Czy można zmniejszyć koszty poniesione na kompleksowy remont mieszkania za pomocą ulgi budowlanej?


W obowiązującej obecnie ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku na próżno można szukać pojęcia ulgi budowlanej. Ulga budowlana podobnie jak ulga remontowa funkcjonowała w Polsce na początku 2000 roku. Obecnie można z niej korzystać na zasadzie praw nabytych w PIT.

 

Pity podatników, którzy ponieśli koszty remontu mieszkania będą uwzględniały rozliczenie roczne z ulgami podatkowymi z tego tytułu tylko wówczas, gdy nabyli prawo do ulg w okresie ich obowiązywania. Można jednak skorzystać obecnie z innej ulgi budowlanej w związku z kosztami poniesionymi na kompleksowy remont mieszkania, a mianowicie z ulgi w podatku VAT na materiały budowlane.

Prawa nabyte do ulg budowlanych

Zarówno ulga budowlana jak i ulga remontowa zostały zlikwidowane w Polsce na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozliczenie roczne z ulgami podatkowymi z tytułu remontu czy budowy bądź rozbudowy domu można składać obecnie tylko na zasadach praw nabytych. Oznacza to, że podatnikom, które w latach 1997-2001 nabyły prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na kompleksowy remont mieszkania czy budowę domu, przysługuje prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych

Co prawda Pity nie uwzględnią już obecnie ulgi budowlanej czy remontowej przy rozpoczynaniu remontu w tym czy poprzednim roku, ale nie oznacza to, że podatnik nie może dokonać skutecznego zmniejszenia kosztów poniesionych na kompleksowy remont mieszkania za pomocą innej ulgi budowlanej. Ulga budowlana obowiązuje bowiem również w podatku VAT. Zwrot części podatku VAT nie znajduje jednak swojego odzwierciedlenia w grupie przychodów w formularzach Pity. Taka ulga budowlana czy ulga remontowa musi być stosowana zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi, a te wkrótce się zmienią.

Otóż, zwrot podatku VAT za materiały budowlane od 1 stycznia 2015 roku obejmować będzie wyłącznie materiały remontowe bądź budowlane, wymienione w załączniku ustawy o VAT, jeśli zostały one nabyte do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wyjątkiem od tej zasady będą wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych przez podatników do ukończenia przez nich 36 roku życia. W takim przypadku ulga budowlana w podatku VAT zostanie przedłużona na kolejne lata i będzie można ją zastosować zgodnie z dotychczas panującymi zasadami.

Podatnicy generalnie mogą wnioskować o zwrot części opłaconego podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych i remontowych, obłożonych stawką podstawą podatku VAT w wysokości 23%, podczas gdy materiały te przed dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej były obłożone stawką preferencyjną podatku VAT w wysokości 7%. Zwrotowi podlega różnica pomiędzy stawkami w podatku VAT – obowiązującą obecnie i obowiązującą przed 1 maja 2004 roku.

Zwrot podatku VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które zakupiły materiały budowlane i remontowe w związku z dokonywaną:

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

Terminy składania wniosku o zwrot części podatku VAT

Podatnicy, którzy nie spełniają kryterium wiekowego, mogą stosować ulgę budowlaną w podatku VAT i wnioskować o zwrot części podatku VAT w odpowiednich terminach, uzależnionych od daty umieszczonej na fakturze, stanowiącej podstawę odliczenia podatkowego. Wnioski będą mogły być składane w Urzędach Skarbowych w całej Polsce w następujących terminach:

  • Najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku przy fakturach wystawionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  • Najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku przy fakturach wystawionych od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,
  • Najpóźniej do 31 grudnia 2016 roku przy fakturach wystawionych od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,
  • Najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku przy fakturach wystawionych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
  • Najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku przy fakturach wystawionych od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.