Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy można drukować i rozprowadzać własne książki i rozliczać sprzedaż na druku PIT-36, czy trzeba rejestrować swoją firmę?


Według ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością tego rodzaju jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Dodatkowo, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku w art. 5a ust. 6 dodaje, że działalność gospodarcza, czy też pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

— prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Jak w świetle tych definicji działalności gospodarczej przedstawia się działalność wykonywana przez osobę fizyczną, polegająca na drukowaniu i rozprowadzaniu własnych książek? Czy rozliczenie roczne przy sprzedaży własnych książek można sporządzić w oparciu o druk PIT-36 bez potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej? Czy PITy takich osób będą ujmowały w ogóle przychód ze sprzedaży własnych książek? Jak ująć taki przychód w rozliczeniu Pit36?

Działalność wydawnicza jako działalność gospodarcza

Jeśli przyjmiemy, że działalność wydawnicza prowadzona przez osobę prywatną, polegająca na drukowaniu i rozprowadzaniu własnych książek jest działalnością gospodarczą, wówczas podatnik będzie miał absolutną konieczność zgłoszenia jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na druku CEIDG-1. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej będzie on składał rozliczenie roczne, korzystając z formularzy PITy odpowiadających wybranej formie opodatkowania dochodów lub przychodów. Ma do wyboru:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%,
  • Opodatkowanie podatkiem liniowym w wysokości 19%,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Kartę podatkową.

Przy wyborze skali podatkowej, jako formy opodatkowania dochodów z działalności wydawniczej, rejestrowanej w urzędzie, należy rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem druku Pit36. Druk PIT-36 jest właściwy dla rozliczenia dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, uzyskanych bez pośrednictwa płatnika. Formularz Pit36 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działalność osobista

Jeśli drukowanie i rozprowadzanie książek uznamy za działalność osobistą, wówczas podatnik zajmujący się takimi działaniami nie będzie musiał rejestrować działalności gospodarczej. Taka działalność również uregulowana jest w ustawie o PIT. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się (Art. 13 ustawy o PIT) m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Jeśli drukowanie i rozprowadzanie własnych książek nie nosi znamion działalności gospodarczej, czyli np. jest jednorazowym działaniem podjętym przez podatnika, nieprowadzonym w sposób ciągły, nie pociągnie za sobą konieczności rejestracji firmy. Drukowanie i rozprowadzanie książek nie musi być też działalnością zorganizowaną, jeśli książki wydaje się własnym nakładem i sprzedaje własnymi siłami, np. w domu znajomym. Jeśli nie są spełnione przesłanki uznania działalności podatnika za działalność gospodarczą, jak zatem dochody ze sprzedaży książek powinien rozliczyć z fiskusem podatnik?

Dochód uzyskany przez podatnika z zaprezentowanej działalności będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako dochód z działalności wykonywanej osobiście. Przychodem w takiej sytuacji będą dla podatnika kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży własnych książek. Z racji tego, że dochody z działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, należy je rozliczyć na druku Pit36. Druk PIT-36 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym.

Podstawą opodatkowaniu w rozliczeniu Pit36 jest przychód z działalności wykonywanej osobiście pomniejszony o koszty jego uzyskania. Standardowo, takie koszty wynoszą 20% uzyskanego przychodu. Podatnik będzie mógł jednak zastosować 50% koszty uzyskania przychodu i pomniejszyć tym samym zarówno podstawę opodatkowania, jak i ostateczny podatek dochodowy należny fiskusowi, jeśli podatnik korzysta z praw autorskich, a przy pisaniu książek będzie to najprawdopodobniej miało miejsce. Warunkiem ujęcia kosztów podatkowych w rocznym rozliczeniu podatkowym na druku PIT-36 będzie fakt, że podatnik może udowodnić, w jakiej wysokości koszty te zostały poniesione. W rozliczeniu rocznym podatnik drukujący i rozprowadzający własne książki powinien ująć koszty faktycznie poniesione lub ryczałtowe – 20 lub 50% kwoty przychodu.

Za każdy miesiąc sprzedaży własnych książek podatnik powinien rozliczyć się z fiskusem. Powinien on wpłacić na konto Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu do 20 dnia każdego następnego miesiąca. Skoro więc podatnik samodzielnie jest zobowiązany do obliczania i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, to właściwym drukiem rozliczenia podatkowego będzie Pit36. Formularz ten pozwala na rozliczenie preferencyjne, łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto podatnik stosując druk PIT-36 może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych.