Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy małżonkowie rozliczają wspólną deklarację na formularzu PIT-37?


Małżonkowie pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, mogą mieć możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie roczne Pit złożone wspólnie wiąże się z odniesieniem realnych korzyści finansowych, zwłaszcza, jeśli tylko jedno ze współmałżonków zarabia, a drugie nie uzyskuje dochodów, albo są one bardzo niskie.

 

Formularz  Pit 37 to jedna z dwóch deklaracji podatkowych, jakie mogą wypełnić wspólnie małżonkowie w ramach rocznego rozliczenia podatkowego. Deklaracja PIT-37 przeznaczona jest dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Ponadto, dochody te muszą być uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, na przykład pracodawcy. Małżonkowie przy spełnieniu założonych prawem warunków bez przeszkód będą mogli rozliczyć wspólną deklarację na formularzu PIT-37 i złożyć ją w Urzędzie Skarbowym.

Jakie warunki prawne stawiane są przy wspólnym rozliczeniu?

Wspólne rozliczenie roczne PIT może zostać złożone przez podatników – małżonków, jedynie wówczas, gdy spełnią oni następujące warunki:

  • Zawarcie formalnego związku małżeńskiego – preferencja w postaci wspólnego rozliczenia podatkowego nie jest dostępna dla osób pozostających w związkach nieformalnych – konkubinacie czy w związku partnerskim,
  • Pozostawanie przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim – musi minąć pełny rok od zawarcia związku małżeńskiego podatników, aby możliwe było wspólne rozliczenie roczne PIT. Nawet jeden dzień, w którym podatnicy nie byli małżeństwem, likwiduje możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatkowego.
  • Istnienie wspólności majątkowej – jeśli małżonkowie mają ustanowioną notarialnie rozdzielczość majątkową, co oznacza, że mają dwa oddzielne majątki, nie mają możliwości wspólnego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem.
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, 18 i 32% - zarówno deklaracja PIT-37, jak i deklaracja PIT-36 daje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego współmałżonków.

Wspólne rozliczenie z tytułu podatku dochodowego

Jeśli podatnicy będący małżeństwem spełniają warunki dla wspólnego rozliczenia podatkowego, mogą się w ten sposób rozliczać, choć preferencja jest prawem, a nie ich obowiązkiem. Jeśli uznają, że osobne rozliczenie dwóch formularzy podatkowych będzie dla nich bardziej korzystne pod względem ekonomicznym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób rozliczyli się z fiskusem.

Formularz PIT 37 jest jedną z deklaracji podatkowych, które umożliwiają wspólne rozliczenie podatkowe współmałżonków. Rozliczając się za pośrednictwem takiej deklaracji, małżonkowie muszą w niej ująć sumę swoich przychodów i kosztów ich uzyskania w danym roku podatkowym. Małżonkowie mogą osobno korzystać z przysługujących im ulg i odliczeń podatkowych, podobnie jak z kwoty wolnej od podatku, w ramach tej samej deklaracji. Ich dochody z formularza PIT-37 podlegają zsumowaniu i podzieleniu na pół. W ten sposób wyliczona zostanie podstawa  opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od której opłacony musi być podatek dochodowy od osób fizycznych, wyliczony w podwójnej wysokości kwoty podatku ustalonego dla połowy łącznej kwoty dochodów współmałżonków.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego nie ustaje, jeśli jedno ze współmałżonków lub oboje, uzyskują dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, ale bez pośrednictwa płatnika. Wspólne zeznanie podatkowe roczne małżonków powinno trafić do Urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Warunkiem jego złożenia jest również złożenie oświadczenia do Urzędu skarbowego o wspólnym rozliczeniu podatników.