Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Co mówi Resort finansów o zasadach dysponowania nadpłatami podatków?


Nadpłata podatkowa w deklaracji rocznej powstaje w momencie, kiedy suma opłaconych zaliczek podatkowych w ciągu roku podatkowego jest wyższa, niż należne fiskusowi zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego. Ordynacja Podatkowa podaje, że nadpłata to nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek dochodowy.

 

Rozliczenia podatkowe podatników mogą uwzględniać zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnego lub określone nienależnie przez płatnika, inkasenta czy Urząd Skarbowy. Nadpłatą będzie kwota podatku pobrana przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Wysokość nadpłaty najczęściej w deklaracji rocznej określa sam podatnik, bądź organ podatkowy w toku prowadzonych procedur. To podatnik może złożyć fiskusowi wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Rozliczenie nadpłaty

Jeśli podatnik płaci podatki dochodowe w wyższej kwocie, niż należna fiskusowi, powstaje nadpłata podatkowa, która może być w różny sposób rozliczana. Rozliczenia podatkowe nadpłaty związane są z tym, czy podatnik ma pewne zobowiązania podatkowe wobec fiskusa, czy też nie. Stąd też wynikają zasady dysponowania nadpłatami podatków.

Jeśli podatnik nie zalega do Urzędu Skarbowego z płatnością podatków i nie jest obciążony zobowiązaniem podatkowym, nadpłata podatku najprawdopodobniej zostanie mu zwrócona w wybranej przez niego w deklaracji podatkowej formie. Generalnie, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nadpłata podatku podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy, jeśli jej wysokość przekracza kwotę 8,80 zł. Jeśli kwota ta jest niższa, wówczas nadpłata podatku z urzędu zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, o ile podatnik nie wystąpi o jej zwrot. Podatnik może równocześnie zadecydować o tym, aby zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W tym celu podatnik musi jednak złożyć stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego, a nadpłata musi przekroczyć kwotę 8,80 zł.

Z kolei, w przypadku gdy podatnik zalega z płatnością podatku lub jest obciążony pewnym zobowiązaniem podatkowym, nadpłata podatkowa z urzędu zostanie zaliczona na poczet zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę lub na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Zwrot nadpłaty podatku

Jeśli podatnik zadecyduje o zwrocie nadpłaty podatkowej i nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające dokonanie zwrotu, wówczas nadpłata zostanie zwrócona przez organ podatkowy w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej lub określające wysokość zobowiązania podatkowego bądź od decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika, inkasenta, osoby trzeciej lub spadkobiercy. Dłuższy, 3 miesięczny termin zwrotu nadpłaty podatkowej obowiązuje od dnia złożenia zeznania lub deklaracji z nadpłatą podatku.

Fiskus może zwrócić nadpłatę podatkową za pośrednictwem przelewu lub wpłaty na wskazany przez podatnika rachunek bankowy, o ile podatnik ma obowiązek posiadania rachunku bankowego. W przeciwnym wypadku organ podatkowy zwróci nadpłatę w gotówce – za pomocą przekazu pocztowego bądź na konto, jeśli zażąda tego uprawniony do zwrotu nadpłaty podmiot.