Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Czy dochody z udzielania korepetycji rozlicza się w ramach działalności wykonywanej osobiście - a jeśli tak, na jakim druku PIT?


Wielu korepetytorów traktuje korepetycje jako dodatkowe źródło zarobków, a młodzi ludzie dzięki nim mogą podbudować swój budżet studencki czy dorobić do kieszonkowego. Należy jednak podkreślić, że działalność polegająca na udzielaniu korepetycji jest podstawą do rozliczenia podatkowego.

 

Jakie formularze Pity powinni złożyć korepetytorzy? To zależy od tego, w jaki sposób zostanie zdefiniowana ich działalność. Inny druk PIT złoży korepetytor udzielający korepetycji w ramach działalności gospodarczej, a na innym ten, którego działalność zostanie określona jako działalność wykonywana osobiście.

Pojęcie działalności wykonywanej osobiście

Najczęściej korepetycje definiowane są na gruncie prawa podatkowego jako działalność wykonywana osobiście przez podatnika, nie zaś działalność gospodarcza, która podlegałaby rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Definicję działalności wykonywanej osobiście znajdziemy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje ona, że działalność tego rodzaju to działalność zarobkowa, nieposiadająca związku z umową o pracę lub z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą. Przychody uzyskiwane z tytułu działalności wykonywanej osobiście obejmują swym zakresem między innymi przychody:

  • z tytułu działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej,
  • z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa,
  • z uprawiania sportu,
  • pochodzące ze stypendiów sportowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Działalność wykonywana osobiście, jak sama nazwa wskazuje, musi być wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, która wykonuje pewną pracę na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności, bez zatrudniania osób trzecich na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenie i umów o dzieło. Warto przy tym podkreślić, że korepetytor nadal będzie wykonywał działalność osobistą, jeśli zatrudni w niej osoby niewykonujące czynności związane z korepetycjami.

Rozliczenie korepetytorów

Działalność wykonywana osobiście generuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korepetytor powinien rozliczyć się z takiej działalności składając do właściwego względem swojego zamieszkania Urzędu Skarbowego druk PIT na formularzu PIT-36. Jest on bowiem zobowiązany do samodzielnego rozliczania podatku dochodowego i do odprowadzania zaliczek na podatek PIT w ciągu roku. Formularze Pity PIT-36 są przeznaczone dla podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%.

Art. 13 pkt 2 ustawy o PIT wskazuje, że przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej. Druk PIT-36 musi trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nie jest to jednak jedyny obowiązek podatkowy podatnika dokonującego korepetycji. Musi on również opłacać zaliczki na podatek PIT w trybie miesięcznym do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu.

Formularze Pity wypełniane przez podatników na drukach PIT-36 stwarzają możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji w opodatkowaniu. Można złożyć taki formularz łącznie ze współmałżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także skorzystać z licznych ulg – ulgi na rehabilitację, ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, czy ulgi na darowiznę itd.