Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy można zaskarżyć zbyt długi termin przyznany z urzędu na zwrot podatku Vat?


Czynni podatnicy podatku VAT zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym są zobowiązani do wpłacania na rzecz fiskusa podatku VAT w odpowiednio wyliczonej kwocie. Opodatkowanie podatkiem VAT w rzeczywistości spoczywa na docelowych konsumentach, ale to przedsiębiorcy płacą podatek VAT do urzędu.

 

Jeśli nadpłacają VAT, mają możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconej różnicy. Terminy na zwrot podatku VAT wyznaczane są przez fiskusa i mogą obejmować bardzo długi okres czasu. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca może zaskarżyć Urząd Skarbowy i domagać się przyspieszenia okresu zwrotu podatku VAT?

Zwrot podatku na podstawie przepisów ustawy o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wskazuje, kiedy powstaje nadpłata podatku VAT. W art. 87 ust. 1 określono, że gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż kwota podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub zwrotu tej różnicy na wskazany rachunek bankowy. Zwrot podatku VAT dokonywany jest w okresie wskazanym przez fiskusa.  Podstawowy termin, zgodnie z zapisami ustawy o VAT obejmuje 60 dni, ale może on zostać w uzasadnionych przypadkach wydłużony.

Art. 87 ust.2 wspominanej ustawy reguluje termin zwrotu podatku VAT przy opodatkowaniu takim podatkiem:

Zwrot różnicy podatku, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na:

  • rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju,
  • rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  • wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

W praktyce zastosowany może być również 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT. Art. 86 ust. 6 ustawy o VAT stanowi, że na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Termin 180 dniowy na zwrot podatku VAT stosuje się we wszelkich pozostałych przypadkach.

Wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT

Termin 60-dni na zwrot podatku VAT może zostać wydłużony, o czym również mówi wspominany artykuł ustawy o VAT. Jeśli bowiem zasadność zwrotu VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania naczelnik Urzędu Skarbowego może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W przypadku, gdy rzeczywiście naczelnik Urzędu Skarbowego wydłuża termin na zwrot podatku VAT, Urząd Skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

 Zaskarżenie wydłużenia terminu zwrotu VAT

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nadaje podatnikowi prawo do zgłoszenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wydane w czasie kontroli podatkowej na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie 2 ustawy o podatku od towarów i usług.