Czy instalacja klimatyzacji w mieszkaniu własnościowym podlega pod ulgi podatkowe w ramach rozliczeń Pity


Do końca 2005 roku w polskich przepisach podatkowych istniała ulga remontowa, a właściwie remontowo-modernizacyjna, pozwalająca polskim podatnikom na odliczanie w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatków poniesionych na remont lub modernizację pomieszczeń mieszkalnych. Należy przy tym powiedzieć, że ulga ta była wykorzystywana w rozliczeniach rocznych składanych do Urzędów Skarbowych w 2006 roku.

 

Obecnie ulga ta została wygaszona, a rozliczenia Pity mogą uwzględniać wydatki na remont lub modernizację mieszkania tylko wówczas, gdy mieszczą się one w ramach innych ulg, chociażby ulgi rehabilitacyjnej. Roczny PIT podatnika może wówczas uwzględnić ulgę, a więc odliczenie podatkowe wydatków poniesionych na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej będzie istniała możliwość odliczenia wydatków na montaż klimatyzacji w mieszkaniu własnościowym.

Ulga remontowa

W ramach ulgi remontowej podatnicy mogli w ramach swoich rozliczeń podatkowych odliczyć w deklaracji wiele wydatków na remont i wyposażenie mieszkania. Ulga remontowa była często wykorzystywana przez podatników, zwłaszcza w okresie wzrostu gospodarczego, kiedy wielu z nas kupowało swoje mieszkania – remontowało je lub modernizowało na własne potrzeby.

Ulga remontowa pozwalała na odliczenie od podatku dochodowego w ramach rocznej deklaracji podatkowej wydatków poniesionych na roboty zaliczane do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego. Wśród robót tych wymienia się remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym. Takie prace mogły obejmować rozprowadzenie po lokalu instalacji klimatyzacji oraz montaż trwale umiejscowionych jej elementów, w tym urządzeń i dodatkowego wyposażenia. Ulga obejmowała montaż i rozprowadzenie po mieszkaniu:

 • instalacji klimatyzacyjnych,
 • instalacji wentylacyjnych,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji i urządzeń grzewczych,
 • instalacji alarmowych,
 • instalacji domofonów,
 • przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Wydatki związane z instalacją klimatyzacji w mieszkaniu własnościowym podlegały więc pod ulgę remontową, bowiem mieściły się w wykazie wydatków uprawniających do skorzystania z niej.

Ulga rehabilitacyjna

Roczny PIT osoby niepełnosprawnej może uwzględniać między innymi ulgę rehabilitacyjną. Jej konstrukcja pozwala na odliczenie w deklaracji podatkowej wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, jakie zostały poniesione w poprzednim roku podatkowym przez podatnika, będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, który ma na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, jakie wydatki można kwalifikować do ulgi rehabilitacyjnej. Między innymi są to wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Rozliczenia PITy osób niepełnosprawnych mogą odliczać od dochodu wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego

Warunkiem dokonania odliczeń wydatków na adaptację i przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jak i innych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, będzie posiadanie przez podatnika:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organa orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga rehabilitacyjna umożliwia odliczenie w ramach rozliczeń pity tylko tych wydatków, które bezpośrednio związane są z niepełnosprawnością orzeczoną przez lekarza. Jeśli niepełnosprawność została orzeczona z tytułu niedrożności układu oddechowego, niewykluczone, że Urząd Skarbowy umożliwi rozliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej montażu instalacji klimatyzacyjnej w mieszkaniu własnościowym. Adaptacja lokalu mieszkalnego polegająca na montażu klimatyzacji musi umożliwiać niepełnosprawnemu wykonywanie podstawowych czynności życiowych, a nie służyć jedynie zwiększeniu jego komfortu.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie ma możliwości odliczenia od dochodu wydatków wymienionych powyżej, jeśli zostały one sfinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jak udokumentować wydatki?

Aby móc skutecznie odliczyć w swojej deklaracji podatkowej ulgę rehabilitacyjną, podatnik musi udokumentować wydatki podlegające odliczeniom – limitowane bądź nielimitowane. Jeśli chodzi o wydatki z kategorii nielimitowanych, należy udokumentować fakt ich poniesienia oraz wysokość kwot, jakie zostały przy nich wydatkowane. Dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne są podstawą do ustalenia wysokości odpisu podatkowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jeśli chodzi o wydatki limitowane, trzeba tylko uprawdopodobnić ich poniesienie. Nie jest wymagane przez Urzędy Skarbowe, aby podatnik korzystający z ulgi podatkowej na rehabilitację i adaptację lokalu mieszkalnego, posiadał w takim przypadku konkretne dokumenty.

Podstawa prawna

Rozliczenia Pity pozwalały jeszcze w 2006 roku, przy rozliczaniu dochodów lub przychodów z 2005 roku, podatnikom na skorzystanie z ulgi remontowej. Zasady odliczania wydatków remontowych w ramach tej ulgi regulowało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.