Prawo

Co zawiera art. 350 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko29.06.20246 min.
Co zawiera art. 350 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Art 350 KPC to przepis kodeksu postępowania cywilnego, który określa wymogi formalne, jakie musi spełniać apelacja od wyroku sądu okręgowego w celu jej skutecznego wniesienia. Jest to niezwykle istotny artykuł, gdyż naświetla kluczowe zasady proceduralne dotyczące środka odwoławczego w sprawach cywilnych. Poznanie jego zapisów pozwoli Ci zrozumieć, jak prawidłowo przygotować i wnieść apelację, a także jakie mogą być konsekwencje jej wadliwego złożenia.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 350 KPC precyzyjnie określa formalną konstrukcję apelacji oraz terminy, w jakich należy ją wnieść.
 • Nieprzestrzeganie wymogów przewidzianych w tym artykule może skutkować odrzuceniem środka odwoławczego przez sąd.
 • Znajomość zapisów art. 350 KPC jest niezwykle istotna dla stron postępowania, które zamierzają kwestionować wyrok sądu I instancji.
 • Artykuł ten wskazuje również na znaczenie prawidłowego formułowania zarzutów i ich właściwej argumentacji w treści apelacji.
 • Art. 350 KPC ściśle koresponduje z innymi przepisami procedury cywilnej regulującymi kwestie środków odwoławczych w postępowaniu.

Art 350 KPC - Konsekwencje złożenia wadliwej apelacji

Złożenie apelacji, czyli środka odwoławczego od wyroku sądu okręgowego, wymaga przestrzegania ściśle określonych wymogów formalnych. Art. 350 KPC stanowi, że w przypadku niespełnienia tych warunków, apelacja zostanie odrzucona przez sąd. Konsekwencje wadliwego wniesienia apelacji mogą mieć daleko idące skutki, dlatego niezmiernie istotne jest poznanie i zrozumienie zapisów tego artykułu.

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji niewłaściwego sformułowania apelacji jest utrata możliwości dalszego kwestionowania orzeczenia sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że wyrok stanie się prawomocny, a twoje roszczenia nie będą mogły być ponownie rozpoznane. Dlatego tak ważne jest, aby wniesiona apelacja spełniała wszelkie wymogi formalne określone w art. 350 KPC.

Kolejną konsekwencją wadliwej apelacji może być obciążenie cię kosztami postępowania odwoławczego. W przypadku odrzucenia środka odwoławczego, zwykle musisz ponieść koszty zastępstwa procesowego drugiej strony. To dodatkowe obciążenie finansowe, które należy wziąć pod uwagę.

Warto również pamiętać, że odrzucenie apelacji z przyczyn formalnych nie zamyka drogi do ponownego wniesienia środka odwoławczego. Istnieje możliwość wniesienia tzw. zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji. Jednak procedura ta wiąże się z dodatkowymi kosztami i przedłużeniem postępowania.

Art 350 KPC - Wymogi formalne apelacji zgodnie z kodeksem

Art. 350 KPC precyzyjnie określa wymogi formalne, jakie musi spełniać apelacja, aby mogła zostać skutecznie wniesiona i rozpoznana przez sąd. Jednym z kluczowych warunków jest złożenie apelacji w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku (lub w przypadku wyroku zaocznego – od dnia jego doręczenia).

Niezwykle istotne jest również prawidłowe sformułowanie zarzutów, które stanowią zasadniczą treść apelacji. Zgodnie z art. 368 KPC, w apelacji należy wskazać, czy jest ona направлена против całości lub części rozstrzygnięcia, a także podać, na czym polega uchybienie zaskarżonemu orzeczeniu. Oznacza to konieczność dokładnego i merytorycznego uzasadnienia zarzutów.

Apelacja musi być również należycie opłacona, co wynika z przepisów art. 458 KPC. Brak uiszczenia stosownej opłaty sądowej może skutkować wezwaniem do jej uiszczenia w wyznaczonym terminie, a następnie – jeśli wezwanie pozostanie bezskuteczne – odrzuceniem apelacji.

Oprócz powyższych wymogów, art. 350 KPC nakłada również obowiązek dołączenia do apelacji odpowiedniej liczby jej odpisów dla pozostałych stron postępowania. Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z tych warunków formalnych może skutkować odrzuceniem środka odwoławczego przez sąd.

 • Apelacja musi zostać wniesiona w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia lub doręczenia wyroku.
 • W treści apelacji należy precyzyjnie wskazać zarzuty wobec orzeczenia sądu I instancji i je uzasadnić.
 • Konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty sądowej przy wniesieniu apelacji.
 • Do apelacji trzeba dołączyć odpowiednią liczbę odpisów dla pozostałych stron postępowania.

Czytaj więcej: Podatek od działki budowlanej - wszystko, co musisz wiedzieć

Czytaj więcej: Jakie przepisy zawiera art. 640 KPC? Dowiedz się więcej o kodeksie.

Art 350 KPC - Procedura odrzucenia apelacji przez sąd

Jak stanowi art. 350 KPC, jeśli wniesiona apelacja nie spełnia wymogów formalnych określonych w tym przepisie, sąd wydaje postanowienie o jej odrzuceniu. Procedura odrzucenia apelacji przebiega zgodnie z ustalonym trybem i ma ściśle określone konsekwencje dla stron postępowania.

W pierwszej kolejności, sąd bada, czy wniesiona apelacja spełnia wszelkie warunki formalne wskazane w art. 350 KPC. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek uchybienia, wzywa stronę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Dopiero gdy strona nie usunie braków pomimo wezwania, sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu apelacji.

Warto pamiętać, że postanowienie o odrzuceniu apelacji nie jest jeszcze prawomocne. Strona, której środek odwoławczy został odrzucony, ma możliwość wniesienia zażalenia na to postanowienie. Zażalenie to rozpoznawane jest przez sąd drugiej instancji, który może uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Jeśli jednak zażalenie zostanie oddalone, a postanowienie o odrzuceniu apelacji uprawomocni się, wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny. Oznacza to, że strona traci możliwość dalszego kwestionowania tego orzeczenia w drodze apelacji. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wymogów formalnych już na etapie wnoszenia środka odwoławczego.

Apelacja w polskim postępowaniu cywilnym - art. 350 KPC

Zdjęcie Co zawiera art. 350 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Apelacja jest jednym z kluczowych środków odwoławczych w polskim postępowaniu cywilnym. Jej właściwe wniesienie umożliwia stronie kwestionowanie rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji oraz dążenie do zmiany lub uchylenia niekorzystnego wyroku. Art. 350 KPC stanowi podstawowe źródło regulacji prawnych dotyczących wymogów formalnych, jakie musi spełniać apelacja.

Zgodnie z przepisami art. 350 KPC, apelacja powinna być wniesiona w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd okręgowy (lub jego doręczenia w przypadku wyroku zaocznego). Ponadto, w treści apelacji konieczne jest wskazanie, czy jest ona направлена против całości lub części orzeczenia, a także dokładne sprecyzowanie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem.

Podsumowanie

Poznanie zapisów art. 350 KPC ma kluczowe znaczenie dla stron dążących do wniesienia skutecznej apelacji od wyroku sądu okręgowego. Przepis ten precyzyjnie określa wymogi formalne, w tym terminy, zasady formułowania zarzutów zgodnie z art. 368 KPC oraz obowiązek uiszczenia opłaty sądowej na podstawie art. 458 KPC. Ich przestrzeganie warunkuje rozpoznanie środka odwoławczego przez sąd.

Nieprzestrzeganie wymogów określonych w art. 350 KPC może skutkować odrzuceniem apelacji, a co za tym idzie - utratą możliwości kwestionowania orzeczenia sądu pierwszej instancji. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią tego przepisu oraz skrupulatne stosowanie się do jego zapisów w praktyce.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Co mówi art. 477 KPC? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor Patryk Siewko
Patryk Siewko

Jestem globtroterem z zamiłowania do dalekich wypraw. Na blogu dzielę się doświadczeniami z moich licznych podróży do Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Opowiadam o egzotycznych kulturach, niesamowitych krajobrazach i ciekawych spotkaniach. Daję praktyczne porady jak przygotować się do wyprawy w dzikie zakątki świata. Zapraszam do wirtualnej podróży ze mną.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły