Czy na pobyt w uzdrowisku przysługuje ulga podatkowa w PIT


Osoby niepełnosprawne mogą w swoich rozliczeniach podatkowych korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ale w sposób ściśle określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów w swoich interpretacjach podawał, w jaki sposób można korzystać z ulgi rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

 

Taka ulg podatkowa nie przysługuje na wszystkie wydatki niepełnosprawnych, bez wyjątków. Czy rozliczenie PIT będzie mogło ująć ulgę rehabilitacyjną z tytułu pobytu podatnika w uzdrowisku? Czy koszty takiego pobytu będą mogły zostać rozliczone w ramach takiej ulgi?

Najważniejsze kwestie dotyczące ulgi rehabilitacyjnej

Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych nazywana ulgą rehabilitacyjną, jest ulgą podatkową uwarunkowaną przepisami ustawy o PIT. W art. 26 ust. 1 pkt 6 wspominanej ustawy wskazuje się, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki podatnika dokonane na cele rehabilitacyjne. Już sam ten fakt powoduje, że ulgę rehabilitacyjną będzie można ująć w deklaracji podatkowej, jeśli rozliczenie PIT jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie przyjmowało dochód podatnika, czyli różnice pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Taka różnica jest wyliczana w deklaracjach podatkowych podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%.

Nie tylko wydatki na cele stricte związane z rehabilitacją podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu PIT. Taka ulga podatkowa znajduje swoje zastosowanie także w przypadku wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dla niepełnosprawnych. Odliczenie dokonywane jest na podstawie wydatków poniesionych w roku podatkowym przez podatnika, będącego:

 • Osobą niepełnosprawną,
 • Osobą, na utrzymaniu której są osoby niepełnosprawne.

Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wymienione wszystkie wydatki, które m ogą być brane pod uwagę przy uwzględnianiu ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT podatnika. Art. 26 ust. 7a ustawy o PIT wymienia, że wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, są wydatki poniesione przez podatnika m.in. na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
 • kolonie i obozy dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym;

 • w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Pobyt w uzdrowisku a ulga podatkowa

Na podstawie przepisów ustawy o PIT jasno można powiedzieć, że wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na pobyt w uzdrowisku, mogą stanowić podstawę do skorzystania z przysługującej takim podatnikom ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki te pomniejszą dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taka ulga podatkowa zostanie ujęta w rozliczeniu PIT po odliczeniu od przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym przez podatnika, kosztów podatkowych. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania, będzie zmniejszony o wykazane i udokumentowane w odpowiedni sposób koszty, jakie niepełnosprawny poniósł w związku nie tylko z pobytem na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, ale również w związku z odpłatnymi przejazdami środkami transportu publicznego związanych z pobytem w tożsamych zakładach.

Odliczenia ulgi rehabilitacyjnej z tytułu pobytu w uzdrowisku w celach leczniczych, mogą dokonywać jedynie podatnicy, będący osobami niepełnosprawnymi albo podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne, ale w tym drugim przypadku wydatek musi bezpośrednio dotyczyć osoby niepełnosprawnej i jej leczenia. W przepisach prawa za osobę niepełnosprawną przyjmuje się osobę, która posiada:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16-go roku życia.

Taka ulga podatkowa w rozliczeniu rocznym może ujmować wyłącznie niektóre wydatki, jakie niepełnosprawny lub na rzecz niepełnosprawnego zostały poniesione w związku z wyjazdem do sanatorium czy uzdrowiska. Rozliczenie PIT może w ramach ulgi rehabilitacyjnej uwzględnić w pełni wydatki poniesione w związku z pokryciem odpłatności za pobyt na leczeniu w sanatorium uzdrowiskowym oraz przejazdami związanymi z takim pobytem. Dodatkowo, na wezwanie fiskusa, podatnik korzystający z ulgi rehabilitacyjnej zostanie zobowiązany do przedstawienia dowodów na to, że rzeczywiście poniósł on wydatki stanowiące podstawę do zastosowania w rocznej deklaracji podatkowej ulgi rehabilitacyjnej.