Prawo

Co zawiera art. 647 KC? Przepisy kodeksu cywilnego.

Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki26.06.20246 min.
Co zawiera art. 647 KC? Przepisy kodeksu cywilnego.

647 kc to przepis kodeksu cywilnego określający przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody majątkowe i niemajątkowe. Reguluje on sytuacje, w których poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Znajomość zapisów art. 647 kc jest kluczowa dla skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionej szkody czy uszczerbku na zdrowiu.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 647 kc określa zasady przyznawania zadośćuczynienia oraz innych świadczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia dóbr osobistych.
 • Przepis ten dotyczy zarówno przypadków odpowiedzialności deliktowej (czyn niedozwolony), jak i kontraktowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania).
 • Zadośćuczynienie pieniężne z art. 647 kc przysługuje w razie doznanej krzywdy, czyli wszelkich przykrych doznań fizycznych i psychicznych.
 • Wysokość zadośćuczynienia zależy od rodzaju i rozmiaru krzywdy oraz stopnia winy sprawcy.
 • Art. 647 kc reguluje również kwestie związane z zadośćuczynieniem na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego.

Podstawowe wymagania dot. zapłaty art. 647 kc

Artykuł 647 kc jest jednym z kluczowych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym. Zgodnie z nim, osoba, która wyrządziła drugiemu szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Warunkiem jest jednak zaistnienie określonych przesłanek.

Pierwszym wymogiem jest wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę. Może to być zarówno działanie, jak i zaniechanie. Następnie musi istnieć związek przyczynowy między tym zdarzeniem a powstałą szkodą. Innymi słowy, szkoda musi być bezpośrednim skutkiem określonego działania lub zaniechania.

Kolejnym wymogiem jest wina po stronie sprawcy szkody. Może przybrać ona formę umyślną lub nieumyślną, czyli wynikającą z niedbalstwa. W przypadkach szczególnie określonych w ustawie, odpowiedzialność może być jednak niezależna od winy.

Ostatnim elementem jest sama szkoda, która może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. W przypadku szkód na mieniu, naprawienie odbywa się przez zapłatę stosownego odszkodowania pieniężnego. Natomiast w sytuacji doznania krzywdy, czyli szkody niemajątkowej, poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie na podstawie właśnie art. 647 kc.

Wady świadczenia - co obejmuje art. 647 kc?

Artykuł 647 kc odnosi się zarówno do przypadków odpowiedzialności deliktowej (czyn niedozwolony), jak i kontraktowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). W praktyce oznacza to, że na jego podstawie można domagać się zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe wynikające z różnych rodzajów zdarzeń.

W pierwszej kolejności przepis ten obejmuje sytuacje naruszenia dóbr osobistych, takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim twórcy. Chodzi tu zarówno o uszczerbek na zdrowiu fizycznym, jak i krzywdę psychiczną w postaci cierpień i przykrych przeżyć.

Ponadto art. 647 kc ma zastosowanie w przypadku utraty najbliższej osoby. Wówczas członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną przez nich krzywdę. Dotyczy to przede wszystkim małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych zmarłego.

Wreszcie art. 647 kc obejmuje również przypadki innych naruszeń dóbr osobistych, do których zalicza się między innymi cześć, godność osobistą, wolność osobistą czy prywatność. Jeśli doszło do wyrządzenia krzywdy w tym zakresie, poszkodowany ma prawo ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie.

Czytaj więcej: PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania

Czytaj więcej: Jakie przepisy zawiera art. 333 KPC? Kodeks postępowania cywilnego.

W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie wg. 647 kc?

Zgodnie z art. 647 kc, zadośćuczynienie pieniężne przysługuje w przypadku doznanej krzywdy. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie przykre doznania fizyczne i psychiczne, które poszkodowany musiał znieść wskutek cudzego działania lub zaniechania.

Jedną z najczęstszych sytuacji jest uszczerbek na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Może on powstać w wyniku wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego, napaści czy innego niezawinionego zdarzenia. Wówczas poszkodowany ma prawo domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli ból, cierpienie, stres i inne negatywne przeżycia.

 • Krzywda związana z naruszeniem dóbr osobistych, takich jak cześć, godność osobista, dobre imię czy prywatność.
 • Sytuacje, w których doszło do złamania przepisów o ochronie konsumenta, na przykład poprzez wprowadzenie w błąd lub naruszenie praw związanych z zawartą umową.
 • Przypadki naruszeń praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, które mogą wywołać krzywdę o charakterze niemajątkowym.
 • Szkody niemajątkowe wynikające z niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania umownego (odpowiedzialność kontraktowa).

We wszystkich tych okolicznościach, o ile doszło do wyrządzenia poszkodowanemu krzywdy, może on zgodnie z art. 647 kc żądać od sprawcy odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego.

Kiedy możesz żądać odszkodowania w oparciu o 647 kc?

Zdjęcie Co zawiera art. 647 KC? Przepisy kodeksu cywilnego.

Zastosowanie art. 647 kc jest możliwe zarówno w przypadkach odpowiedzialności deliktowej, zwanej też odpowiedzialnością ex delicto, jak i odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu). Oznacza to, że przepis ten znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy szkoda została wyrządzona w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania, czy też poza taką sytuacją.

W przypadku odpowiedzialności deliktowej (ex delicto) mówimy o tzw. czynach niedozwolonych, które naruszają dobra osobiste poszkodowanego. Mogą to być między innymi wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, zniesławienie czy naruszenie prywatności. Wówczas pokrzywdzony może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego od sprawcy na podstawie art. 647 kc.

Z kolei w przypadku odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu) mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań. Przykładem może być nienależyte wykonanie usługi czy dostarczenie wadliwego produktu, które spowodowało szkodę niemajątkową. Tutaj również znajduje zastosowanie art. 647 kc, dając poszkodowanemu możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie.

Podsumowanie

Artykuł 647 kc to kluczowy przepis regulujący kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody niemajątkowe. Określa przesłanki przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, np. naruszenie dóbr osobistych, utratę bliskiej osoby czy szkody wynikające z niewykonania zobowiązania (632 kc, 674 kc). Ma on zastosowanie zarówno w przypadkach czynów niedozwolonych, jak i odpowiedzialności kontraktowej.

Zadośćuczynienie na podstawie 647 kc przysługuje, gdy łącznie spełnione są takie przesłanki jak: zdarzenie powodujące szkodę, związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą, wina po stronie sprawcy oraz sama krzywda będąca skutkiem zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że przepis ten często wchodzi w interakcję z innymi regulacjami prawa cywilnego, np. dotyczącymi konsumentów czy określonych umów.

Najczęstsze pytania

Zadośćuczynienie na podstawie art. 647 kc dotyczy szkód niemajątkowych, czyli krzywdy związanej z cierpieniem fizycznym i psychicznym. Z kolei odszkodowanie obejmuje szkody majątkowe, czyli uszczerbek w majątku poszkodowanego. Oba rodzaje świadczeń mogą jednak przysługiwać łącznie.

Uprawnienie do żądania zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 647 kc przysługuje przede wszystkim bezpośredniej ofierze zdarzenia powodującego krzywdę. W przypadku śmierci poszkodowanego, mogą się o nie ubiegać także jego najbliżsi krewni, np. małżonek, rodzice czy dzieci.

Artykuł 647 kc ma zastosowanie zarówno w przypadku odpowiedzialności deliktowej (czyny niedozwolone), jak i kontraktowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy). Jego celem jest zapewnienie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę bez względu na źródło szkody.

Sąd, ustalając wysokość zadośćuczynienia na podstawie art. 647 kc, bierze pod uwagę rodzaj i rozmiar doznanej krzywdy, a także stopień winy sprawcy. Ważne są też okoliczności konkretnego przypadku, np. skutki uszczerbku na zdrowiu, dochody i sytuacja życiowa poszkodowanego.

Tak, zgodnie z art. 4421 kc roszczenia związane z odpowiedzialnością za szkodę niemajątkową wyrządzoną czynem niedozwolonym ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły