Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy każdy najem prywatny musi być rozliczany na druku PIT


Podatnik może osiągać przychody z tytułu korzystania z posiadanych praw do nieruchomości. Jeśli posiada puste mieszkanie, może je wynająć poza prowadzoną działalnością gospodarczą i z tego tytułu czerpać korzyści majątkowe. Najem prywatny pozwala na pozyskiwanie dochodów, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznym rozliczeniu PIT.

 

Rozliczenie podatkowe roczne powinno zostać dokonane zgodnie z wybraną przez podatnika metodą opodatkowania dochodów lub przychodów pochodzących z najmu prywatnego. Inny druk PIT złoży podatnik, który zdecydował się na opłacanie od najmu prywatnego podatku dochodowego na zasadach ogólnych, a inny złoży ryczałtowiec.

Możliwe formy opodatkowania najmu prywatnego

Najem prywatny, zgodnie z prawem, generuje przychód czy dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Najem może być rozliczony albo na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu opodatkowania według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%, albo za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli podatnik chce, aby najem prywatny był opodatkowany w formie zryczałtowanej, musi zgłosić taką chęć w formie odpowiedniego oświadczenia, złożonego do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Informacja taka musi być złożona w formie pisemnej. Jeśli takie oświadczenie w ogóle nie zostanie złożone, będzie to oznaczało, że najem prywatny będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna osiąganie przychodu z tytułu najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego, to może zgłosić na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, gdy pierwszy przychód z najmu prywatnego został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jaki druk podatkowy dla rozliczenia najmu prywatnego?

W zależności od wybranej metody opodatkowania dochodów lub przychodów z najmu prywatnego, inny druk PIT będzie składany do Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem podatkowym.

Zasadniczo, przy rozliczeniu dochodów z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, składa się do Urzędu Skarbowego rozliczenie podatkowe roczne na druku PIT-36, jako że podatnik w takim przypadku pozyskuje dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. Druk PIT-36 za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze dochód podatnika, czyli różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu najmu prywatnego a poniesionymi kosztami podatkowymi. Automatycznie, taki tryb rozliczenia najmu prywatnego stwarza obowiązek po stronie najemcy do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów ponoszonych w związku z najmem.

Jednocześnie, PIT-36 umożliwia rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co jest niemożliwe w przypadku rozliczenia podatkowego rocznego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. PIT-36 może uwzględniać dochody podatnika uzyskane z pracy zawodowej, z umów zlecenie lub o dzieło, a także dochody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile są one opodatkowane skalą podatkową. Druk PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. PIT ten pozwala na zastosowanie licznych ulg podatkowych, po spełnieniu przez podatnika założonych dla nich warunków.

Jeśli jednak podatnik zdecyduje o opodatkowaniu najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, druk PIT będzie składał do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, na formularzu PIT-28. W przypadku opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem, odprowadza się podatek dochodowy z tytułu przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania. Stawka podatku w takim przypadku wynosi 8,5%, a więc może zrekompensować fakt braku możliwości odjęcia od przychodów kosztów podatkowych. W przypadku rozliczenia rocznego PIT na druku PIT-28 nie ma możliwości złożenia go wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.