Czy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można się odwołać?


W wielu kwestiach podatnik może otrzymać od naczelnika urzędu skarbowego decyzję. Przepisy podatkowe wskazują, w jakim trybie jest ona wydawana, komu i w jakich przypadkach. Czy jednak prawo skarbowe przewiduje, że podatnik lub płatnik podatku nie będzie zgadzał się z treścią przedstawionej decyzji? Jeśli tak, to czy ordynacja prawno-skarbowa umożliwia odwołanie się od niej?

 

Odwołanie możliwe, choć niekoniecznie skuteczne

Ordynacja prawno-skarbowa przewiduje możliwość odwołania się podatnika od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Problem w tym, że od 1 marca 2017 roku, na mocy znowelizowanej Ordynacji podatkowej, art. 221a § 1 wskazuje, że w przypadku wydania decyzji dla podatnika w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, podatnik może się od niej odwołać do tego samego organu. Naczelnik skarbówki stosując więc odpowiednie przepisy o postępowaniu odwoławczym, ma rozpatrzyć skargę podatnika na własną decyzję. Przed 1 marca 2017 roku przysługiwało odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Taka zmiana ma skrócić postępowanie, ale w rzeczywistości może być martwym przepisem. Naczelnik wydający decyzję najprawdopodobniej nie będzie chciał przyznawać się do błędu we własnej decyzji, dlatego podatnik będzie musiał zaskarżać ją do sądu administracyjnego, który faktycznie będzie mógł zweryfikować całe postępowanie.

Brakuje tu dwuinstancyjności postępowania. Trudno oczekiwać, aby naczelnik urzędu skarbowego z jednej strony był organem wydającym decyzję i sprawującym kontrolę nad sobą samym w kwestii jej formułowania i weryfikowania.

W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji innej niż decyzja z pierwszej instancji, odwołanie od tej decyzji służy do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego.

Terminy dotyczące odwołania

Podatnik, który otrzymał niekorzystną decyzję od naczelnika urzędu skarbowego, może skorzystać z prawa do złożenia odwołania od niej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin liczony jest od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji. Jeśli naczelnik, do którego składa się odwołanie uzna, że oskarżenia podatnika są bezzasadne, powinien w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania przez niego przekazać swoją odpowiedź. Na całkowite rozpatrzenie sprawy są przeznaczone dwa miesiące, choć w uzasadnionych przypadkach postępowanie może ulec przedłużeniu.

Jeśli decyzja naczelnika nadal będzie taka sama, to podatnik może dochodzić swoich praw poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniosek o skargę do WSA składa się bezpośrednio do izby skarbowej, która wydała niesłuszną decyzję. Pełni ona funkcję pośrednika przy przekazywaniu skargi do WSA. Podatnik ma prawo do skargi w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przeciwnym wypadku skarga zostanie odrzucona.

Sąd rozpatrzy skargę podatnika, jeśli wcześniej opłaci on wpis stosunkowy lub stały. Zapłata najpóźniej musi zostać wykonana na wezwanie sądu, w określonym terminie. Podjęcie postępowania w sprawie złożonej skargi nie jest równoznaczne z powstrzymaniem wykonania decyzji organu skarbowego. Jeśli decyzja nie zostanie wstrzymana, to na wniosek podatnika WSA może wstrzymać jej wykonanie w całości lub w części, jeśli skutki wykonania decyzji mogą okazać się trudne do naprawienia w przyszłości lub mogą wyrządzić znaczącą szkodę.

Wyrok sądu administracyjnego popierający skargę wnioskodawcy wydawany jest w formie ustnego ogłoszenia, a następnie w przeciągu 14 dni powinien zostać sporządzony na piśmie.

Jeśli sąd skargę oddali, to jego uzasadnienie jest wydawane na żądanie wnioskodawcy, które trzeba złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Później już podatnik może jedynie zaskarżyć decyzję WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.