Czy jeśli pracę dla firmy zagranicznej wykonuję zdalnie, mieszkając w Polsce - to rozliczam się z dochodów zagranicznych?


Polscy podatnicy rozliczają swoje formularze PIT w Polsce, ale czy powinni w nich ująć także dochody zagraniczne, uzyskane z pracy zdalnej przy zamieszkiwaniu cały czas w Polsce?

 

Czy rozliczenie z dochodów zagranicznych powinno zostać również złożone w państwie, w którym znajduje się siedziba firmy zagranicznej, zatrudniającej Polaka zdalnie? Czy praca za granicą zawsze będzie generowała obowiązek rozliczenia podatkowego tak pozyskanych dochodów w granicach Rzeczypospolitej Polskiej?

Rezydencja podatkowa

Duże znaczenie dla określenia, gdzie należy rozliczyć i opodatkować dochody zagraniczne, ma zasada rezydencji podatkowej. Polski rezydent podatkowy generalnie obowiązkowo rozlicza PIT w polskim Urzędzie Skarbowym, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Nie ma przy tym większego znaczenia to, skąd pochodzą jego dochody, czy są to dochody zagraniczne czy krajowe, czy też dochody pozyskane z pracy zdalnej, wykonywanej na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego, za pewną odpłatnością. Kim zatem jest rezydent podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej?

Polskim rezydentem podatkowym będzie osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która większą część roku – ponad 183 dni, spędza w Polsce i posiada na terytorium naszego kraju centrum interesów rodzinnych i zawodowych.

Rezydent podatkowy posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli rozlicza wszystkie swoje dochody w Polsce w ramach deklaracji podatkowej PIT. Z zasadą rezydencji związane jest pojęcie ograniczonego obowiązku podatkowego, dotyczące nierezydentów podatkowych. Nierezydent danego kraju zapłaci podatki także w państwie, w którym wykonuje pracę lub w którym uzyskuje dochody ze źródeł zagranicznych.

Praca zdalna i rozliczenie podatkowe

Przy pracy stacjonarnej, w zakładzie pracy w Polsce, nie ma problemu z rocznym rozliczeniem podatkowym PIT. Pracodawca wystawia bowiem do końca lutego kolejnego roku podatkowego dla każdego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, informację podatkową PIT-11, która stanowi podstawę rozliczenia podatkowego na formularzu PIT-37. Jednocześnie, jeśli polski podatnik wykonuje pracę zdalną, nawiązując współpracę z firmą krajową, rozliczy się z Urzędem Skarbowym w taki sam sposób, jakby pracował na miejscu, w zakładzie pracy. Niestety, nie zawsze rozliczenie podatkowe jest tak proste, jak w zaprezentowanym przykładzie.

Podatnicy mają realne dylematy związane z rozliczaniem dochodów pozyskiwanych w ramach wykonywanej pracy zdalnej, zwłaszcza, gdy obowiązki zawodowe są wykonywane na rzecz firmy zagranicznej. Miejsce zamieszkania podatnika w Polsce wskazuje, że dochody zagraniczne pozyskiwane zdalnie powinny być rozliczane w polskim rozliczeniu podatkowym. Praca za granicą wykonywana zdalnie, czyli bez fizycznego przemieszczania się na terytorium innego kraju, nie powinna wywoływać problemów z rozliczeniem w Polsce. Rozliczenie dochodów zagranicznych w PIT polskim powinno zostać dokonane na zasadach obowiązujących w podpisanych z innymi krajami przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dzisiejsze technologie informatyczne powodują, że można wykonywać pracę na rzecz pracodawcy, bez konieczności przebywania fizycznie w jego zakładzie pracy. Z tego też względu polscy pracownicy z powodzeniem mogą podejmować pracę np. u niemieckiego pracodawcy, ale mieszkać przez cały rok w Polsce. Mając komputer i telefon można wiele zawodów wykonywać zdalnie – wygodnie i często też za wyższym wykształceniem, niż pracując w tradycyjnych warunkach w polskim zakładzie pracy. Osiągnięte przychody z pracy zdalnej mogą, ale nie zawsze będą rzeczywiście podlegać opodatkowaniu w Polsce. Zawsze jednak dochody zagraniczne muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznej deklaracji podatkowej PIT podatnika polskiego.

Zatrudnienie przez zagranicznego pracodawcę

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że polscy podatnicy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujący pracę w Polsce, ale zatrudnieni przez firmę zagraniczną, najczęściej będą zobowiązani do rozliczenia się z tak uzyskanych dochodów z poprzedniego roku podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Polsce. Dla jednoznacznego określenia, jak opodatkować dochody zagraniczne w polskich drukach PIT, należy sięgnąć po umowę międzynarodową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą między Rzeczpospolitą Polską a państwem, w którym zarejestrowana jest firma zagraniczna zatrudniająca polskiego podatnika.

Praca za granicą generująca przychód polskiego rezydenta podatkowego, wykonywana nawet w trybie zdalnym, będzie pociągała za sobą obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego PIT z ujęciem tychże dochodów. Dochody zagraniczne najczęściej nie są klasyfikowane jako dochody osiągane za pośrednictwem płatnika, dlatego też nie można ich rozliczyć za pośrednictwem standardowego druku PIT-37, przeznaczonego dla pracowników etatowych w Polsce. Firma zagraniczna nie jest bowiem zobowiązana na ogół do obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za swojego pracownika. Jeśli pracownik zdalny uzyskujący dochody zagraniczne opodatkowuje je na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, powinien rozliczenie dochodów zagranicznych złożyć w Urzędzie Skarbowym na druku PIT-36. Przeznaczony jest on dla podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika. W zestawieniu podatkowym podatnik powinien wpisać wysokość uzyskanych dochodów z zagranicy oraz wysokość zaliczek na podatek dochodowy, opłaconych w ciągu roku podatkowego. W tej samej deklaracji podatkowej podatnik ujmuje pozostałe dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.