Czy dawcy szpiku kostnego również przysługuje ulga podatkowa na krew


Honorowym dawcom szpiku kostnego zostaje się, jeśli dojdzie do pobrania szpiku kostnego od dawcy i jego przeszczepienia do biorcy. Dawcy tego rodzaju korzystają z wielu uprawnień. Między innymi z korzystania z opieki zdrowotnej ambulatoryjnej poza kolejnością oraz do bezpłatnych leków podstawowych i uzupełniających, które można stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek.

 

W przypadku zostania honorowym dawcą szpiku kostnego oddaje się próbkę krwi do banku dawców szpiku kostnego i nie jest to równoznaczne z oddaniem krwi do stacji krwiodawstwa. Ulga na krew nie będzie więc w takim przypadku przysługiwała, chyba że honorowy dawcy szpiku kostnego oddają również krew w postaci darowizny określonym prawem podmiotom. PIT z ulgą dla krwiodawców pozwala na obniżenie należności wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ulgę z tytułu darowizny krwi. Taka ulga podatkowa przysługuje wyłącznie honorowym dawcom krwi.

Konstrukcja ulgi na krew

Ulga na krew jest jedną z ulg podatkowych zaliczanych do ulg z tytułu darowizny. Polega na oddaniu bezpłatnie krwi do powiatowych lub innego rodzaju, stacji krwiodawstwa. Podatnik skorzysta z ulgi na krew bez względu na to, jaką ma grupę krwi i jak wiele krwi oddał.

PIT z ulgą dla krwiodawców przysługuje honorowym krwiodawcom, którzy w poprzednim roku podatkowym oddali krew. Jeśli krew ta została oddana odpłatnie, jakiejkolwiek osobie lub organizacji, nie będzie możliwości zastosowania ulgi podatkowej z tego tytułu w rocznej deklaracji podatkowej. Ulga podatkowa z tytułu oddania krwi przysługuje generalnie podatnikom, którzy:

  • Oddali bezpłatnie krew, określonym prawem organizacjom,
  • Przekazali krew na cele krwiodawstwa,
  • Mają zaświadczenie od jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Ulga na krew może być odliczana skutecznie i zgodnie z prawem jedynie w przypadku, gdy podatnik rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa może zostać zastosowana w rozliczeniach podatkowych PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

PIT z ulgą dla krwiodawców nie przysługuje, jeśli darowizna krwi dokonana była na rzecz konkretnych osób fizycznych, albo osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. 

Limit ulgi

Ulga na krew dokonywana jest w kwocie odpowiadającej iloczynowi oddanych litrów krwi i ekwiwalentu przysługującego z mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ulga podatkowa na krew w rzeczywistości jest ulgą na darowiznę, więc jej limit jest liczony łącznie z innymi darowiznami. W sumie podatnik może odliczyć do 6% dochodu w formie ulg na darowizny wszelkiego rodzaju, w tym ulgi na:

  • Cele krwiodawstwa,
  • Cele charytatywne,
  • Cele kultu religijnego.

W danym roku podatkowym nie można oddać dowolną ilość krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać najwięcej 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra. Bez względu na płeć można oddać do 25 litrów osocza rocznie. Od ilości oddanej krwi zależy wysokość odliczenia podatkowego z tytułu ulgi na krew. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 roku dotyczące krwiodawstwa wskazuje, że za oddaną przez krwiodawcę krew i osocze przysługuje ekwiwalent pieniężny:

  • 130 zł za litr krwi,
  • 170 zł za litr osocza.

Urzędy Skarbowe nie rozróżniają jednak ekwiwalentu za oddaną krew i osocze. Dlatego ustalono jednolitą stawkę ekwiwalentu za oddaną krew w wysokości 130 zł za litr. Maksymalnie, mężczyzna z tytułu ulgi na krew może odliczyć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym kwotę 3601 zł, a kobieta kwotę 3484 zł.

PIT z ulgą dla krwiodawców wymaga dodatkowo złożenia w Urzędzie Skarbowym załącznika PIT/O z ujęciem kwoty przekazanej darowizny krwi, danych pozwalających na identyfikację stacji krwiodawstwa, której podatnik przekazał krew oraz ujęcie kwoty dokonanego odliczenia podatkowego.