Czy od każdego spadku trzeba zapłacić podatek i czy wykazujemy go w rocznym PIT


Będąc częścią rodziny ,zdajemy sobie sprawę, iż majątek nabyty przez naszych wstępnych (czyli np. dziadków i rodziców) po ich śmierci zostanie podzielony według ich ostatniej woli wyrażonej w testamencie lub w ramach spadku wynikającego z przepisów prawa rodzinnego.

 

Świadomy podatnik otrzymując dobra materialne na zasadzie spadku lub darowizny, zwykle zastanawia się,  czy będzie musiał podzielić się z fiskusem. W rzeczywistości podatek od spadku i ulgi podatkowe wiążą się ściśle z tak zwanymi grupami podatkowymi. W zależności od koligacji osoby zmarłej z beneficjentami ustalona jest wysokość kwot, do których jesteśmy zwolnieni od opłacania podatku:

  • do 9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej
  • do 7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej
  • do 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej

Pierwsza grupa podatkowa to wstępni (przodkowie), zstępni (potomkowie) oraz współmałżonek i najbliższa rodzina, czyli: pradziadowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe.

Do drugiej grupy podatkowej należą tak zwani zstępni rodzeństwa, czyli dzieci naszego rodzeństwa oraz rodzeństwo rodziców, czyli wujkowie, ciocie.

Trzecia grupa podatkowa to wszelkie inne osoby, którym przypadł w udziale majątek po zmarłym; zwykle osoby spoza rodziny zostają obdarowane na drodze testamentu.

Przepisy podatkowe są jednoznaczne i roczny PIT musi uwzględniać wszelkie dochody, jednak nie  ma obowiązku wliczania do formularza kwoty wynikającej z realnej wartości spadku. Jeśli dochodzi jednak do spieniężenia przedmiotów ruchomych i nieruchomych wchodzących w masę spadkową, to w grę wejdzie z pewnością podatek od spadku. Wiele tu jeszcze zależy od daty powstania spadku. W większości przypadków tą datą jest moment śmierci osoby pozostawiającej swoim spadkobiercom pewne dobra. Jeżeli śmierć nastąpiła przed rokiem 2007, to podatek od spadku nie należy się fiskusowi, gdy jednak sprawa spadkowa dotyczy roku 2007 lub późniejszych lat, to niestety nabyte dobra będą wiązały się z kwotą podatku.

W wielu przypadkach nie wiadomo, jaką kwotę należy oddać fiskusowi, dlatego on sam określa tę sumę. Urząd Skarbowy wydaje orzeczenie o zaistniałym obowiązku podatkowym, a następnie podatnik ma czas 14 dni od daty odebrania pisma na opłacenie należności. W pierwszej kolejności podatnik ma obowiązek dostarczyć fiskusowi formularz SD-3, który dotyczy nabytej masy spadkowej. Jeśli dziedziczone dobra  podlegają uldze podatkowej, wówczas wypełniamy także druk SD-Z2.

Roczny PIT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym maksymalnie do ostatniego dnia kwietnia, gdy rozliczamy się za ubiegły rok podatkowy. Termin ten dotyczy podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Ryczałtowcy dostarczają fiskusowi  swoje zeznania o wiele wcześniej. Ich druki muszą wpłynąć do Urzędu Skarbowego maksymalnie do końca stycznia. Podatek od spadku – o ile jest naliczany – płacimy podczas trwania roku podatkowego, a więc nie czekamy z opłaceniem należności  do czasu, kiedy wypełniamy roczny PIT. Jeśli cokolwiek zostanie przeoczone przez podatnika, ma on prawo skorzystać z korekty oraz wnieść zawiadomienie o nazwie czynny żal. Na tej podstawie kwestia rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie rozpatrywana ponownie.

Rozliczając się z fiskusem należy pamiętać, iż bardzo często kluczem do zwolnień podatkowych jest stopień pokrewieństwa (przynależność do danej grupy podatkowej) pomiędzy spadkodawcami a spadkobiercami. Im bliższy stopień pokrewieństwa tym lepiej. Spadkobiercom przysługuje także prawo do zrzeczenia się spadku. Jest to szalenie ważne, gdy do masy spadkowej wchodzą między innymi długi i inne zobowiązania pozostałe po zmarłym.