Czy mogę skorzystać z ulgi na Internet, który zarejestrowany jest na mojego męża, a mamy ustaloną rozdzielność majątkową


Rozdzielczość majątkowa współmałżonków powoduje w kontekście rozliczeń podatkowych, że podatek dochodowy małżonkowie muszą odprowadzać na oddzielnych formularzach podatkowych Pity. Nie mają oni prawa do tego, aby złożyć zeznanie podatkowe wspólnie, na jednym druku podatkowym. Niemniej jednak, rozdzielczość majątkowa generalnie nie likwiduje możliwości zastosowania ulgi internetowej.

 

Ulga na Internet musi jednak być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przede wszystkim, należy przy tym zwrócić uwagę na fakt zmiany zasad rozliczania ulgi na Internet w rozliczeniach od 2014 roku.

Nowa ulga na Internet

Od 2014 roku planowano całkowite zlikwidowanie ulgi na Internet, ale senatorowie przedłużyli funkcjonowanie tej ulgi. Ulga na Internet może być ujmowana w rocznych rozliczeniach podatkowych Pity polskich podatników, ale pod pewnymi warunkami. Ulga internetowa miała za zadanie skuteczne promowanie korzystania z sieci internetowej w Polsce. Obecnie informatyzacja w naszym kraju stoi już na zadawalającym poziomie, więc nie ma podstaw do tego, aby kontynuować ulgę internetową, pomimo, że była ona bardzo popularna w poprzednich latach. Zeznanie podatkowe z ulgą na Internet można złożyć także za rok 2014, ale należy sprawdzić, czy spełnia się zasady rozliczenia ujęte w ustawie z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa określa, że ulga na Internet może być rozliczana przez podatników, którzy:

  • Rzeczywiście korzystają z sieci internetowej odpłatnie, na cele osobiste,
  • Rozliczają się z fiskusem za pomocą zasad ogólnych, według skali podatkowej,
  • Posiadają dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków na przyłączenie i korzystanie z sieci internetowej,
  • W rozliczeniach za rok 2012 korzystali z ulgi pierwszy raz lub którzy w rozliczeniach za rok 2014 chcą po raz pierwszy z niej skorzystać.

W ramach rozliczenia ulgi na Internet można odliczyć w swojej deklaracji podatkowej maksymalnie kwotę 760 zł. W związku z nowelizacją ustawy podatkowej, ulga na Internet nie będzie mogła być stosowana w rozliczeniach rocznych Pit podatników za rok podatkowy 2014, jeśli w poprzednich latach korzystali oni z tej preferencji podatkowej. Art. 26 ust. 6 lit. h ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że „odliczenie od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.”

Ulga dla małżonków

Nie ma przeciwwskazań co do tego, aby małżonkowie wspólnie lub odrębnie względem siebie korzystali z ulgi na Internet. Dzięki niej podatek dochodowy do opłacenia z danej deklaracji podatkowej będzie niższy. Warunkiem niewątpliwie jest to, aby małżonkowie rozliczali się z fiskusem na zasadach ogólnych, z zastosowaniem formularzy Pity – PIT-37 lub PIT-36.

Istnienie pomiędzy współmałżonkami rozdzielczości majątkowej powoduje, że muszą oni rozliczyć się z fiskusem z tytułu osiągniętych dochodów lub przychodów z poprzedniego roku podatkowego na dwóch drukach Pity i w ten sposób opłacić należny Urzędowi Skarbowemu podatek. Zeznanie podatkowe składają wówczas na właściwym formularzu podatkowym dla wybranej przez siebie metody rozliczenia podatkowego. Małżonka może samodzielnie skorzystać z ulgi na Internet, ale jedynie wówczas, gdy będzie miała podpisaną na własne nazwisko umowę internetową. Jeśli umowa ta podpisana jest na imię i nazwisko współmałżonka, żona nie będzie miała żadnego prawa do rozliczenia 760 zł w ramach ulgi internetowej w swoim zeznaniu podatkowym. Za to małżonek może spokojnie z ulgi tej skorzystać, jeśli rozlicza się z fiskusem na PIT-37 lub PIT-36. Zastosowanie ulgi internetowej w rocznym zeznaniu podatkowym wymaga dodatkowo złożenia załącznika PIT-O, w którym wpisuje się wysokość ulgi, jaka podlega odliczeniu od dochodu podatnika. Maksymalnie będzie to kwota 760 zł.

Jeśli umowa o podłączenie do Internetu byłaby zawarta na nazwiska obu współmałżonków, to wówczas żona mogłaby odliczyć część ulgi na Internet, podobnie jak jej mąż, we wcześniej ustalonych proporcjach, lub solidarnie – po połowie ulgi.

Bez względu na to, czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, czy też nie, każdorazowo mają prawo do zastosowania własnych ulg i odliczeń podatkowych w rocznym zestawieniu podatkowym PIT.