Czy darczyńca musi odprowadzić podatek w swoim rocznym PIT od podarowanej kwoty


Przekazywanie darowizny – na cele organizacji pożytku publicznego, na kościół, czy na rzecz najbliższych członków rodziny, może nie wywoływać żadnych skutków podatkowych. Podatek od darowizny niewątpliwie pojawi się, jeśli darowizna będzie miała wysoką kwotę i na przykład zostanie ona przekazana na rzecz osób trzecich, niespokrewnionych z darczyńcą.

 

Darowizna wywołuje określone skutki podatkowe, ale darczyńca wypełniając roczny PIT nie będzie musiał uwzględniać żadnego obciążenia podatkowego po swojej stronie. Jemu przysługiwać będzie w wielu przypadkach ulga podatkowa na darowiznę. Kto więc właściwie płaci podatek od darowizny?

Podatnicy podatku od darowizny

Podatek od darowizny obciąża z reguły, jak wynika z istniejących przepisów prawa podatkowego, osoby fizyczne, ale nie darczyńców, tylko osoby obdarowane. Darczyńca nie ponosi kosztów przekazanej darowizny pod względem podatkowym. Płatnikami podatku od spadków i darowizn w Polsce są osoby fizyczne, a nie będą nimi osoby prawne oraz inne jednostki i podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Podatek od darowizny w formie podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych opłacą obdarowani niebędący osobami fizycznymi. Wówczas bowiem darowizna zostanie potraktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu w rocznym PIT.

Kiedy opłacany jest podatek od darowizny?

Darowizna wywołuje więc skutki podatkowe po stronie obdarowanego, a darczyńca wypełniając roczny PIT nie musi ujmować podatku od dokonanej darowizny. Osoba przyjmująca darowiznę musi liczyć się w takim przypadku z powstaniem obowiązku podatkowego. Podatek od darowizny naliczany jest z tytułu:

  • nabycia rzeczy i praw znajdujących się na terenie Polski,
  • nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą bądź praw majątkowych wykonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polski, o ile nabywca darowizny był w momencie zawarcia umowy darowizny obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

Zwolnienie z obowiązku podatkowego

Podatek od darowizny nie zawsze będzie obciążał obdarowanego, co nie oznacza, że zostanie on przerzucony na darczyńcę. W przepisach podatkowych uwzględniono zwolnienia w opodatkowaniu podatkiem od darowizny. Podatek nie zostanie naliczony w przypadku nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju, jeśli w dniu ich nabycia ani nabywca ani darczyńca nie byli obywatelami Polski i nie posiadali w naszym kraju stałego pobytu lub siedziby.

Kolejną możliwością uniknięcia opłacania podatku od darowizny jest to, kiedy darowizna wynosi:

  • 9637 zł – w przypadku, gdy obdarowany należy do I Grupy podatkowej,
  • 7267 zł - w przypadku, gdy obdarowany należy do II Grupy podatkowej,
  • 4902 zł - w przypadku, gdy obdarowany należy do III Grupy podatkowej.

W ramach I grupy podatkowej wyróżnia się: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, zięciów, synowe, rodzeństwo, ojca, macochę, teściów.

W ramach II grupy podatkowej wymienia się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

W III grupie podatkowej znajdują się wszystkie inne, niewymienione w dwóch poprzednich grupach podatkowych, osoby.

Powiązania pomiędzy darczyńcą a obdarowanym są kluczowe dla określenia czy i w jakiej wysokości będzie opłacany podatek od darowizny na rzecz fiskusa. Darczyńca nie dość, że nie musi odprowadzać podatku w swoim rocznym PIT od podarowanej kwoty, to jeszcze przy przekazywaniu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kościelne czy na cele krwiodawstwa, może skorzystać w rocznym rozliczeniu z ulgi podatkowej na darowiznę.