Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy mąż i żona z ustanowioną notarialnie rozdzielnością majątkową muszą rozliczać się z fiskusem na osobnych drukach PIT


Zawarcie cywilnego związku małżeńskiego jest równoznaczne z zawiązaniem wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Dzięki niej nabywają oni po pełnym roku podatkowym pozostawania w związku małżeńskim, prawo do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci wspólnego rozliczenia podatkowego.

 

Zestawienie roczne Pit małżonków w takim wypadku jest sporządzane na jednym druku podatkowym. Rozliczenia Pity męża i żony muszą być złożone na różnych formularzach, jeśli nie spełniają oni warunków do objęcia wspólnym rozliczeniem podatkowym. Druki PIT będą składane oddzielnie przez męża i żonę między innymi wówczas, gdy będą oni mieli ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową. Znosi to wspólność majątkową, a tym samym wymusza na podatnikach osobne rozliczenie z fiskusem na osobnych drukach PIT.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa współmałżonków jest rozumiana jako brak wspólności majątkowej małżeńskiej, co rodzi określone skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i trybu rozliczenia Pity męża i żony. Rozdzielność majątkową małżonkowie mogą ustanowić za pośrednictwem podpisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Wraz ze złożeniem swoich podpisów na takim akcie, każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, nabyty przed zawarciem umowy. Rozdzielność majątkowa często jest nazywana intercyzą, którą podpisują przyszli małżonkowie, rozdzielając swoje majątki osobiste względem siebie. Taką notarialną umowę można podpisać tylko i wyłącznie wówczas, gdy strony umowy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Do podpisania intercyzy wymagana jest zgoda męża i żony co do ustanawianego rodzaju ustroju majątkowego. Do notariusza, celem podpisania notarialnej rozdzielności majątkowej, należy dostarczyć akt małżeństwa, jeśli strony umowy są już małżeństwem.

Z chwilą ustanowienia notarialnie rozdzielności majątkowej małżonków nie mają już oni majątku wspólnego, ale majątki osobiste, odrębne względem siebie. Zarówno mąż, jak i żona, mogą samodzielnie i swobodnie rozporządzać posiadanymi przez siebie dobrami, a współmałżonek nie ma prawa sprzeciwu w tym wypadku.

Warunki wspólnego rozliczenia podatkowego

Jedną z preferencji podatkowych jest możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego współmałżonków. Składają oni w przypadku korzystania z takiej ewentualności zestawienie roczne PIT na jednym druku podatkowym. Druki PIT w przypadku wspólnego rozliczenia współmałżonków mogą być składane wyłącznie na formularzach PIT-37 lub PIT-36. Należy przy tym powiedzieć, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia podatkowego jest to, aby mąż i żona pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, 18 i 32%. Rozliczenia Pity żony i męża będą musiały być składane oddzielnie, na różnych drukach PIT, jeśli jedno ze współmałżonków będzie musiało rozliczyć się np. z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej czy podatku liniowego.

Kolejnymi warunkami wspólnego rozliczenia podatkowego współmałżonków jest podleganie w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania lub centrum interesów osobistych. Aby dokonać rocznego rozliczenia podatkowego na jednym druku PIT, małżonkowie muszą pozostawać przez cały poprzedni rok podatkowy w związku małżeńskim i muszą mieć ustanowioną pomiędzy sobą wspólność majątkową.

Notarialne ustanowienie rozdzielności majątkowej likwiduje możliwość preferencyjnego, wspólnego rozliczenia podatkowego, a więc Pity roczne męża i żony muszą zostać złożone osobno do Urzędu Skarbowego, właściwego względem ich miejsca zamieszkania. Druki PIT powinny zostać dostosowane do wybranej metody rozliczenia podatkowego, zarówno przez męża, jak i przez żonę.

Przy dwóch majątkach osobistych, męża i żony, wynikających z ustanowionej notarialnie rozdzielności majątkowej, istnieje konieczność osobnego rozliczenia podatkowego. Nie ma też możliwości skorzystania z preferencyjnego trybu rozliczenia, nawet pomimo spełnienia innych warunków przewidzianych w prawie podatkowym.

Rozliczenie odrębne

Przy rozliczeniu osobnym męża i żony, z tytułu zawartej notarialnie rozdzielności majątkowej, do wyliczenia należności podatkowej dla fiskusa w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bierze się pod uwagę wyłącznie przychody i koszty tego małżonka, za którego składane jest rozliczenie podatkowe. Małżonek rozliczający się osobno względem żony może jednak pomimo tego faktu skorzystać na przykład z ulgi prorodzinnej na dziecko. Dla rozliczania takiej ulgi nie trzeba być małżeństwem, ale sprawować opiekę czy władzę rodzicielską nad dzieckiem małoletnim, lub dzieckiem uczącym się do ukończenia przez nie 25 roku życia. Ulga na dziecko przysługuje także bez względu na wiek dziecka – rodzicom, którzy wychowują dziecko uzyskujące zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.