Czy można ująć ulgę na dziecko męża z poprzedniego związku w swoim rocznym PIT?


Ulga na dziecko przysługuje w takiej samej mierze matce dziecka i jego ojcu - niezależnie od tego, czy rodzice pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Ważne jest dla zastosowania takiej preferencji w swoim rozliczeniu rocznym, aby rodzic posiadał pełnię praw rodzicielskich do dziecka. Ulga prorodzinna może być stosowana na przykład po połowie przez matkę i ojca dziecka w osobnych rozliczeniach PIT (jeśli rodzice rozstali się), w sytuacji gdy po równo dzielą się opieką nad dzieckiem. Jednak czy ulga na dziecko będzie mogła być zastosowana w PIT małżonków, jeśli jest ona związana z dzieckiem z poprzedniego związku męża? Jak wówczas będzie wyglądał taki roczny PIT?...

 

Komu przysługuje formalnie ulga na dziecko?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - ulga prorodzinna, tj. ulga na dziecko, przysługuje tym podatnikom, którzy przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego wychowywali lub sprawowali opiekę nad dzieckiem. Ulga na dziecko zasadniczo przyznawana jest podatnikom w związku z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • sprawowaniem opieki w formie rodziny zastępczej nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi tej skorzystają m.in. ojcowie, którzy mają dzieci z poprzedniego związku, a obecnie tworzą wraz z nową partnerką rodzinę. Jeśli są w drugim związku małżeńskim, mogą mieć jednocześnie możliwość skorzystania z preferencji, polegającej na wspólnym rozliczeniu rocznym współmałżonków.

Zwykle ulga prorodzinna będzie przysługiwała w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem nieletnim, choć także na dziecko pełnoletnie, uczące się lub niepełnosprawne - można skorzystać z ulgi rodzinnej w PIT. Ulga ta przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

 • małoletnim,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Podatnik rozliczy ulgę na dziecko w swoim rocznym PIT, o ile uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Ulga prorodzinna może być ujmowana wyłącznie w deklaracjach PIT-36, dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody bez pośrednictwa płatnika, lub w deklaracjach PIT-37, właściwych dla podatników, którzy pozyskiwali przed rokiem dochody za pośrednictwem płatnika. Automatycznie, ulgi na dziecko nie zastosują podatnicy, jeśli rozliczają się z fiskusem z wykorzystaniem druków:

 • PIT-36L, właściwych dla opodatkowania podatkiem liniowym,
 • PIT-28, właściwych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A, właściwych dla karty podatkowej.

Jak wygląda odliczenie ulgi na dziecko z poprzedniego związku?

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:

 • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,
 • 2700 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci.

Dodatkowo, przy rozliczaniu ulgi tylko na jedno dziecko, rodzice lub podatnik samodzielnie rozliczający się w ramach deklaracji rocznej, muszą spełnić kryterium dochodowe. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, to jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 000 zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców, chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwojgu dzieci w rodzinie lub przy większej ich liczbie, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

Małżonkowie mogą zastosować w swoim rocznym PIT ulgę na dziecko z poprzedniego związku męża, jeśli ojciec ma prawa rodzicielskie do tego dziecka, a jego była żona - matka dziecka - nie rozliczyła w całości takiej ulgi. Formalnie oboje rodziców ma prawo do ulgi na dziecko i najlepiej, aby podzielili się nią po połowie.