Co oznacza termin "mały podatnik" i jakie limity przychodów go obowiązują?


Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osiągający przychody na terenie kraju, mają obowiązki podatkowe, z których muszą się wywiązywać. Mowa tu o obowiązkach w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Jednakże, niektóre grupy podatników mogą korzystać z licznych preferencji podatkowych.

 

Mowa tu o małych podatnikach. Kim właściwie jest mały podatnik i jakie formularze Pity tacy przedsiębiorcy zobowiązani są składać w Urzędach Skarbowych? Jaki limit przychodów obowiązuje przy nabywaniu i utrzymywaniu statusu małego podatnika?

Definicja małego podatnika w ustawie o PIT

Według art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, małym podatnikiem jest  podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Od 2014 roku status małego podatnika mają przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w roku ubiegłym nie przekroczyła kwoty 4 922 000 zł.  Jest to kwota o ponad 400 tys. zł niższa niż w 2012 roku, z uwagi na obniżenie kursu euro.

Definicja małego podatnika w ustawie o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt. 25 wskazuje, że małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

Od 2014 roku status małego podatnika pośrednika mają przedsiębiorcy, u których przychody w poprzednim roku podatkowym były nie wyższe niż 185 tys. zł. Limit przychodów określony dla pośredników w ustawie o VAT w 2014 roku był niższy o 15 tys. zł od ubiegłorocznego.

Przywileje małych podatników w podatku PIT

Przedsiębiorcy uzyskujący status małego podatnika, mają możliwość korzystania z licznych preferencji w zakresie opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i dokonywania zapisów w księgach rachunkowych. Mały podatnik może na przykład wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z dokonywaną działalnością gospodarczą nie raz na miesiąc, ale raz na kwartał, co pozwala mu na zwiększenie płynności finansowej. Nie wpływa to natomiast na składane w Urzędzie Skarbowym rozliczenia PITy. Nadal mali podatnicy stosujący rozliczenia na podstawie skali podatkowej składają fiskusowi w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego deklarację podatkową na druku PIT-36.

Podatek VAT od małego podatnika

Zgodnie z ustawą o VAT, mały podatnik ma możliwość wyboru stosowanej metody rozliczeń. Może zadecydować, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Jeśli wybierze uproszczony tryb rozliczania podatku VAT (metodę kasową), wówczas musi zawiadomić o tym fakcie  naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Mały podatnik  może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.