Prawo

Co zawiera art. 367 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki20.06.20246 min.
Co zawiera art. 367 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

367 kpc reguluje przesłanki uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie skutecznej kontroli instancyjnej i umożliwienie skorygowania oczywistych błędów oraz nieprawidłowości w postępowaniu sądowym. Znajomość tej regulacji jest kluczowa dla stron postępowania oraz ich pełnomocników, aby mieć możliwość skutecznego zaskarżenia wyroku i dochodzenia swoich praw.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 367 kpc określa podstawy, na których strona może skutecznie żądać uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji.
 • Wśród przesłanek uchylenia wyroku znajdują się m.in. nieważność postępowania, braki formalne orzeczenia, niedopuszczalny zakres wyroku oraz niezgodność ustaleń z materiałem dowodowym.
 • Przepis ten stanowi istotną gwarancję prawidłowego toku postępowania i kontroli orzecznictwa.
 • Znajomość regulacji art. 367 kpc jest niezbędna dla profesjonalnej reprezentacji interesów strony w postępowaniu cywilnym.
 • Precyzyjne sformułowanie podstaw uchylenia wyroku pozwala na efektywne korzystanie ze środków odwoławczych przewidzianych w procedurze cywilnej.

Przesłanki uzasadniających uchylenie wyroku 367 kpc

Artykuł 367 kpc określa enumeratywnie przesłanki, które mogą stanowić podstawę do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji. Jest to niezwykle istotna regulacja, gdyż gwarantuje stronom postępowania skuteczną kontrolę instancyjną orzeczeń oraz możliwość skorygowania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w procesie.

Przesłanki uchylenia wyroku wymienione w 367 kpc obejmują różne kategorie uchybień, od oczywistych uchybień formalnych, przez naruszenie przepisów postępowania, aż po błędy w ustaleniach faktycznych i kwalifikacji prawnej. Dzięki temu strony mają szansę na efektywne podważenie zaskarżonego orzeczenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek z tych nieprawidłowości.

Warto zauważyć, że przepis 367 kpc ściśle współgra z innymi regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności z art. 361 kpc dotyczącym postępowania apelacyjnego. To właśnie w ramach apelacji strony mogą skutecznie powoływać się na przesłanki uchylenia wyroku określone w art. 367 kpc.

Znajomość przesłanek uchylenia wyroku zawartych w art. 367 kpc jest kluczowa dla profesjonalnej reprezentacji prawnej stron w postępowaniach cywilnych. Dzięki nim pełnomocnicy mogą precyzyjnie formułować zarzuty wobec zaskarżonego orzeczenia i efektywnie dochodzić praw swoich mocodawców.

Uchylenie wyroku z powodu nieważności postępowania

Jedną z najpoważniejszych przesłanek uchylenia wyroku, wymienionych w art. 367 kpc, jest nieważność postępowania. Nieważność postępowania to wada o fundamentalnym znaczeniu, która podważa cały jego tok i uniemożliwia wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia.

Nieważność postępowania może wynikać z licznych przyczyn, m.in. niewłaściwego umocowania pełnomocnika, prowadzenia sprawy pod nieobecność strony, która nie została prawidłowo zawiadomiona, czy też wydania orzeczenia przez sąd w niewłaściwym składzie. Wszystkie te sytuacje stanowią rażące naruszenie przepisów procesowych i prowadzą do wadliwości całego postępowania.

W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania, wyrok sądu pierwszej instancji musi zostać uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Jest to konieczne, aby zapewnić stronom rzetelny proces i umożliwić im efektywne dochodzenie swoich praw.

Należy jednak pamiętać, że zarzut nieważności postępowania jest niezwykle poważny i musi być precyzyjnie uzasadniony przez stronę skarżącą. Sąd nie bada tej przesłanki z urzędu, a jedynie na podstawie konkretnych zarzutów podniesionych w apelacji.

Czytaj więcej: Firma na ryczałcie – działalność gospodarcza na ryczałcie

Czytaj więcej: Art. 41 KPK: co mówi kodeks postępowania karnego?

Braki formalne orzeczenia, które stanowią podstawę uchylenia

Artykuł 367 kpc wskazuje również na braki formalne orzeczenia jako przyczynę uzasadniającą jego uchylenie. Chodzi tu o sytuacje, gdy wyrok sądu pierwszej instancji nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Jako przykłady braków formalnych można wskazać m.in. brak podpisu sędziego, brak uzasadnienia wyroku czy też niezgodność między wydanym wyrokiem a protokołem rozprawy. Są to uchybienia, które mogą skutkować nieważnością orzeczenia lub uniemożliwiać jego prawidłową kontrolę instancyjną.

 • Brak podpisu sędziego pod wyrokiem czyni go nieważnym, gdyż nie sposób ustalić, kto był sprawozdawcą.
 • Brak uzasadnienia wyroku uniemożliwia zrozumienie motywów, którymi kierował się sąd, co utrudnia skuteczne zaskarżenie orzeczenia.
 • Niezgodność między sentencją wyroku a protokołem rozprawy budzi wątpliwości co do rzeczywistej treści rozstrzygnięcia.

Braki formalne orzeczenia są istotną przesłanką uchylenia wyroku, gdyż naruszają one fundamentalne zasady procesu cywilnego, takie jak zasadę prawdy obiektywnej, zasadę bezpośredniości czy zasadę kontroli instancyjnej. Dlatego też sąd odwoławczy musi wnikliwie badać zarzuty dotyczące tych uchybień.

Niedopuszczalny zakres wyroku a przyczyny uchylenia

Zdjęcie Co zawiera art. 367 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Kolejną przesłanką uchylenia wyroku na podstawie art. 367 kpc jest niedopuszczalny zakres rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Chodzi tu o sytuacje, gdy wyrok wykracza poza żądanie lub odnosi się do przedmiotu, którego nie objęto żądaniem, albo nie rozstrzyga w całości zgłoszonego roszczenia.

W procesie cywilnym obowiązuje zasada związania sądu żądaniem stron, co oznacza, że sąd nie może rozstrzygać ponad żądanie ani też poza jego granicami. Jeśli zatem orzeczenie narusza tę fundamentalną zasadę, stanowi to istotną wadę, która uzasadnia jego uchylenie przez sąd odwoławczy.

Niedopuszczalny zakres wyroku może dotyczyć zarówno rozstrzygnięcia co do przedmiotu sporu, jak i kwestii ubocznych, takich jak koszty procesu czy odsetki. Jeśli sąd orzeka w zakresie, którego nie obejmowało żądanie strony, lub odmawia rozstrzygnięcia o części roszczenia, to narusza prawo do sądu i rzetelnego procesu.

 • Przykładem niedopuszczalnego zakresu wyroku jest sytuacja, gdy sąd zasądza wyższą kwotę niż została dochodzona pozwem.
 • Innym przypadkiem może być orzeczenie o roszczeniu, którego strona nie zgłaszała, lub odmowa rozstrzygnięcia części zgłoszonego żądania.

Podsumowanie

Artykuł 367 kpc określa kluczowe przesłanki, na podstawie których można skutecznie domagać się uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji w procedurze apelacyjnej, uregulowanej w art. 361 kpc. Obejmują one zarówno poważne wady formalne orzeczenia, jak i istotne naruszenia przepisów postępowania oraz błędy w ustaleniach faktycznych i prawnych.

Znajomość tych przesłanek uchylenia wyroku ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia stronom skutecznej kontroli instancyjnej orzeczeń i ochrony ich praw. Dzięki przepisowi 367 kpc strony mogą podważyć wadliwe orzeczenia sądów pierwszej instancji i dochodzić swoich roszczeń w zgodzie z obowiązującym prawem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Jarek Garnecki
Jarek Garnecki

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły