-11 pracownikowi, nie może mieć żadnego wpływu na złożenie zeznania podatkowego przez podatnika. Urzędy Skarbowe oczywiście nałożą stosowną karę na płatnika za niezłożenie wymaganej deklaracji podatkowej PIT-11 do Urzędu Skarbowego oraz podatnikowi, ale to nie jest podstawą do uzasadniania braku właściwego rozliczenia rocznego samego podatnika.

Archiwizacja dokumentów

Jeżeli podatnik wypełnia swój obowiązek podatkowy wobec Urzędu Skarbowego, posiłkując się właśnie paskami wynagrodzenia uzyskiwanymi sukcesywnie, co miesiąc, od pracodawcy, to stanowią one dokumentację dla fiskusa. Jeśli doszłoby do kontroli skarbowej u podatnika, powinien on przedstawić paski wynagrodzeń zarchiwizowane razem z rozliczeniem podatkowym. Jako że są to dokumenty potwierdzające jego dochody za dany rok podatkowy, powinny być one przechowywane łącznie z deklaracją podatkową przez 5 kolejnych lat, liczonych od końca roku, w którym podatnik złożył swoje rozliczenie roczne, bowiem właśnie w takiej perspektywie czasowej może zostać dokonana kontrola skarbowa rozliczenia rocznego podatnika.