Prawo

Co zawiera art. 6 ust. 1? Przepisy ustawowe wyjaśnione

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska29.06.20246 min.
Co zawiera art. 6 ust. 1? Przepisy ustawowe wyjaśnione

Art 6 ust 1 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) określa główne zasady przetwarzania danych osobowych, będące fundamentem ochrony prywatności osób fizycznych w UE. Artykuł ten zawiera przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych, z których co najmniej jedna musi być spełniona. Jest to kluczowe dla zgodnego z prawem przetwarzania danych, dlatego warto dokładnie zrozumieć regulacje art. 6 ust. 1 i ich praktyczne zastosowanie.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 6 ust. 1 RODO stanowi bazę prawną do przetwarzania danych osobowych w różnych celach.
 • Określa on zamknięty katalog przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, np. zgodę, wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes.
 • Administrator danych musi wykazać, że przynajmniej jedna z przesłanek została spełniona.
 • Nieprawidłowe zastosowanie przesłanek może skutkować naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość przepisów art. 6 ust. 1 RODO jest kluczowa dla zapewnienia zgodności operacji przetwarzania danych z prawem UE.

Art. 6 ust. 1: Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy spełniona jest co najmniej jedna z sześciu przesłanek prawnych określonych w tym przepisie. Zasady te stanowią fundament legalności operacji przetwarzania danych w Unii Europejskiej i mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw i wolności osób fizycznych.

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO to: zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorze danych, ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, realizacja zadania w interesie publicznym lub wykonywanie władzy publicznej oraz prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

Powyższe przesłanki mają charakter rozłączny, co oznacza, że wystarczy spełnienie przynajmniej jednej z nich, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem. Warto jednak pamiętać, że administrator danych zawsze musi dysponować odpowiednią podstawą prawną i być w stanie wykazać, która przesłanka została spełniona.

Nieprzestrzeganie przepisów art. 6 ust. 1 RODO może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak kary administracyjne czy naruszenie praw osób, których dane dotyczą. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z tymi regulacjami i ich praktycznym zastosowaniem w działalności każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe.

Art. 6 ust. 1: Cele przetwarzania danych osobowych

Jedną z kluczowych zasad związanych z art. 6 ust. 1 RODO jest określenie celu przetwarzania danych osobowych jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu. Cele te muszą być zgodne z prawem, proporcjonalne i ściśle określone. Oznacza to, że administrator danych nie może zbierać i przetwarzać danych w sposób nadmierny lub niezgodny z zadeklarowanymi celami.

Przykładami legalnych celów przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO mogą być: zatrudnienie pracownika, świadczenie usług na rzecz klientów, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, prowadzenie ksiąg rachunkowych lub spełnienie obowiązków prawnych związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Co istotne, cele przetwarzania powinny być precyzyjnie określone już na etapie planowania operacji przetwarzania danych. Niedopuszczalne jest więc zbieranie danych "na wszelki wypadek" lub bez zdefiniowania konkretnego przeznaczenia dla tych informacji. Stanowiłoby to naruszenie zasady minimalizacji danych oraz przejrzystości i zgodności z art. 6 ust. 1 RODO.

Administrator danych ma obowiązek poinformować osoby, których dane przetwarza o celach tego przetwarzania. Informacja ta powinna być przekazana w zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny sposób, najlepiej przy pierwszym kontakcie z daną osobą.

Art. 6 ust. 1 a Reguły przyzwolenia na przetwarzanie danych

Pierwszą przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych podstaw prawnych wykorzystywanych przez administratorów danych, jednak wiąże się z szeregiem wymagań i obowiązków.

Przede wszystkim zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna, jednoznaczna i łatwo odróżnialna od innych kwestii. Nie może być więc wyrażona w sposób dorozumiany lub automatyczny. Osoba której dane dotyczą, powinna mieć realną możliwość odmowy lub wycofania zgody bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Ponadto zgoda powinna być udzielona w formie jednoznacznej wypowiedzi lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych. Milczenie lub bierne zachowanie nie mogą być traktowane jako wyrażenie zgody. Administrator ma również obowiązek być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie.

Warto pamiętać, że zgoda może być w każdej chwili wycofana, a jej uzyskanie nie zwalnia administratora z przestrzegania pozostałych zasad ochrony danych osobowych zapisanych w RODO.

 • Zgoda musi być dobrowolna, świadoma i konkretna.
 • Musi istnieć możliwość swobodnej odmowy lub wycofania zgody.
 • Zgoda powinna być wyrażona w sposób jednoznaczny i wyraźny.
 • Administrator musi móc udowodnić, że zgoda została wyrażona.
 • Uzyskanie zgody nie zwalnia z pozostałych obowiązków RODO.

Art. 6 ust. 1 b Uzasadnione interesy administratora danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie danych osobowych może być legalne, jeżeli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Jest to tzw. przesłanka równorzędnego interesu prawnego, która często budzi wątpliwości co do jej prawidłowego stosowania.

Uzasadniony interes prawny powinien być rozumiany jako korzyść gospodarcza lub społeczna, która może usprawiedliwić naruszenie prywatności danej osoby. Aby ta przesłanka mogła znaleźć zastosowanie, administrator musi przeprowadzić test równowagi, podczas którego zrównoważy swój prawnie uzasadniony interes z prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Czytaj więcej: Podatek liniowy a ulga na dziecko - porównanie i wyjaśnienie

Czytaj więcej: Co mówi art. 9 KPK? Przepisy kodeksu postępowania karnego

Podsumowanie

Zdjęcie Co zawiera art. 6 ust. 1? Przepisy ustawowe wyjaśnione

Regulacje art. 6 ust. 1 RODO są kluczowe dla zapewnienia legalności przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Przepis ten określa sześć przesłanek legalizujących, z których co najmniej jedna musi zostać spełniona przez administratora danych, aby operacja przetwarzania była zgodna z prawem. Zasady te mają na celu ochronę praw i wolności osób fizycznych.

Na mocy art. 6 ust. 1 przetwarzanie danych osobowych może być prowadzone na podstawie zgody, niezbędności do wykonania umowy, obowiązku prawnego, ochrony żywotnych interesów, interesu publicznego lub uzasadnionych interesów administratora danych. Wskazane jest uważne zapoznanie się z tymi regulacjami, aby zapewnić pełną zgodność działań z wymogami art. 2 ust. 1 i pozostałymi przepisami RODO.

Najczęstsze pytania

Art. 6 ust. 1 RODO określa zamknięty katalog przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych. Bez spełnienia co najmniej jednej z tych przesłanek, przetwarzanie danych byłoby niezgodne z prawem, co grozi poważnymi konsekwencjami dla administratora danych.

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to korzyść gospodarcza lub społeczna, która może usprawiedliwiać naruszenie prywatności danej osoby. Musi on jednak przejść test równowagi z prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) musi być dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna. Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć realną możliwość odmowy lub wycofania zgody bez negatywnych konsekwencji. Administrator musi móc wykazać, że zgoda została udzielona.

Nieprzestrzeganie przesłanek z art. 6 ust. 1 RODO skutkuje nielegalnym przetwarzaniem danych osobowych, co może prowadzić do nałożenia wysokich kar administracyjnych oraz naruszeń praw osób, których dane dotyczą.

Tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO administrator ma obowiązek poinformować osoby, których dane przetwarza o celach tego przetwarzania. Informacja ta powinna być przekazana w zrozumiały i przejrzysty sposób, najlepiej przy pierwszym kontakcie z daną osobą.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły