Czy o każdej nagrodzie rzeczowej trzeba poinformować fiskus - czyli podatki od wygranych w konkursach


Coraz więcej podmiotów gospodarczych wykorzystuje konkursy do promowania swoich towarów i usług oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy. Konkursy z atrakcyjnymi dla konsumentów nagrodami pozwalają na zwiększenie rozpoznawalności marki i umożliwiają pozyskanie nowych klientów. Stwarzają również możliwość gromadzenia i wykorzystania danych na temat upodobań i oczekiwań określonej grupy konsumenckiej.

 

Dzięki konkursom firma uzyskuje więc informacje niezmiernie przydatne w dalszych działaniach marketingowych i wzmacnia relację z klientami. Nic więc dziwnego, iż w ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju tej formy promocji. Ciekawostką może być fakt, iż powstały nawet specjalne strony internetowe, zawierające anonse o ostatnio ogłoszonych konkursach oraz przygotowanych przez organizatorów nagrodach. Liczba wejść na tego typu portale dowodzi, jak dużym zainteresowaniem cieszą się podobne oferty.

Wygrałam firmowy kubek, czy muszę zapłacić podatek?

Niezależnie od tego, czy wygraną w konkursie jest luksusowy samochód, wielofunkcyjny mikser czy dwuletni zapas mielonego pieprzu, zwycięzca musi pamiętać o właściwym opodatkowaniu nagrody. Z reguły informacje o tym, kto i w jakiej wysokości musi odprowadzić podatek, organizator umieszcza w regulaminie konkursu. Niemniej i tak wielu podatników ma spore problemy z prawidłową interpretacją regulaminowych zapisów i szuka wyjaśnienia w urzędach skarbowych.

Podatek dochodowy od wygranych - zasady ogólne

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od wygranych jest pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. W powyższych przypadkach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody i nie jest on pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Ponieważ podatek od wygranych jest pobierany ryczałtem, otrzymujący nagrodę nie musi:

 • samodzielnie odprowadzać do US podatku od wygranej,
 • wykazywać w zeznaniu rocznym tego typu korzyści.

Wyjątki od zasady ogólnej

Niemniej od zasady poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego istnieje kilka ważnych wyjątków. Zwolnieniu podlegają nagrody pieniężne lub rzeczowe, o ile spełniają łącznie dwa  warunki:

 • ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł,
 • stanowią nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu lub konkursem organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu (prasę, radio i telewizję).

Jeśli więc wygraliśmy kryształowy puchar w maratonie ulicznym lub zostaliśmy szczęśliwym właścicielem roweru, który stanowił główną wygraną w konkursie  ogłoszonym w prasie -  korzystamy z dopuszczonego przez prawo zwolnienia podatkowego. Pamiętajmy jednak, że wartość nagrody musi być w takim przypadku mniejsza niż 760 złotych.

Ważne!

 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik wygrał kilka nagród rzeczowych, jednak wartość każdej z nich była mniejsza od dopuszczalnego limitu - wszystkie te nagrody są zwolnione z podatku. Ponieważ zwolnienie przedmiotowe dotyczy wartości jednorazowej, nie trzeba więc sumować wartości wszystkich nagród.
 2. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród (zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych) otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i stanowiących przychód z tej działalności. Jeżeli więc właściciel firmy budowlanej weźmie udział w konkursie związanym ze sprzedażą premiową i wygra główną nagrodę - najnowszą betoniarkę -  nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

Wartość nagrody rzeczowej przekracza 760 zł - co wtedy?

W takim przypadku uregulowanie kwestii podatkowej leży po stronie płatnika, którym w tym przypadku jest organizator konkursu. Płatnikami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (konkursów). Do obowiązków płatnika należy:

 • pobranie od zwycięzcy konkursu zryczałtowanego podatku od wygranej nagrody rzeczowej (w wysokości 10% jej wartości),
 • wypełnienie druku PIT-8 AR oraz wpłacenie podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania płatnika. Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, obowiązuje US według siedziby firmy bądź miejsca prowadzenia działalności,
 • odprowadzenie podatku musi nastąpić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody.

Ponadto organizator konkursu (płatnik) ma obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C  i dostarczenia jej podatnikowi  w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę.

Ważne!

 1. W przypadku, gdy wartość nagrody rzeczowej przekracza 760 zł – opodatkowaniu podlega cała nagroda, a nie wyłącznie nadwyżka.
 2. Podatnik, który wygrał nagrodę rzeczową i otrzymał formularz PIT-8C, nie musi z tego tytułu wypełniać deklaracji rocznej. Druk PIT-8C pełni w tym przypadku funkcję wyłącznie informacyjną.  
 3. PIT-8C wystawia się z tytułu nagród przekazanych, a nie jedynie należnych. Oznacza to, iż jeśli np. organizator pobrał od podatnika zryczałtowany podatek dochodowy, a następnie nie przekazał mu zagwarantowanej nagrody rzeczowej, nie ma prawa do wystawienia formularza PIT-8C. Jeśli natomiast to uczyni, warto zgłosić ów fakt do urzędu skarbowego.
 4. Zupełnie inne zasady dotyczą konkursów wewnętrznych, w których biorą udział pracownicy danej firmy. W takim przypadku przyznanie nagród rzeczowych należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla dochodów ze stosunku pracy, a więc według skali podatkowej. Jeśli więc w konkursie na najlepszego sprzedawcę firmy wygraliśmy nagrodę w postaci notebooka, samodzielnie musimy rozliczyć ów dochód w rocznej deklaracji podatkowej.